Předmichovská republika

Do nové situace se ústecká textilní škola dostala po vzniku samostatného Československa v roce 1918. Tehdy před školou vyvstal úkol prakticky pomáhat československému textilnímu průmyslu, který byl v některých oblastech, například v používání zkušeben, odkázán na Německo. Proto již od konce roku 1918 byla při škole v činnosti zkušebna, která v roce 1921 získala autorizaci Ministerstva veřejných prací. v roce 1924 byla změněna ve Státní autorizovanou zkušebnu, pracující pro potřeby československého textilního průmyslu. Tato zkušebna, v níž pracovali především učitelé školy, vyvíjela rozsáhlou odbornou činnost až do roku 1956.

V důsledku nových úkolů došlo v roce 1921 ke zřízení přádelnického oddělení školy. Aby mohla škola lépe zajistit praktickou výuku, došlo v letech 1920 - 21 k rozsáhlé přístavbě dílen (přádelny a tkalcovny), které nahradily dosavadní malou nevyhovující tkalcovskou dílnu.

V roce 1920 byly zrušeny staré učební osnovy z dob Rakousko-Uherska a opět zavedeno dvouleté studium. Výše zmíněná speciální oddělení trvala až do roku 1923, ale měla již charakter pouhého ročního kursu pro mistry. Dvouleté tkalcovské a přádelnické studium zůstalo jediným typem studia na škole až do roku 1945.

Známou se stala ústecká textilní škola některými výrobky, které byly zhotovovány v tkalcovských dílnách. Tak od roku 1922 byly vyráběny v gobelínové technice prezidentské vlajky, v roce 1925 škola vystavovala dekorativní textilie na Výstavě dekorativního umění v Paříži a za své výrobky získala pochvalný dekret. Velký zájem, jak svědčí zprávy v tehdejším tisku, vyvolala výroba kopií gotických tkanin z hrobky českých králů na Pražském hradě, prováděná od roku 1933.

Velmi nepříznivě ovlivnila školu hospodářská krize v letech 1929 - 33. Tehdy došlo k takovému poklesu počtu žáků, že její samotná existence byla ohrožena. Například v roce 1933 se již jednalo o zrušení školy a povolení od ministerstva zahájit vyučování přišlo teprve 7. září 1933, takže výuka ve školním roce 1933 - 1934 mohla být zahájena až 11. září 1933.

Velkou pozornost věnovala v této době škola propagaci své práce a svých výrobků. Na závěr školních roků byly pravidelně pořádány výstavy prací žáků a učitelů, byly vydávány výroční zprávy. Byl navázán též úzký kontakt s Výzkumnou zemědělskou stanicí v Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem. Ve spolupráci s touto stanicí byly v letech 1936-37 pořádány v prostorách školy velké výstavy propagující lnářství.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz