Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou pro školní rok 2011/12

Pokyn ředitele č. 24/2011

 č.j. 890/2011/SSUP

Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí vyhlašuje na základě § 60, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a dle vyhlášky č. 394/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, ve znění pozdějších předpisů, dnem 15. 8. 2011 4. kolo přijímacího řízení do následujících oborů s talentovou zkouškou v denní formě vzdělávání pro školní rok 2011/12, určuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů do příslušných oborů vzdělávání a zveřejňuje jednotná kritéria hodnocení:

 

Obory:                                                                        Předpokládaný počet přijatých

 

8241M/02       Užitá fotografie a média (ŠVP Užitá fotografie a média)                                2                              

8241M/07       Modelářství a návrhářství oděvů (ŠVP Design oděvů)                                     1

8241M/14       Textilní výtvarnictví (ŠVP Textilní a interiérový design)                                   2

8241M/05       Grafický design (ŠVP Grafický design tiskovin)                                              2

 

 Přihlášky do 4. kola přijímacího řízení je nutno doručit do školy do 25. srpna 2011.

 Talentové zkoušky proběhnou v pondělí 5. září 2011.

 

Jednotná kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou pro školní rok 2011/12

 

do oborů:        

 

8241M/02            Užitá fotografie a média (ŠVP Užitá fotografie a média)                              

8241M/07            Modelářství a návrhářství oděvů (ŠVP Design oděvů)                                   

8241M/14            Textilní výtvarnictví (ŠVP Textilní a interiérový design)

8241M/05            Grafický design (ŠVP Grafický design tiskovin)                  

 

 

Způsob hodnocení:

Talentová část pro obor:

8241M/07       Modelářství a návrhářství oděvů (ŠVP Design oděvů)                  

8241M/14      Textilní výtvarnictví (ŠVP Textilní a interiérový design)

8241M/05       Grafický design (ŠVP Grafický design tiskovin)              

 

Malba, kresba, modelování, domácí práce a test kulturně historického přehledu jsou hodnoceny body:

malba                                        maximálně      40 bodů

kresba                                                               40 bodů

modelování                                                                  30 bodů

domácí práce                                                    15 bodů

test kulturně historického přehledu                 20 bodů

 

Talentová část pro obor:

8241M/02         Užitá fotografie a média (ŠVP Užitá fotografie a média)  

Malba, kresba, kompozice, test vnímání fotografického obrazu, domácí práce a test kulturně historického přehledu jsou hodnoceny body:

malba                                        maximálně      40 bodů

kresba                                                             40 bodů

kompozice                                                       15 bodů

test vnímání fotografického obrazu                     15 bodů

domácí práce                                                    15 bodů

test kulturně historického přehledu                      20 bodů

 

Domácí práce

Uchazeč přinese ke zkouškám minimálně 15 domácích prací. Obsahem prací by měla být volná tvorba (kresba, malba, grafika atd.) a práce dokladující schopnost výtvarně zobrazit reálné objekty (kresba a malba zátiší nebo krajiny). U oboru Užitá fotografie a média kromě kresby a malby navíc požadujeme předložení vlastních fotografií (10 - 15 ks). Prostorové práce musí být ve fotografické dokumentaci, počítačové práce pouze vytištěné - ne uložené na CD.

 

Celkové hodnocení pro oba obory:

Do celkového hodnocení se k hodnocení talentové části zkoušky připočítávají body za

průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí posledních dvou dokončených ročníků ZŠ a za test z českého jazyka a cizího jazyka:

prospěch            1,00                                                    8 bodů

prospěch            do 1,25                                               6 bodů

prospěch            do 1,50                                               4 body

prospěch            do 1,75                                               2 body

 

 

prospěch horší než 1,75                                   0 bodů

test z českého a cizího jazyka                          maximálně 10 bodů

 

Pro úspěšné složení talentové zkoušky je třeba získat minimálně 40 bodů. Pokud uchazeč vykoná úspěšně talentovou zkoušku, pokračuje v přijímacím řízení.

Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodnou o lepším umístění uchazeče následující pomocná kritéria v tomto pořadí:

  1. vyšší bodové hodnocení talentové zkoušky

2. lepší průměrný prospěch za poslední ročník absolvovaný na ZŠ

Při celkovém hodnocení je možno dosáhnout maximálně 187 bodů.

Hodnocení jednotlivých disciplín talentové zkoušky (kromě testu) provádí vždy nejméně pět učitelů výtvarných předmětů.

 

Poznámka:

INFORMACE K ZÁPISOVÉMU LÍSTKU

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání je určen zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na základní škole do 30. listopadu 2010. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí žáka ke vzdělávání, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat za žáka školy a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.

Informace k zápisovým lístkům určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláška č. 394/2008 Sb. ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ústí nad Orlicí, 15. srpna 2011

 

Platnost pokynu: pro určené obory pro 4. kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou pro školní rok 2011/12

 

Ing. Zdeněk Rössler
ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové
Ústí nad Orlicí

        
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz