Vznik školy

Město Ústí nad Orlicí patří k místům s velmi starou textilní tradicí. Její počátky sahají již do 15. a 16. století. v roce 1512 tehdejší pán města Vojtěch z Pernštejna uděluje cechovní výsady zdejšímu cechu tkalců, v roce 1517 pak cechu soukenickému. v 17. a 18. století se počet cechů zabývajících se textilní výrobou zvyšuje a vzrůstá i počet jejich členů. o významu cechů svědčí nejlépe to, že ústecké cechovní výrobky byly žádaným zbožím i na vzdálenějších trzích, např. na velkých trzích v Brně.

V druhé polovině 19. století dochází k zásadnímu přelomu v ústecké textilní výrobě. Dosavadní cechovní výroba je nahrazována strojovou výrobou soustředěnou do továren. Staré cechovní řemeslo postupně zaniká. Nastává i přeorientace ve zpracovávané surovině. Domácí vlna a len jsou zatlačovány bavlnou. Rychlý růst průmyslových podniků se neomezuje jen na samotné město, nýbrž řada textilních továren vzniká i v okolí. v roce 1872 byl přijat v Ústí nad Orlicí poslední učedník do soukenického cechu.

Nové podniky potřebují odborně vyškolené pracovníky pro řízení výroby. a tak se v Ústí nad Orlicí, podobně jako tomu bylo i v jiných textilních střediscích, objevuje myšlenka založit školu, která by tyto potřebné odborníky vychovávala. Po delším jednání s vídeňskou vládou, které vedl především tehdejší ústecký starosta a kulturní pracovník MUDr. František Vicena, bylo uskutečněno zřízení " C. k. odborné školy tkalcovské" s vyučovacím jazykem českým. Vyučování bylo zahájeno na podzim roku 1892.

Studium na této škole bylo dvouleté, oboru tkalcovského. Učební osnova byla zaměřena jen na základy ručního tkalcovství. Od školního roku 1910-11 došlo poprvé k významnější změně ve struktuře studia. Původní dvouleté studium bylo nahrazeno jednoletou všeobecnou odbornou školou pro tkalcovství a druhý ročník studia, který nebyl již povinný pro absolventy 1. ročníku, nabyl charakteru speciálního studia s oddělením technologickým, kupeckým a kreslířským. Od tohoto školního roku byly poprvé v historii školy přijímány i žákyně.

V roce 1892 škola neměla svoji vlastní budovu. Vyučování se uskutečňovalo v pronajatých místnostech pozdějšího závodu Perla 12 v Ústí nad Orlicí "Na Bělidle". Tyto prostory však byly nevyhovující, a proto brzy po založení školy se začalo jednat o výstavbě vlastní školní budovy. Ta byla odevzdána svému účelu dne 4. října 1901. a to je budova dnešní školy v Zahradní ulici, ovšem pozměněná pozdějšími přestavbami a přístavbami. Původní budova byla pouze jednopatrová s malou dílnou v místech dnešní zkušebny.

Od počátku 20. století až do zániku Rakousko-Uherska nedošlo již v životě školy k významnějším změnám. Pouze události I. světové války se odrazily ve zřízení zvláštních kursů pro válečné invalidy, které jim měly umožnit opětné zapojení do civilního života.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz