Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2015/16

Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí vyhlašuje na základě § 60, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle  vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, dnem 13. 5. 2015 2. kolo přijímacího řízení do následujících oborů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2015/ 2016, určuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů do příslušných oborů vzdělávání a zveřejňuje kritéria hodnocení:

 

Obory – Počet přijímaných uchazečů:

34-42-M/01 Obalová technika (ŠVP Reklama a propagace) do výše kapacity ročníku

23-45-L/01 Mechanik seřizovač (ŠVP Mechanik seřizovač) do výše kapacity ročníku

23-52-H/01 Nástrojař (ŠVP Nástrojař) do výše kapacity ročníku

 

 

Termín doručení přihlášek do školy:  do 27. května 2015

 

Kritéria hodnocení uchazečů v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2015/16

 

 

 

do oborů:                           34-42-M/01            Obalová technika (ŠVP Reklama a propagace) 

                                                    23-45-L/01             Mechanik seřizovač (ŠVP Mechanik seřizovač)

 

 

Způsob hodnocení uchazečů:

 

Ředitel školy rozhodl, že v rámci 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/ 2016 nebudou uchazeči o přijetí do 1. ročníku výše uvedených oborů vzdělání konat přijímací zkoušku dle ustanovení

§ 60 odst. 2 zákona 561/2014 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

O přijetí uchazečů do 1. ročníku výše zmíněných oborů otevíraných pro studium ve školním roce 2015/ 2016 se bude rozhodovat na základě studijních výsledků v posledních dvou ročnících povinné školní docházky a dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče podle následujících kritérií takto:

 

            1. Hodnocení studijních výsledků

Uchazeč je hodnocen body za studijní průměr ze všech předmětů za obě pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky a body za hodnocení ve všech třech pololetích v předmětech český jazyk, 1. cizí jazyk a matematika.

 

Bodové hodnocení studijních průměrů za 1. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a za 1.pololetí posledního ročníku povinné školní docházky:

prospěch  do 1,25                                            +10 bodů

prospěch  do 1,50                                               +9 bodů

prospěch  do 1,60                                               +8 bodů

prospěch  do 1,70                                               +7 bodů

prospěch  do 1,80                                               +6 bodů

prospěch  do 1,90                                               +5 bodů

prospěch  do 2,00                                               +4 body

prospěch  do 2,20                                               +2 body

prospěch  od 2,20                                                 0 bodů

 

Bodové hodnocení studijního průměru za 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky:

prospěch  do 1,25                                               +12 bodů

prospěch  do 1,50                                               +11 bodů

prospěch  do 1,60                                               +10 bodů

prospěch  do 1,70                                               +8 bodů

prospěch  do 1,80                                               +7 bodů

prospěch  do 1,90                                               +6 bodů

prospěch  do 2,00                                               +4 body

prospěch  do 2,20                                               +2 body

prospěch  od 2,20                                                 0 bodů

 

Bodové hodnocení známek z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky za jednotlivá pololetí:

hodnocení výborný a chvalitebný v každém pololetí                +2 body

hodnocení dobrý v každém pololetí                                                      +1 bod

hodnocení dostatečný v každém pololetí                                                0 bodů

hodnocení nedostatečný v každém pololetí                                0 bodů

 

Pokud uchazeč není v některém pololetí nebo ve všech třech pololetích z objektivních důvodů (jedná se o cizince) hodnocen z českého jazyka, započítá se mu pro příslušné pololetí dvakrát bodové hodnocení za známku z cizího jazyka.

Za hodnocení studijních výsledků z posledních dvou ročníků povinné školní docházky může uchazeč získat maximálně 50 bodů podle výše uvedeného hodnocení.

 

2. Účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích

  Uchazeč je hodnocen body podle umístění v soutěžích okresní úrovně a účasti v soutěžích krajské, celostátní a nadnárodní úrovně. Uchazeč musí doložit svoji účast odpovídajícím certifikátem.

 

Bodové hodnocení účasti ve vědomostních a dovednostních soutěžích:

  umístění na 1. – 5. místě v soutěžích na okresní úrovni                    +5 bodů

  účast v soutěžích na krajské úrovni                                                              +7 bodů

  účast v soutěžích na celostátní a nadnárodní úrovni                        +8 bodů

 

Za hodnocení účasti ve vědomostních a dovednostních soutěžích může uchazeč získat maximálně

20 bodů podle výše uvedeného hodnocení.

 

 

3. Celkové hodnocení

O celkovém umístění uchazeče rozhoduje součet bodů z hodnocení za celkový prospěch a prospěch ve vyjmenovaných předmětech v obou pololetích předposledního ročníku povinné školní docházky a za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky a bodů za účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích. Za všechny posuzované skutečnosti lze získat maximálně 70 bodů.

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Při rovnosti celkového počtu bodů budou o celkovém pořadí uchazeče rozhodovat následující údaje v tomto pořadí: lepší průměr za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, lepší průměr za 2. pololetí předposledního ročníku a naposled bude posuzován lepší průměr za 1. pololetí předposledního ročníku (průměry jsou počítány na dvě desetinná čísla).        

 

Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří se umístí na místech s nejvyšším počtem bodů do výše kapacity zvoleného oboru, popřípadě do výše kapacity ročníku.

 

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru potvrzená lékařem.

 

Kritéria hodnocení uchazečů v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 

 

do oboru:  23-52-H/01   Nástrojař (ŠVP Nástrojař)          

 

 

Způsob hodnocení:

 

Ředitel školy rozhodl, že v rámci 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/ 2016 nebudou uchazeči o přijetí do 1. ročníku výše uvedeného obor vzdělání konat přijímací zkoušku dle ustanovení

§ 60 odst. 2 zákona 561/2014 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

O přijetí uchazečů do 1. ročníku výše zmíněného oboru otevíraného pro studium ve školním roce 2015/ 2016 se bude rozhodovat na základě studijních výsledků v posledních dvou ročnících povinné školní docházky a dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče podle následujících kritérií takto:

 

1. Hodnocení studijních výsledků

Uchazeč je hodnocen body za studijní průměr ze všech předmětů za obě pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky a body za hodnocení ve všech třech pololetích v předmětech český jazyk, fyzika a matematika.

 

Bodové hodnocení průměrů za jednotlivá pololetí:

prospěch do 1,50                                                           10 bodů

prospěch  do 1,60                                                           9 bodů

prospěch  do 1,70                                                           8 bodů

prospěch  do 1,80                                                           7 bodů

prospěch  do 1,90                                                           6 bodů

prospěch  do 2,00                                                           5 bodů

prospěch  do 2,10                                                           4 body

prospěch  do 2,20                                                           3 body

prospěch  do 2,30                                                           2 body

prospěch  do 2,50                                                           1 bod

prospěch  od 2,51                                                           0 bodů

 

Bodové hodnocení známek z českého jazyka, fyziky a matematiky za jednotlivá pololetí:

hodnocení výborný v každém pololetí               8 bodů

hodnocení chvalitebný v každém pololetí                     7 bodů

hodnocení dobrý v každém pololetí                              5 bodů

hodnocení dostatečný v každém pololetí                      2 body

hodnocení nedostatečný v každém pololetí       0 bodů

 

Pokud uchazeč není v některém pololetí nebo ve všech třech pololetích z objektivních důvodů (jedná se o cizince) hodnocen z českého jazyka, započítá se mu pro příslušné pololetí bodové hodnocení za známku z cizího jazyka.

 

Za hodnocení studijních výsledků z posledních dvou ročníků povinné školní docházky může uchazeč získat maximálně 102 bodů podle výše uvedeného hodnocení.

 

2. Účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích

  Uchazeč je hodnocen body podle umístění v soutěžích okresní úrovně a účasti v soutěžích krajské, celostátní a nadnárodní úrovně. Uchazeč musí doložit svoji účast odpovídajícím certifikátem.

 

Bodové hodnocení účasti ve vědomostních a dovednostních soutěžích:

  umístění na 1. – 5. místě v soutěžích na okresní úrovni                    +5 bodů

  účast v soutěžích na krajské úrovni                                                              +7 bodů

  účast v soutěžích na celostátní a nadnárodní úrovni                         +8 bodů

 

Za hodnocení účasti ve vědomostních a dovednostních soutěžích může uchazeč získat maximálně 20 bodů podle výše uvedeného hodnocení.

 

3. Celkové hodnocení

O celkovém umístění uchazeče rozhoduje součet bodů z hodnocení za celkový prospěch a prospěch ve vyjmenovaných předmětech v obou pololetích předposledního ročníku povinné školní docházky a za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky a bodů za účast ve vědomostních a dovednostních soutěžích. Za všechny posuzované skutečnosti lze získat maximálně 122 bodů.

 

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Při rovnosti celkového počtu bodů budou o celkovém pořadí uchazeče a o přijetí uchazeče rozhodovat následující údaje v tomto pořadí: lepší průměr za 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky, lepší průměr za 2. pololetí předposledního ročníku a naposled bude posuzován lepší průměr za 1. pololetí předposledního ročníku (průměry jsou počítány na dvě desetinná čísla).         

 

Ke studiu budou přijati ti uchazeči, kteří se umístí na místech s nejvyšším počtem bodů do výše kapacity zvoleného oboru, popřípadě do výše kapacity ročníku.

 

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru potvrzená lékařem.

 

Poznámka:

INFORMACE k ZÁPISOVÉMU LÍSTKU

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání je určen zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na základní škole. v ostatních případech vydá na žádost zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí žáka ke vzdělávání, a to nejpozději do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků

přijímacího řízení (na vývěsní desce, na www stránkách). Pokud tak neučiní, vzdává se práva být přijat za žáka školy a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.

Informace k zápisovým lístkům určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 Ústí nad Orlicí 13. května 2015

 

Platnost pokynu: pro 2. kolo přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro uchazeče o studium ve školním roce 2015/ 2016       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz