Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Pokyn ředitele č. 4/2015                                                                                                        č.j. 128/2015/SSUP

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou pro školní rok 2015/ 2016

 

 

 

            Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí vyhlašuje na základě § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, ve znění pozdějších předpisů, dnem

3. 3. 2015  3. kolo přijímacího řízení do následujících oborů s talentovou zkouškou v denní formě vzdělávání pro školní rok 2015/ 2016, určuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů do příslušných oborů vzdělávání a zveřejňuje jednotná kritéria hodnocení:

 

Obory:                                                                                                           Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

8241M/02 Užitá fotografie a média (ŠVP Užitá fotografie a média)                                                        do výše kapacity ročníku

8241M/04 Průmyslový design (ŠVP Tvarový a grafický design obalů)                                                      do výše kapacity ročníku

8241M/05 Grafický design  (ŠVP Grafický design tiskovin)                                                                   do výše kapacity ročníku

8241M/07 Modelářství a návrhářství oděvů  (ŠVP Design oděvů)                                                           do výše kapacity ročníku

 

Termín doručení přihlášek do školy:  do 13. března 2015

 

Datum konání zkoušek přijímacího řízení:   24. březen 2015

 

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou pro školní rok 2015/ 2016

 

 

 

do oborů:         

8241M/02 Užitá fotografie a média (ŠVP Užitá fotografie a média)                     

8241M/04 Průmyslový design (ŠVP Tvarový a grafický design obalů)         

8241M/05 Grafický design (ŠVP Grafický design tiskovin)                     

8241M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (ŠVP Design oděvů)                                      

 

Způsob hodnocení:

 

Talentová zkouška  pro obory:

 

8241M/04                   Průmyslový design (ŠVP Tvarový a grafický design obalů)         

8241M/05                   Grafický design (ŠVP Grafický design tiskovin)                     

8241M/07                   Modelářství a návrhářství oděvů (ŠVP Design oděvů)                                      

Talentová zkouška se skládá z následujících částí: malba, kresba, modelování, domácí práce a test kulturně historického přehledu. Jednotlivé části jsou hodnoceny body:

malba                                                    maximálně      40 bodů

kresba                                                               40 bodů

modelování                                                                  30 bodů

domácí práce                                                    30 bodů

test kulturně historického přehledu                   20 bodů

 

Pro úspěšné složení talentové zkoušky je třeba získat minimálně 50 bodů.

 

Domácí práce

Uchazeč přinese ke zkouškám minimálně 15 domácích prací. Obsahem prací by měla být volná tvorba (kresba, malba, grafika atd.) a práce dokladující schopnost výtvarně zobrazit reálné objekty (kresba a malba zátiší nebo krajiny). Prostorové práce (keramika, oděv apod.) musí být ve fotografické dokumentaci, počítačové práce pouze vytištěné - ne uložené na CD.

 

 

Talentová zkouška pro obor:

 

8241M/02 Užitá fotografie a média (ŠVP Užitá fotografie a média)

 

Talentová zkouška se skládá z následujících částí: malba, kresba, kompozice, test vnímání fotografického obrazu, domácí práce a test kulturně historického přehledu. Jednotlivé části jsou hodnoceny body:

malba                                                    maximálně      40 bodů

kresba                                                               40 bodů

kompozice                                                                   15 bodů

test vnímání fotografického obrazu                  15 bodů

domácí práce                                                    30 bodů

test kulturně historického přehledu                   20 bodů

 

Pro úspěšné složení talentové zkoušky je třeba získat minimálně 50 bodů.

 

Domácí práce

Uchazeč oboru Užitá fotografie a média přinese ke zkouškám minimálně 10 domácích prací, jejichž obsahem by měla být volná tvorba (kresba, malba, grafika atd.) a práce dokladující schopnost výtvarně zobrazit reálné objekty (kresba a malba zátiší nebo krajiny). Prostorové práce (keramika, oděv apod.) musí být ve fotografické dokumentaci, počítačové práce pouze vytištěné - ne uložené na CD. Dále u oboru Užitá fotografie a média navíc požadujeme předložení vlastních fotografií (15 - 20 ks).

 

Celkové hodnocení pro všechny obory:

 

Pro úspěšné složení talentové zkoušky je třeba získat minimálně 50 bodů. Pokud uchazeč vykoná úspěšně talentovou zkoušku, pokračuje v přijímacím řízení a do celkového hodnocení se k hodnocení talentové části zkoušky připočítávají body za průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí posledních dvou dokončených ročníků ZŠ a za test z českého jazyka a cizího jazyka:

 

prospěch            1,00                                                    8 bodů

prospěch            do 1,25                                               6 bodů

prospěch            do 1,50                                               4 body

prospěch            do 1,75                                               2 body

prospěch horší než 1,75                                               0 bodů

test z českého a cizího jazyka                           maximálně 10 bodů

 

V celkovém hodnocení je možno dosáhnout maximálně 202 bodů.

 

Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodnou o lepším umístění uchazeče následující pomocná kritéria v tomto pořadí:

1. vyšší bodové hodnocení talentové zkoušky

2. lepší průměrný prospěch za poslední ročník absolvovaný na ZŠ

 

Hodnocení jednotlivých disciplín talentové zkoušky (kromě testu) provádí vždy nejméně pět učitelů výtvarných předmětů.

 

Poznámka:

INFORMACE K ZÁPISOVÉMU LÍSTKU

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání je určen zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na základní škole.

 V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí žáka ke vzdělávání, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním výsledků přijímacího řízení (na vývěsní desce, na www stránkách). Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat za žáka školy a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.

Informace k zápisovým lístkům určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. 

Ústí nad Orlicí, 3. března 2015

 

Platnost pokynu: pro 3. kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou pro školní rok 2015/2016

 

Ing. Zdeněk Rössler

ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové
Ústí nad Orlicí       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz