Absolventi školy

Databáze absolventů ...Historie - úvod

Přímou předchůdkyní dnešní Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště-LTI byla Střední průmyslová škola textilní. i ta prošla dlouhým vývojem. Počátky tradice textilního školství v Ústí nad Orlicí sahají do roku 1892, kdy v souvislosti s rozvojem textilního průmyslu ve městě a jeho širším okolí byla zřízena C. K. odborná škola tkalcovská s dvouletým studiem. Po řadě změn náplně studia i oficiálních názvů školy přijal ...Vznik školy

Město Ústí nad Orlicí patří k místům s velmi starou textilní tradicí. Její počátky sahají již do 15. a 16. století. v roce 1512 tehdejší pán města Vojtěch z Pernštejna uděluje cechovní výsady zdejšímu cechu tkalců, v roce 1517 pak cechu soukenickému. v 17. a 18. století se počet cechů zabývajících se textilní výrobou zvyšuje a vzrůstá i počet jejich členů. o významu cechů svědčí nejlépe to, že ústecké cechovní výrobky byly žádaný ...Předmichovská republika

Do nové situace se ústecká textilní škola dostala po vzniku samostatného Československa v roce 1918. Tehdy před školou vyvstal úkol prakticky pomáhat československému textilnímu průmyslu, který byl v některých oblastech, například v používání zkušeben, odkázán na Německo. Proto již od konce roku 1918 byla při škole v činnosti zkušebna, která v roce 1921 získala autorizaci Ministerstva veřejných prací. v roce 1924 byla změněna ve Státní autorizovanou zkuš ...Období fašistické okupace

Nejsmutnějším obdobím v dějinách školy bylo těžké období naší národní poroby, období fašistické okupace. Napjatá politická situace roku 1938 se odrazila i v atmosféře školy provokativním chováním studentů z německého pohraničí. Často přicházeli do školy ve stejnokrojích Henleinových sudeťáků. Na podzim roku 1938 po podepsání mnichovské dohody pak tito studenti z české školy odešli. Po 15. březnu 1939, po rozpuštění Československé armády, posk ...Vývoj školy v letech 1945-1982

K nejvýznačnějším změnám v organizaci školy došlo po roce 1945. v tomto roce dosavadní dvouleté studium bylo rozšířeno ve vyšší školu se čtyřletým studiem, zakončeným maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí na vyšší školu bylo absolvování dvouletého nižšího stupně studia, který i nadále tvořil uzavřený celek. Vyšší studium bylo pouze v tkalcovském oboru. První maturity v historii školy se uskutečnily v červnu 1947. Nástavbové dvouleté vyšší přádelnické stu ...Vývoj školy v letech 1982-2002

Život školy a náplň studia Významnou událostí v historii školy byly oslavy 90. výročí jejího založení v roce 1982, které navázaly na tradice oslav "kulatých" jubileí školy. 95. výročí vzniku školy v roce 1987 bylo připomenuto pouze několika články bez organizování jakýchkoli společenských akcí. v roce 1992 proběhly úspěšné oslavy 100. výročí založení školy. Jejich součástí byly Dny otevřených dveří, při nichž se prezentovaly i  ...

       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz