Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru Nástrojař

pro školní rok 2014/15

Pokyn ředitele č. 28/2014

č.j. 600/2014/SSUP

Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí vyhlašuje na základě § 60, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle  vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, dnem 12. 9. 2014  5. kolo přijímacího řízení do následujícího oboru v denní formě vzdělávání pro školní rok 2014/15, určuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů v daném kole do příslušného oboru vzdělávání a zveřejňuje kritéria hodnocení:

 

Obor:                                                                                                            Počet přijímaných uchazečů:

23-52-H/01     Nástrojař                                                                                    do výše kapacity oboru

(ŠVP Nástrojař)                                                                                                   

 

Termín doručení přihlášek do školy:     do 17. září 2014

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2014/15

 

 

do oboru:        

2352H/01          Nástrojař (ŠVP Nástrojař)    

 

Způsob hodnocení uchazečů:

 

O přijetí uchazečů do 1. ročníku zmíněného oboru otevíraného pro studium ve školním roce 2014/15 se bude rozhodovat bez přijímací zkoušky podle následujících kritérií takto:

 

1. Hodnocení studijních výsledků

Uchazeč je hodnocen body za studijní průměr ze všech předmětů za obě pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky a body za hodnocení ve všech třech pololetích v předmětech český jazyk, fyzika a matematika.

 

Bodové hodnocení průměrů za jednotlivá pololetí:

prospěch do 1,50                                                           10 bodů

prospěch  do 1,60                                                           9 bodů

prospěch  do 1,70                                                           8 bodů

prospěch  do 1,80                                                           7 bodů

prospěch  do 1,90                                                           6 bodů

prospěch  do 2,00                                                           5 bodů

prospěch  do 2,10                                                           4 body

prospěch  do 2,20                                                           3 body

prospěch  do 2,30                                                           2 body

prospěch  do 2,50                                                           1 bod

prospěch  od 2,51                                                           0 bodů

 

Bodové hodnocení známek z českého jazyka, fyziky a matematiky za jednotlivá pololetí:

hodnocení výborný v každém pololetí               8 bodů

hodnocení chvalitebný v každém pololetí                     7 bodů

hodnocení dobrý v každém pololetí                              5 bodů

hodnocení dostatečný v každém pololetí                      2 body

hodnocení nedostatečný v každém pololetí       0 bodů

 

Pokud uchazeč není v některém pololetí nebo ve všech třech pololetích z objektivních důvodů (jedná se o cizince) hodnocen z českého jazyka, započítá se mu pro příslušné pololetí bodové hodnocení za známku z cizího jazyka.

 

Za hodnocení studijních výsledků z posledních dvou ročníků povinné školní docházky může uchazeč získat maximálně 102 bodů podle výše uvedeného hodnocení.

 

 

2. Účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích

  Uchazeč je hodnocen body podle umístění v soutěžích okresní úrovně a účasti v soutěžích krajské, celostátní a nadnárodní úrovně. Uchazeč musí doložit svoji účast odpovídajícím certifikátem.

 

Bodové hodnocení účasti ve vědomostních a dovednostních soutěžích:

  umístění na 1. – 5. místě v soutěžích na okresní úrovni                    +5 bodů

  účast v soutěžích na krajské úrovni                                                              +7 bodů

  účast v soutěžích na celostátní a nadnárodní úrovni                        +8 bodů

 

Za hodnocení účasti ve vědomostních a dovednostních soutěžích může uchazeč získat maximálně 20 bodů podle výše uvedeného hodnocení.

 

3. Celkové hodnocení

O celkovém umístění uchazeče rozhoduje součet bodů z hodnocení za celkový prospěch a prospěch ve vyjmenovaných předmětech v obou pololetích předposledního ročníku povinné školní docházky a za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky a bodů za účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích. Za všechny posuzované skutečnosti lze získat maximálně 122 bodů.

Při rovnosti celkového počtu bodů budou o celkovém pořadí uchazeče a o přijetí uchazeče rozhodovat následující údaje v tomto pořadí: lepší průměr za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, lepší průměr za 2. pololetí předposledního ročníku a naposled bude posuzován lepší průměr za 1. pololetí předposledního ročníku (průměry jsou počítány na dvě desetinná čísla).

 

Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří se umístí na místech do výše kapacity zvoleného oboru.

 

Informace k zápisovému lístku

Zápisový lístek je určen k potvrzení úmyslu uchazeče vzdělávat se v dané střední škole v denní formě studia a stát se žákem příslušného oboru vzdělání, do kterého byl přijat.

 Vyplněný a podepsaný zápisový lístek musí být doručen řediteli školy, který rozhodl o přijetí žáka ke vzdělávání,  nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení (na vývěsní desce a na www stránkách školy). Lhůta je dodržena i tehdy, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud lhůta k odevzdání zápisového lístku není dodržena, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Pokud není zápisový lístek doručen řediteli školy vůbec, uchazeč se vzdává práva být přijat za žáka školy a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou, výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Pokud žák požádá ředitele střední školy o zpětné vydání zápisového lístku, musí doložit, že byl ke vzdělávání na jiné střední škole přijat na základě odvolání.

Každý uchazeč o vzdělávání na střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává základní škola svým žákům náhradní zápisový lístek.

Ostatním uchazečům vydá na žádost zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého pobytu uchazeče. V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává krajský úřad těmto uchazečům náhradní zápisový lístek.

Informace k zápisovým lístkům určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ústí nad Orlicí 12. září 2014

 Platnost pokynu: pro 5. kolo přijímacího řízení do oboru Nástrojař pro uchazeče o studium ve školním roce 2014/15

 

Ing. Zdeněk Rössler
ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové
Ústí nad Orlicí

        
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz