Rozhovor s ředitelem školy Zdeňkem Rösslerem

Jednotné přijímací zkoušky v roce 2015 jsou pro nás krokem zpět

Ústí n. O. – První pololetí letošního školního roku mají žáci i pedagogové za sebou, přichází čas bilancovat. Pro ředitele ústecké „umprumky“ Zdeňka Rösslera bylo uplynulých pět měsíců neobyčejně náročných. Už jen z důvodu, že se hlavní areál jediné střední umělecké školy v kraji změnil ve staveniště.

Rekonstruovat kompletně školu a normálně fungovat, jde to vůbec dohromady?

Já bych ani tak neviděl složitost ve vlastní organizaci nebo průběhu prací, ale v tom, že se zvyšují nároky na bezpečnost žáků a zaměstnanců a především na udržení alespoň minimální úrovně pořádku a hygienických podmínek. Svoje si především užívají pracovnice zajišťující úklid a udržující provozuschopnost a bezpečnost majetku a vybavení.  Za to, na jaké úrovni to zvládají, jim musím upřímně poděkovat.

Podařilo se v roce 2014 dodržet plán prací?

Postup prací sice trochu pokulhává, ale je předpoklad, že by se s nasazením většího počtu pracovníků dodavatele oken a se zlepšením logistiky výroby a dodávek oken mohlo zpoždění snížit. Nejvíce nás mrzelo, že se nepodařilo plně podle plánu využít období podzimních prázdnin rozšířené o dva dny ředitelského volna a státní svátek, protože selhala dodávka oken. To stálo většinu zaměstnanců školy mnoho práce navíc.

Objevily se nějaké další komplikace?

Při akci takového rozsahu většinou nějaké komplikace vzniknou, ale realizační tým složený ze zástupců investora, školy, technického dozoru, projektanta, zástupců generálního dodavatele a subdodavatelů je zatím vždy dokázal úspěšně řešit.

Od stavařiny raději k pedagogice: co se urodilo v prvním pololetí zajímavého?

Mezi zajímavé akce podzimu bych zařadil již tradiční mezinárodní plenér pro žáky uměleckých oborů, který probíhal v Národním Parku Slovenský Ráj v lokalitě Červený Kláštor. Absolvovali jsme další schůzku žáků a pedagogů osmi evropských škol v rámci projektu Espuma v italském Udine, žáci měli možnost vypravit se v rámci vzdělávacího zájezdu školy do Osvětimi. Úspěšně nás reprezentovali žáci oboru Umělecká fotografie a média na soutěžní přehlídce ve Svitavách, kromě toho jsme také pořádali dvoudenní zasedání Asociace uměleckých škol ČR a s ním spojenou módní přehlídky z tvorby žáků vzdělávacího programu Oděvní design. Neměl bych zapomínat ani na další dvě návštěvy žáků základních škol v rámci projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Pardubickém kraji. Pozitivní ohlas rovněž sklidila výstava prací žáků uměleckoprůmyslových oborů ve Východočeské galerii Pardubice v domě u Jonáše.

Pokud vím, vystavovali jste opět také v „rodném městě školy“.

Předvánoční vernisáž a výstavy prací žáků 4. ročníku oboru Umělecká fotografie a média se konala v Malé scéně v ústí nad Orlicí.

Umprumka se loni účastnila také projektu Technohrátky Pardubického kraje, ten je již minulostí?

 Letošní Technohrátky byly zakončeny. Pro nás úspěšně s „medailovým“ umístěním oděvní kolekce žáků vzdělávacího programu Oděvní design.

Během loňských letních prázdnin jste učinili pokus s táborem pro žáky základních škol, který je měl blíže seznámit s technikou. Zájem byl nečekaně vysoký, pokusíte se o podobnou akci znovu?

Ano, prázdninový tábor bychom rádi zopakovali. Je to však závislé, jak jinak, na financích. Ten loňský byl financován z projektových prostředků. Projekt však končí k 30. červnu 2015. V této chvíli analyzujeme, zda lze získat finanční podporu jinou cestou, nebo zda budou ochotni přispět rodiče nebo firmy. Pro ně může znamenat setkání žáků ZŠ s technikou a přírodními vědami to, že se rozhodnou pro studium souvisejících technických oborů, a stanou se tak jejich potencionálními zaměstnanci. Předpokládáme, že bychom oproti minulému roku omezili počet aktivit, které si přihlášený účastník bude volit, a rozšířili bychom tak jejich časový rozsah i obsah. Finančním možnostem přizpůsobíme i počet účastníků.

K pololetí patří i pololetní prospěch. Když se podíváte na vysvědčení žáků, jste s nimi spokojen?

Aktuální studijní výsledky byly zhodnoceny v rámci pololetní klasifikace. Řekl bych, že jsou srovnatelné s minulými lety. Určitě bychom přivítali zvýšení aktivity žáků a jejich snahy po dosahování lepších výsledků.

Zlepšení možná přinese „nová krev“, která vzešla z lednových talentových zkoušek na umělecké obory.

Ano, první kolo talentových zkoušek máme za sebou. V novém školním roce otevíráme opět dvě třídy, v nichž kombinujeme celkem pět uměleckoprůmyslových oborů. Celkový počet zájemců o tyto obory odpovídá celkovému zájmu v minulých letech s tím, že jsou meziroční výkyvy mezi zájmem o jednotlivé obory. To je však také jev dlouhodobý. Vlivy, které jsou příčinou těchto výkyvů, se prakticky nedají vysledovat.

Zájem o průmyslové obory by mohla podpořit intenzivnější spolupráce s firmami, je tomu tak i v případě SŠUP?

Po mnoha letech mohu konstatovat, že se mění a rozšiřují formy spolupráce s výrobními firmami. Tradiční formy spočívající v realizaci odborných praxí, odborného výcviku, případně ve spolupráci při realizaci grantových a rozvojových projektů se rozšiřují a účast firem při získávání žáků ke studiu technických oborů. Na mysli mám například burzy, prezentace, informace směřované k výchovným poradcům, žákům a jejich rodičům na ZŠ a také konkrétní nabídky hmotné podpory žáků při jejich studiu.

Hmotnou podporou máte na mysli stipendia?

Ano, některé firmy nabízejí takovouto možnost pro obory Mechanik seřizovač a Nástrojař. a případným zájemcům rádi předáme kontakty na personální oddělení těchto firem. Je však pravdou, že v minulých dvou letech jsme nabízeli vzdělávací program Operátor obalových strojů, a to vyloženě na objednávku firem z této zajímavé výrobní oblasti. Bohužel ani velkorysá nabídka hmotného zabezpečení žáků ze strany firem zájemce nepřivedla.

Školským „evergreenem“ jsou finance a jejich dlouhodobý nedostatek. Jak si podle vás vedou školy v kraji, včetně té ústecké?

Ekonomická situace škol v Pardubickém kraji je obdobná jako v celé republice. Samozřejmě, pokud budeme vycházet z potřeb rozvoje podmínek vzdělávání, není peněz nikdy dost. Provoz školy se nám podařilo zajistit v rámci rozpočtu a s podporou našich sponzorů a právě jim je na místě poděkovat. V dalších obdobích nás bude tížit zřejmě čím dál tím více nedostatek finančních prostředků na obměnu dožívajícího učebních pomůcek a vybavení školy i domova mládeže.

Lze takovou situaci řešit?

Je to situace, která nás nutí hledat jiné cesty a zapojovat se do grantových projektů a rozvojových programů. Bohužel to na druhé straně také přináší zejména administrativní a pracovní zatížení, které může zpětně negativně působit na hlavní činnosti a poslání školy.

Velmi diskutovanou záležitostí je nový model přijímacích zkoušek, co od nich očekáváte?

K problematice celostátních přijímacích zkoušek bych spíše řekl, co od nich neočekávám.

Tedy?

Neočekávám, že na jejich základě se podaří nastavit model, který by v dohledné době řešil problémy stávajícího systému vzdělávání a především kvality vzdělávání. Obávám se, že sice prověří logistiku, dokáže vytvořit školám rozřazení žáků pro rozhodování o přijetí, ale nebude mít vliv na rozřazení uchazečů do oborů vzdělávání podle jejich vzdělanostní úrovně a studijních předpokladů. Obávám se, že v následujících letech budou vznikat diskuse, jak nastavit podmínky k přijímání na jednotlivé typy škol, přičemž nalezení optimálního řešení bude ovlivňováno jak politickými, tak lobbistickými zájmy.

To nezní příliš povzbudivě.

Pro nás jako pro školu, která v rámci Pardubického kraje realizovala přijímací zkoušky na základě krajských kritérií, budou tyto zkoušky v roce 2015 zcela jistě krokem zpět.

V Ústí je uměleckoprůmyslová škola známá spíše jako bývalá textilka, úzce propojená s místními podniky včetně již zaniklé Perly. Právě Perla se nyní skloňuje ve všech pádech v souvislosti s využitím hlavního areálu podniku. Prý by se do ní mohla zapojit i škola, jejímž jste ředitelem, mohl byste k tomu uvést něco bližšího?

Otázku spojitosti školy a Perly bych trochu přeformuloval v tom smyslu, že se jedná především o spolupráci školy a města, případně dalších partnerů. Pokud bych měl podrobněji odpovědět, dalo by to asi na delší povídání. Mohu však potvrdit, že již proběhla jednání, na nichž byla vyjádřena vůle školy se do revitalizace Perly aktivně zapojit a v jejich prostorách realizovat vlastní i veřejně prospěšné vzdělávací aktivity.

Které záležitosti jsou pro Vás prioritní pro nadcházející měsíce?

Budeme chtít pokračovat v úspěšných a již tradičních aktivitách, chceme rozšiřovat spolupráci s firmami a zapojovat více žáků do realizace konkrétních projektů a řešení reálných úloh. V rámci protidrogové prevence budeme rozvíjet spolupráci s kompetentními orgány a odborníky, zvyšovat informovanost pedagogů a všech zaměstnanců školy a samozřejmě žáků školy. V oblasti investiční je prvořadým cílem dokončení oprav hydroizolací, střechy, výměny oken, zateplení a fasád budov školy, dílen a školní jídelny.  Postupně chceme zlepšovat prostředí školy.

        
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz