Nový obor - Oděvnictví – konstrukce oděvů

Absolvent je připraven pro výkon povolání v oděvních výrobách včetně zakázkových a pro výkon středně technických, případně technickoekonomických funkcí. Mimozákladní odbornost je vybaven znalostmi a dovednostmi z oblasti ekonomiky a řízení. Je schopen samostatných činností na úseku podnikání.


Základní odborné učivo poskytuje znalosti jevů, principů, zákonitostí a vztahů z oblasti obecné textilní technologie, textilních materiálů, základů strojnictví, výpočetní techniky, orientace ve světě práce. Na ně navazuje předmět praxe, který slouží k získávání základních odborných dovedností a umožňuje aktivně využívat získané teoretické znalosti.


Speciální odborné učivo je orientováno na získávání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti oděvní technologie, konstrukce a modelování oděvů, oděvních materiálů, oděvního výtvarnictví, ekonomiky, obchodně pracovních vztahů a práva. Integrujícími předměty jsou technická cvičení a praxe, které pomáhají žákům ověřovat si dosažené teoretické vědomosti, realizovat pracovní a technologické postupy a rozvíjet vlastní řemeslné dovednosti v podmínkách výrobní praxe. Teoretická složka probíhá podle pravidelného rozvrhu ve třídě. Na praktickou složku se třída dělí do skupin podle náročnosti výuky a hledisek bezpečnosti práce. Ta probíhá v odborných učebnách výpočetní techniky, kancelářské a organizační techniky, zkoušení textilií, elektrotechniky a automatizace v oděvních dílnách.

Podmínky přijetí
Do prvních ročníků čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Přijímací zkouška se koná z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Přihlášky ke studiu musí obsahovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Organizace studia
Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce. Práce žáků v jednotlivých ročnících žák realizuje v souladu s učebním plánem určené výrobky. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Dále může vytvářet vlastní návrhy, které jsou podle jejich výtvarné a řemeslné úrovně vybírány k realizaci. Takové práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných módních přehlídkách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení na vysoké školy.

Leták oboru je k dispozici ke  stažení zde.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz