Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2011/12

Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí vyhlašuje na základě § 60, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění dnem 31. 5. 2011 přijímací řízení do následujících oborů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2011/12, určuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů do příslušných oborů vzdělávání a zveřejňuje jednotná kritéria hodnocení:

Obory:

3442 M/01 Obalová technika (ŠVP Reklamní a propagační služby)  8 míst
3442 M/01 Obalová technika (ŠVP Reklamní a propagační činnost) 5 míst
2345L/01 Mechanik seřizovač (ŠVP Mechanik seřizovač) 6 míst

Přihlášky do 3. kola přijímacího řízení je nutno doručit do školy do 9.června 2011.

 

Přijímací řízení proběhne 17.června 2011. 

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2011/12


do oborů:        

3442M/01 Obalová technika (ŠVP Reklamní a propagační služby)
3442M/01 Obalová technika (ŠVP Reklamní a propagační činnost)
2345L/01 Mechanik seřizovač (ŠVP Mechanik seřizovač)

 

Způsob hodnocení ve všech kolech přijímacího řízení:

 

O přijetí uchazečů do 1. ročníku všech oborů otevíraných pro studium ve školním roce 2011/12 se bude rozhodovat bez přijímací zkoušky podle následujících kritérií takto:

Umístění uchazečů v celkovém pořadí určuje součet bodů za studijní průměr ze všech předmětů za obě pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky a bodů za hodnocení ve všech třech pololetích v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika.

 

Bodové hodnocení průměrů za jednotlivá pololetí:

prospěch            1,00                                                    10 bodů

prospěch            do 1,20                                               9 bodů

prospěch            do 1,30                                               8 bodů

 

 

prospěch            do 1,40                                               7 bodů

prospěch            do 1,50                                               6 bodů

prospěch            do 1,60                                               5 bodů

prospěch            do 1,80                                               4 body

prospěch            do 2,00                                               3 body

prospěch            do 2,20                                               2 body

prospěch            do 2,20                                               1 bod

prospěch            od 2,40                                               0 bodů

 

 

Bodové hodnocení známek z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky za jednotlivá pololetí:

hodnocení výborný v každém pololetí            8 bodů

hodnocení chvalitebný v každém pololetí                   7 bodů

hodnocení dobrý v každém pololetí                            5 bodů

hodnocení dostatečný v každém pololetí                    2 body

hodnocení nedostatečný v každém pololetí    0 bodů

 

Pokud uchazeč není v některém pololetí nebo ve všech třech pololetích z objektivních důvodů (jedná se o cizince) hodnocen z českého jazyka, započítá se mu pro příslušné pololetí dvakrát bodové hodnocení za známku z cizího jazyka.

 

Za všechny posuzované skutečnosti lze získat maximálně 102 bodů.

 

Při rovnosti celkového počtu bodů budou o přijetí uchazeče rozhodovat následující fakta v daném pořadí: lepší průměr za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, lepší průměr za 1. pololetí předposledního ročníku a naposled bude posuzován lepší průměr za 2. pololetí předposledního ročníku (průměry jsou počítány na dvě desetinná čísla).        

 

Ústí nad Orlicí 31. května 2011

 

Platnost pokynu: pro 3. kolo přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro uchazeče o studium ve školním roce 2011/12

Ing. Zdeněk Rössler
ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové
Ústí nad Orlicí       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz