Vývoj školy v letech 1945-1982

K nejvýznačnějším změnám v organizaci školy došlo po roce 1945. v tomto roce dosavadní dvouleté studium bylo rozšířeno ve vyšší školu se čtyřletým studiem, zakončeným maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí na vyšší školu bylo absolvování dvouletého nižšího stupně studia, který i nadále tvořil uzavřený celek. Vyšší studium bylo pouze v tkalcovském oboru. První maturity v historii školy se uskutečnily v červnu 1947. Nástavbové dvouleté vyšší přádelnické studium bylo zřízeno až v roce 1950 a první maturity v tomto oboru byly v červnu 1952. Od 1. 9. 1948 škola nesla nový název Státní průmyslová škola textilní a od 1. 9. 1950 do roku 1954 Vyšší průmyslová škola textilní.

Od 1. září 1950 dochází k nové organizaci studia. Bylo zřízeno ucelené čtyřleté studium, při němž teprve absolvování všech čtyř ročníků dává úplné střední odborné vzdělání. Dosavadní dvouleté nižší studium bylo zrušeno.

Ve školním roce 1950-51 nebyl vůbec zřízen 1. ročník, neboť se předpokládalo, že budou přijímáni pouze absolventi dvouletých podnikových škol, které měly nahradit 1. ročník studia. Avšak již od školního roku 1951-52 se od této zásady upustilo a znovu byly zřízeny první ročníky.

Složitá situace, vzniklá křížením různých koncepcí středoškolského studia textilních oborů, se nejvýrazněji projevila ve školním roce 1951-52. Vzhledem k tomu, že v předchozím školním roce bylo definitivně ukončeno dvouleté ucelené vzdělání a současně běžel již 2. (vlastně 1.) ročník podle plánu souvislého tříletého studia, neměli absolventi nižšího dvouletého studia možnost pokračovat ve studiu. Nakonec to bylo v tkalcovském oboru vyřešeno tak, že ještě v tomto školním roce byl naposledy realizován dvouletý cyklus nástavbového studia současně s ročníky studujícími podle nové koncepce. v přádelnickém oboru byl otevřen pouze 3. ročník souvislého studia, ale nejlepším absolventům nižšího stupně studia byl umožněn přestup do tohoto ročníku. Proto v roce 1953 proběhly maturity jednak v souvislém studiu (přádelnický a tkalcovský ročník), jednak v nástavbovém studiu (tkalcovský ročník).

Současně počínaje školním rokem 1951-52 bylo definitivně rozhodnuto, že textilní středoškolské studium bude čtyřleté, bez povinného předchozího absolutoria učňovských škol. Proto byl opět otevřen 1. ročník, v němž se začal ověřovat nový plán studia oboru Tkalcovství a Přádelnictví.

V letech 1950 až 1954 byla zřízena zvláštní forma studia - jednoroční mistrovské studium, které v roce 1954 bylo zrušeno a od roku 1958 nahrazeno dvouletým mistrovským studiem. Toto mistrovské studium probíhalo na škole naposledy v letech 1964 až 1966. Ve školním roce 1948 - 49 byl zřízen pro absolventy nižšího dvouletého studia jednoroční nástavbový kurs kreslířský. v letech 1954 - 1959 bylo zřízeno zvláštní studium pro tkalcovskou větev - hedvábnictví. Tento obor byl zrušen v roce 1959. v letech 1959-1963 bylo při škole dvouleté abiturientské studium tkalcovského i přádelnického oboru, určené pro absolventy středních všeobecně vzdělávacích škol (jedenáctiletek). Toto studium se zvláštním zaměřením "přadlák-ekonom" probíhalo též v letech 1969-72. v letech 1958-1962 byla součástí školy i Učňovská škola textilní, vychovávající tkadleny a přadleny pro n.p. Perla v Ústí nad Orlicí a Hedva Moravská Třebová.

V souvislosti se změnami studijních plánů a osnov studia tkalcovství a přádelnictví docházelo též k častým změnám v náplni maturitních zkoušek.

Zvláštností byly maturity v roce 1956. Tehdy bylo zavedeno vypracování a obhajoba tzv. diplomní práce, která zcela nahradila ústní i písemné zkoušky z odborných předmětů. Maturanti v tomto roce byli označováni jako diplomanti. Ale již v následujícím roce 1957 byla provedena nová úprava maturitních zkoušek, která se udržela až do roku 1965. Znovu byly obnoveny ústní zkoušky z odborných předmětů (u přadláků technologie přádelnictví a alternativní organizace nebo zušlechťování, u tkalců technologie tkalcovství a stejné volitelné předměty jako u přadláků). Písemné zkoušky z odborných předmětů byly nahrazeny vypracováním a obhajobou odborné práce (od názvu diplomní bylo upuštěno). Tuto práci zadávali vyučující odborných předmětů tak, aby řešila praktické otázky z provozu textilních závodů.

Koncem 50. let se již plně ustálil a pedagogicky upevnil systém čtyřletého studia textilních oborů. Tento systém se stal typickým pro všechny průmyslové školy a znovu byl potvrzen školským zákonem z 15. 12. 1960. Na základě tohoto zákona dostala také škola od 1. 9. 1961 nový název Střední průmyslová škola textilní, který vystřídal název Průmyslová škola textilní, používaný od roku 1954.

Pokud jde o důležité organizační změny od konce 50. let, mezi nejdůležitější patřily: postupné budování studia při zaměstnání, zřízení poloprovozu ve školních dílnách, dočasné spojení s učňovskou školou a zřízení střediska VTEI při škole.

Od svého vzniku v roce 1892 umožňovala škola doplňovat vzdělání těm, kdo byli již v praxi. Až do roku 1948 probíhaly dvouleté pokračovací kursy pro mladé pracovníky v textilu a tzv. sobotní, nedělní a večerní kursy, které měly poskytnout speciální znalosti některým kategoriím pracovníků na závodech. Tyto kursy byly organizovány i mimo sídlo školy v důležitých průmyslových střediscích, např. v Hlinsku a v Poličce. Na tuto tradici navázalo po roce 1945 pevně organizované, do systému školního vzdělání včleněné, studium při zaměstnání (též studium pracujících). Od roku 1954 toto studium mělo formu externího studia. První absolventi této formy studia maturovali v červnu 1958. Od 1.9.1956 bylo zřízeno na škole i večerní studium, které mělo umožnit absolventům dvouletého nižšího studia získat úplné střední odborné vzdělání nebo poskytnout ve tříletém studiu vzdělání mistrovské. Od 1.9.1961 byla pak zavedena forma dálkového studia. Některé ročníky večerního a dálkového studia byly dislokovány i mimo sídlo školy do České Třebové, Zábřeha, Hlinska, Žamberka a Moravské Třebové. Od 1.1.1962 byla ke škole připojena i pětitřídní večerní škola při n.p. Vigona ve Svitavách.

Pro obsahovou stránku výuky v 60. a 70. letech je typické, že se již nemění celková struktura studia, nýbrž úpravy studijních plánů a osnov sledují jako hlavní cíl obsah jednotlivých předmětů co nejvíce přiblížit současnému stavu techniky a technologie v praxi textilního průmyslu. s tímto cílem byl zaveden nový učební plán a osnovy počínaje 1. ročníkem školního roku 1962-63. v tomto plánu došlo ke zrušení specializace a všechny průmyslové textilní školy dostávají v oborech Přádelnictví a Tkalcovství jednotnou osnovu.

Byly zrušeny odborné práce a nahrazeny písemnými pracemi z odborných předmětů. k další změně ve studijních plánech a osnovách dochází v roce 1970. v souvislosti se zavedením nových studijních plánů a osnov se výrazněji změnil i obsah maturitních zkoušek v oblasti volitelných předmětů. Pro tkalcovský obor byly zavedeny jako volitelné předměty Ekonomika a Vazby tkanin, pro přádelnický obor Ekonomika a Zkoušení textilií. Maturitní zkoušky v tomto rozsahu se konaly poprvé v roce 1974.

Potřebám rozšířené školy přestala vyhovovat stará jednopatrová budova, a proto v letech 1946-52 došlo k přístavbě druhého patra budovy a k rozšíření dílen. v letech 1966 až 1972 byla na dvoře školy vystavěna rozsáhlá moderní tělocvična, která dodnes přispívá k rozvoji sportovního života v celém městě.

Až do doby po 2. světové válce zůstávala nevyřešena otázka výstavby Domova mládeže. Do roku 1945 studenti žili v podnájmech v Ústí nad Orlicí a ubytování studentů bylo vítaným zdrojem příjmů pro mnohé ústecké rodiny. Po roce 1945 v souvislosti s rychlým růstem počtu studentů školy i se změnami životního stylu a neochotou obyvatel města přijímat podnájemníky se stala aktuální výstavba Domova mládeže. Domov mládeže byl nakonec zřízen 1. 9. 1956, ale bez vlastní budovy. Nejprve byl umístěn v budově internátu n. p. Perla v Ústí nad Orlicí - Na Dukle, dále studenti bydleli v objektu svobodárny n. p. Kovostav v Ústí nad Orlicí II - Hylvátech (za bývalým pivovarem).

V roce 1958 byl získán pro potřeby Domova mládeže bývalý zámeček v Brandýse nad Orlicí, od roku 1981 sloužila jako Domov mládeže část ubytovny n.p. Pozemní stavby. v letech 1982-1984 škola vybudovala vlastní Domov mládeže.

Po roce 1945, podobně jako tomu bylo již i dříve, se učitelé školy aktivně zapojili do odborné i pedagogické práce, o čemž svědčí bohatá autorská činnost v odborných časopisech, účast při vydávání učebnic a technické literatury, vypracování odborných textů pro doškolování na závodech, účast při zpracovávání nových učebních osnov pro jednotlivé typy a formy studia. Odborní pracovníci školy věnovali soustavně pozornost modernizaci školních dílen. v 80. letech škola začala zapojovat do výuky rychle se rozvíjející informační technologie.

Od počátku 60. let byla budována tradice oslav kulatých" jubileí školy. Od roku 1962 (70. výročí vzniku školy) se tyto oslavy, i když v různém rozsahu, konají pravidelně každých pět let. v letech 1967, 1972, 1982 a 1992 byly v rámci oslav vydány i almanachy. Součástí oslav bývají výstavy v prostorách školy, slavnostní sjezdy a průvody absolventů, různé kulturní pořady, módní přehlídky a odborné semináře.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz