Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do prvního ročníku

oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2014/15
Pokyn ředitele č. 13/2014
č.j. 357/2014/SSUP

Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí vyhlašuje na základě § 60, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle  vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, dnem 22. 5. 2014  3. kolo přijímacího řízení do následujících oborů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2014/15, určuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů v daném kole do příslušných oborů vzdělávání a zveřejňuje kritéria hodnocení:

 

Obory:                                                                                              Počet přijímaných uchazečů:

 

34-42-M/01     Obalová technika                                                          do výše kapacity oboru
(ŠVP Reklamní a propagační činnost)

34-42-M/01     Obalová technika                                                          do výše kapacity oboru
(ŠVP Reklamní a propagační služby)                  

23-45-L/01      Mechanik seřizovač                                                       do výše kapacity oboru
(ŠVP Mechanik seřizovač)                       

23-52-H/01     Nástrojař                                                                      do výše kapacity oboru
(ŠVP Nástrojař)                                                                                                   

 

 

Termín doručení přihlášek do školy:     do 30. května 2014

 

Žádost o uplatnění výsledků testů z předchozích kol přijímacího řízení ke stažení zde.

 

 

 

 

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2014/15

 

 

do oborů:        

 

34-42-M/01     Obalová technika (ŠVP Reklamní a propagační činnost)   

34-42-M/01     Obalová technika (ŠVP Reklamní a propagační služby)    

23-45-L/01      Mechanik seřizovač (ŠVP Mechanik seřizovač)

 

 

Datum konání přijímací zkoušky:                11. červen 2014

 

Způsob hodnocení uchazečů:

 

O přijetí uchazečů do 1. ročníku výše zmíněných oborů otevíraných pro studium ve školním roce 2014/15 se bude rozhodovat podle následujících kritérií takto:

 

1. Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky budou probíhat podle § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč vyplní na přihlášce ke studiu datum, kdy se dostaví k přijímací zkoušce. Výsledky jednotlivých testů z daného kola přijímacího řízení nebudou v rámci daného kola přenosné.

Přijímací zkoušky v 3. kole budou probíhat formou písemných testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. V testu z českého jazyka lze získat maximálně 40 bodů (u osob, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, může být na jejich žádost prominuta zkouška z českého jazyka a test bude nahrazen rozhovorem, který bude hodnocen max. 40 body), v matematice 30 bodů a v testu obecných studijních předpokladů 60 bodů.

Maximální počet bodů získaných dohromady ze všech částí přijímací zkoušky je 130. Podmínkou pro přijetí uchazeče je, aby v testech dosáhl minimální bodové hranice 33 bodů pro

1. kolo, 26 bodů pro další kola přijímacího řízení.

V druhém a dalších kolech přijímacího řízení je možné uplatnit výsledky z testů vykonaných    v předchozích kolech. Pokud se uchazeč rozhodne uplatnit výsledky z předchozího kola,  přiloží k přihlášce zprávu o výsledcích z testů vykonaných v daném kole a připojí písemný souhlas zákonného zástupce s uplatněním těchto výsledků. V případě, že uchazeč vykoná  nové testy, nebude již možné pro přijetí uznat výsledek testů z předchozího kola.

 

2. Hodnocení studijních výsledků

Uchazeč je hodnocen body za studijní průměr ze všech předmětů za obě pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky a body za hodnocení ve všech třech pololetích v předmětech český jazyk, 1. cizí jazyk a matematika.

 

Bodové hodnocení studijních průměrů za 1. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a za 1.pololetí posledního ročníku povinné školní docházky:

prospěch  do 1,25                                            +10 bodů

prospěch  do 1,50                                               +9 bodů

prospěch  do 1,60                                               +8 bodů

prospěch  do 1,70                                               +7 bodů

prospěch  do 1,80                                               +6 bodů

prospěch  do 1,90                                               +5 bodů

prospěch  do 2,00                                               +4 body

prospěch  do 2,20                                               +2 body

prospěch  od 2,20                                                 0 bodů

 

Bodové hodnocení studijního průměru za 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky:

prospěch  do 1,25                                               +12 bodů

prospěch  do 1,50                                               +11 bodů

prospěch  do 1,60                                               +10 bodů

prospěch  do 1,70                                               +8 bodů

prospěch  do 1,80                                               +7 bodů

prospěch  do 1,90                                               +6 bodů

prospěch  do 2,00                                               +4 body

prospěch  do 2,20                                               +2 body

prospěch  od 2,20                                                 0 bodů

 

Bodové hodnocení známek z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky za jednotlivá pololetí:

hodnocení výborný a chvalitebný v každém pololetí                +2 body

hodnocení dobrý v každém pololetí                                                      +1 bod

hodnocení dostatečný v každém pololetí                                                 0 bodů

hodnocení nedostatečný v každém pololetí                                 0 bodů

 

Pokud uchazeč není v některém pololetí nebo ve všech třech pololetích z objektivních důvodů (jedná se o cizince) hodnocen z českého jazyka, započítá se mu pro příslušné pololetí dvakrát bodové hodnocení za známku z cizího jazyka.

Za hodnocení studijních výsledků z posledních dvou ročníků povinné školní docházky může uchazeč získat maximálně 50 bodů podle výše uvedeného hodnocení.

 

3. Účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích

  Uchazeč je hodnocen body podle umístění v soutěžích okresní úrovně a účasti v soutěžích krajské, celostátní a nadnárodní úrovně. Uchazeč musí doložit svoji účast odpovídajícím certifikátem.

 

Bodové hodnocení účasti ve vědomostních a dovednostních soutěžích:

  umístění na 1. – 5. místě v soutěžích na okresní úrovni                    +5 bodů

  účast v soutěžích na krajské úrovni                                                              +7 bodů

  účast v soutěžích na celostátní a nadnárodní úrovni                        +8 bodů

 

Za hodnocení účasti ve vědomostních a dovednostních soutěžích může uchazeč získat maximálně

20 bodů podle výše uvedeného hodnocení.

 

4. Celkové hodnocení

Hlavním kritériem pro přijetí uchazeče je dosažení minimální bodové hranice 33 bodů v prvním kole a 26 bodů v dalších kolech ze součtu bodů všech částí přijímací zkoušky konané formou testů (tzn. z celku 130 bodů). Pokud uchazeč tuto hranici nedosáhne, nemůže být přijat ke studiu.

O celkovém umístění uchazeče rozhoduje součet bodů za přijímací zkoušku, bodů z hodnocení za celkový prospěch a prospěch ve vyjmenovaných předmětech v obou pololetích předposledního ročníku povinné školní docházky a za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky a bodů za účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích. Za všechny posuzované skutečnosti lze získat maximálně 200 bodů.

Při rovnosti celkového počtu bodů budou o celkovém pořadí uchazeče a o přijetí uchazeče rozhodovat následující údaje v tomto pořadí: lepší průměr za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, lepší průměr za 2. pololetí předposledního ročníku a naposled bude posuzován lepší průměr za 1. pololetí předposledního ročníku (průměry jsou počítány na dvě desetinná čísla).

 

Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří se umístí na místech do výše kapacity zvoleného oboru.

 

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2014/15

 

do oboru:        

 

2352H/01          Nástrojař (ŠVP Nástrojař)    

 

Způsob hodnocení uchazečů:

 

O přijetí uchazečů do 1. ročníku zmíněného oboru otevíraného pro studium ve školním roce 2014/15 se bude rozhodovat bez přijímací zkoušky podle následujících kritérií takto:

 

1. Hodnocení studijních výsledků

Uchazeč je hodnocen body za studijní průměr ze všech předmětů za obě pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky a body za hodnocení ve všech třech pololetích v předmětech český jazyk, fyzika a matematika.

 

Bodové hodnocení průměrů za jednotlivá pololetí:

prospěch do 1,50                                                           10 bodů

prospěch  do 1,60                                                           9 bodů

prospěch  do 1,70                                                           8 bodů

prospěch  do 1,80                                                           7 bodů

prospěch  do 1,90                                                           6 bodů

prospěch  do 2,00                                                           5 bodů

prospěch  do 2,10                                                           4 body

prospěch  do 2,20                                                           3 body

prospěch  do 2,30                                                           2 body

prospěch  do 2,50                                                           1 bod

prospěch  od 2,51                                                           0 bodů

 

Bodové hodnocení známek z českého jazyka, fyziky a matematiky za jednotlivá pololetí:

hodnocení výborný v každém pololetí               8 bodů

hodnocení chvalitebný v každém pololetí                     7 bodů

hodnocení dobrý v každém pololetí                              5 bodů

hodnocení dostatečný v každém pololetí                      2 body

hodnocení nedostatečný v každém pololetí       0 bodů

 

Pokud uchazeč není v některém pololetí nebo ve všech třech pololetích z objektivních důvodů (jedná se o cizince) hodnocen z českého jazyka, započítá se mu pro příslušné pololetí bodové hodnocení za známku z cizího jazyka.

 

Za hodnocení studijních výsledků z posledních dvou ročníků povinné školní docházky může uchazeč získat maximálně 102 bodů podle výše uvedeného hodnocení.

 

 

2. Účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích

  Uchazeč je hodnocen body podle umístění v soutěžích okresní úrovně a účasti v soutěžích krajské, celostátní a nadnárodní úrovně. Uchazeč musí doložit svoji účast odpovídajícím certifikátem.

 

Bodové hodnocení účasti ve vědomostních a dovednostních soutěžích:

  umístění na 1. – 5. místě v soutěžích na okresní úrovni                    +5 bodů

  účast v soutěžích na krajské úrovni                                                 +7 bodů

  účast v soutěžích na celostátní a nadnárodní úrovni                          +8 bodů

 

Za hodnocení účasti ve vědomostních a dovednostních soutěžích může uchazeč získat maximálně 20 bodů podle výše uvedeného hodnocení.

 

3. Celkové hodnocení

O celkovém umístění uchazeče rozhoduje součet bodů z hodnocení za celkový prospěch a prospěch ve vyjmenovaných předmětech v obou pololetích předposledního ročníku povinné školní docházky a za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky a bodů za účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích. Za všechny posuzované skutečnosti lze získat maximálně 122 bodů.

Při rovnosti celkového počtu bodů budou o celkovém pořadí uchazeče a o přijetí uchazeče rozhodovat následující údaje v tomto pořadí: lepší průměr za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, lepší průměr za 2. pololetí předposledního ročníku a naposled bude posuzován lepší průměr za 1. pololetí předposledního ročníku (průměry jsou počítány na dvě desetinná čísla).

 

Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří se umístí na místech do výše kapacity zvoleného oboru.

 

 

Informace k zápisovému lístku

Zápisový lístek je určen k potvrzení úmyslu uchazeče vzdělávat se v dané střední škole v denní formě studia a stát se žákem příslušného oboru vzdělání, do kterého byl přijat.

 Vyplněný a podepsaný zápisový lístek musí být doručen řediteli školy, který rozhodl o přijetí žáka ke vzdělávání,  nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení (na vývěsní desce a na www stránkách školy). Lhůta je dodržena i tehdy, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud lhůta k odevzdání zápisového lístku není dodržena, nbsp;zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Pokud není zápisový lístek doručen řediteli školy vůbec, uchazeč se vzdává práva být přijat za žáka školy a na jeho místo bude přijat jiný uchnbsp;azeč.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou, výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Pokud žák požádá ředitele střední školy o zpětné vydání zápisového lístku, musí doložit, že byl ke vzdělávání na jiné střední škole přijat na základě odvolání.

Každý uchazeč o vzdělávání na střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává základní škola svým žákům náhradní zápisový lístek.

Ostatním uchazečům vydá na žádost zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého pobytu uchazeče. V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává krajský úřad těmto uchazečům náhradní zápisový lístek.

Informace k zápisovým lístkům určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Ústí nad Orlicí 22. května 2014

 

Platnost pokynu: pro 3. kolo přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro uchazeče o studium ve školním roce 2014/15

 

 

Ing. Zdeněk Rössler
ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové
Ústí nad Orlicí

        
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz