Výsledky přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

1. kolo

pro školní rok 2016/ 2017

datum konání: 5. a 6. ledna 2016

 

č. j. 13/2016/SSUP


Přijímací řízení proběhlo do oborů:


Datum konání přijímacího řízení:      5. a 6. leden 2016

Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení:  7. leden 2016

 


 

Výsledky ke stažení zde.

 


 

 

Kritéria hodnocení uchazečů v přijímacím řízení:

Talentová část pro obory:

Talentová část se skládá z následujících částí: malba, kresba, modelování, domácí práce a test kulturně historického přehledu. Jednotlivé části jsou hodnoceny body:

malba                                      maximálně       40 bodů
kresba                                                             40 bodů
modelování                                                     30 bodů
domácí práce                                                   30 bodů
test kulturně historického přehledu                    20 bodů

Domácí práce
Uchazeč přinese ke zkouškám minimálně 15 domácích prací. Obsahem prací by měla být volná tvorba (kresba, malba, grafika atd.) a práce dokladující schopnost výtvarně zobrazit reálné objekty (kresba a malba zátiší nebo krajiny). Prostorové práce (keramika, oděv apod.) musí být ve fotografické dokumentaci, počítačové práce pouze vytištěné - ne uložené na paměťových médiích.

Talentová část pro obor:


Talentová část se skládá z následujících částí: kresba, kompozice, test vnímání fotografického obrazu, domácí práce, test kulturně historického přehledu, pohovor. Jednotlivé části jsou hodnoceny body:                                                            
kresba                                       maximálně       40 bodů
kompozice                                                                    20 bodů
test vnímání fotografického obrazu                     15 bodů
domácí práce                                                     40 bodů
test kulturně historického přehledu                     20 bodů
pohovor                                                            25 bodů

Domácí práce
Uchazeč oboru Užitá fotografie a média přinese ke zkouškám minimálně 15 vytištěných fotografií (ideálně jeden či více fotografických souborů) a minimálně 5 domácích prací, jejichž obsahem by měla být volná tvorba (kresba, grafika atd.).
Fotografie musí být vyvolané nebo vytištěné - ne uložené na paměťových médiích.

Celkové hodnocení pro všechny obory:

Pro úspěšné složení talentové zkoušky je třeba získat minimálně 50 bodů. Pokud uchazeč vykoná úspěšně talentovou zkoušku, pokračuje v přijímacím řízení a do celkového hodnocení se k hodnocení talentové části zkoušky připočítávají body za průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí posledních dvou dokončených ročníků ZŠ a za test z českého jazyka a cizího jazyka:

prospěch            1,00                                                    8 bodů
prospěch do 1,25                                    6 bodů
prospěch do 1,50                                    4 body
prospěch do 1,75                                    2 body
prospěch horší než 1,75                                      0 bodů
celkem za prospěch                                            maximálně 32 bodů

test z českého a cizího jazyka                             maximálně 10 bodů

V celkovém hodnocení je možno dosáhnout maximálně 202 bodů.

Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodnou o lepším umístění uchazeče následující pomocná kritéria v tomto pořadí:
1. vyšší bodové hodnocení talentové zkoušky
2. lepší průměrný prospěch za poslední ročník absolvovaný na ZŠ

Hodnocení jednotlivých disciplín talentové zkoušky (kromě testu a pohovoru) provádí vždy nejméně pět učitelů výtvarných předmětů.


Informace k zápisovému lístku

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání je určen zápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na základní škole do 30. listopadu 2015.
V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním vyplněného a podepsaného zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí žáka ke vzdělávání, a to nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zveřejněním výsledků přijímacího řízení (na vývěsní desce, na www stránkách). Budou-li výsledky zveřejněny ve středu 7. ledna, musí být zápisový lístek odevzdán do 21. ledna. Pokud tak uchazeč neučiní, vzdává se práva být přijat za žáka školy a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.
Informace k zápisovým lístkům určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcí vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.


Informace k odvolání

- odvolání lze podat v případě nepřijetí z kapacitních důvodů (tzn. uchazeč vyhověl podmínkám přijímacího řízení, ale umístil se v celkovém hodnocení „pod čarou“)
- vzhledem ke zkušenostem z posledních let doporučujeme podat odvolání, protože se mohou uvolnit místa po těch přijatých, kteří neodevzdají zápisový lístek, potom obsazení uvolněných míst bude vyřizováno v tzv.autoremeduře – ředitel školy
vyhoví tolika odvolávajícím se uchazečům podle pořadí pod čarou, kolik se uvolnilo míst
- odvolání musí být podáno do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí (rozhoduje datum poštovního razítka, nikoliv datum  např. na odvolání) prostřednictvím ředitele školy k odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje
- odvolání podat (datovat) až po převzetí písemného rozhodnutí o nepřijetí
- odvolání se může podat na každý obor, na který se uchazeč hlásil a nebyl přijat, přestože splnil podmínky přijímacího řízení

Ústí nad Orlicí, 7. ledna 2016       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz