Historie - úvod

Přímou předchůdkyní dnešní Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště-LTI byla Střední průmyslová škola textilní. i ta prošla dlouhým vývojem.

Počátky tradice textilního školství v Ústí nad Orlicí sahají do roku 1892, kdy v souvislosti s rozvojem textilního průmyslu ve městě a jeho širším okolí byla zřízena C. K. odborná škola tkalcovská s dvouletým studiem. Po řadě změn náplně studia i oficiálních názvů školy přijala tato v roce 1961 název Střední průmyslová škola textilní. Ta až do dnešní doby vychovala více než 8000 odborníků.

Výrazným rysem vývoje školy od jejího počátku do konce 80. let bylo těsné sepětí s potřebami textilního průmyslu. Od svého vzniku umožňovala škola růst kvalifikace pracovníkům textilního průmyslu v nedělních a večerních kurzech. Na tuto tradici navázaly později všechny formy studia při zaměstnání. Významnou pomocí praxi byla Státní autorizovaná zkušebna, která se od roku 1918 až do roku 1956 stala nedílnou součástí školy. Toto těsné spojení s průmyslem uchránilo školu před zrušením v období hospodářské krize na počátku třicátých let.

Období fašistické okupace dolehlo těžce i na tuto školu. Dva pracovníci školy, František Zbořil, zřízenec, a Bohumil Pánek, učitel, položili život v boji s okupanty. Rozvoj textilního průmyslu v osvobozeném Československu si vynutil rozšíření dosavadní dvouleté školy na školu čtyřletou, která poskytovala úplné střední odborné vzdělání nejprve v oboru Tkalcovství a od roku 1950 i v oboru Přádelnictví. Škola ihned od roku 1945 navázala na předchozí tradici spolupráce s průmyslem a její učitelé i studenti přispěli k obnově textilního průmyslu. Významně se podíleli i na politickém, kulturním a sportovním životě města.

Škola byla jedním z průkopníků všech forem studia při zaměstnání na středních školách a v oboru textilního školství v této oblasti zaujímala přední místo.

V 90. letech v souvislosti se společenskými změnami se proměnila i škola. Změny se netýkaly jen jejího názvu, ale hlavně studijních programů nabízených uchazečům.

Škola už 110 let neodmyslitelně patřila a její zaměstnanci doufají, že i nadále bude patřit ke koloritu města Ústí nad Orlicí a že mezi jeho školami nebude žádnou "Popelkou". o toto musí usilovat učitelé svým pedagogickým umem, ostatní zaměstnanci zodpovědnou prací a studenti snahou co nejvíce si odnést ze školních lavic.

Nejdůležitější události z dějin školy
1884 první žádost městské rady o zřízení tkalcovské školy
1892 zřízení C. K. odborné školy tkalcovské s dvouletým studiem - umístěna v jednom z objektů podniku Perla ("Na Bělidle")
1894 první absolventi školy
1900-1901 výstavba nové školní budovy
1910 zavedení jednoletého studia s možností pokračovat ve speciálním ročníku (technologickém, kupeckém a kreslířském)
1916 zřízení kurzu pro vojíny - invalidy
1918 při škole zřízena zkušebna
1920-1921 přístavba dílen, znovuzavedení dvouletého studia tkalcovství
1921 zřízení přádelnického oddělení, zkušebna získala autorizaci Ministerstva veřejných prací
1922 počátek tkaní prezidentských vlajek
1923 první absolventi přádelnického oddělení, zrušení speciálních ročníků
1924 zkušebna změněna ve Státní autorizovanou zkušebnu
1926 zavedení nových studijních plánů a osnov, které umožňovaly pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu na Textilní škole v Brně a získat úplné středoškolské vzdělání
1933 počátek zhotovování kopií gotických tkanin z hrobky českých králů na Pražském hradě, ohrožení existence v důsledku hospodářské krize
1943 zatčen František Zbořil (popraven 1944)
1944 zatčen Bohumil Pánek (zemřel 1945), uzavření školy okupačními úřady
1945 obnovení výuky ve škole, zřízení Vyšší tkalcovské školy (dvouletá nástavba na nižší školu)
1946-1952 přístavba druhého patra školy a rozšíření dílen
1947 první maturanti v tkalcovském oboru
1949 udělení čestného titulu "Škola Dukelských bojovníků"
1950 zřízení Vyšší přádelnické školy (dvouletá nástavba), počátek přechodu k souvislému čtyřletému studiu tkalcovství a přádelnictví
1952 první maturanti v přádelnickém oboru
1954 zřízení externího studia
1956 zřízení večerního studia, zřízení internátu školy (bez vlastní budovy), zrušení Státní autorizované zkušebny
1957 první maturanti v externím studiu
1958 pro internát získán zámek v Brandýse nad Orlicí, zřízení Učňovské školy jako součásti Průmyslové školy textilní (oddělena v roce 1962)
1959 první maturity ve večerním studiu, zřízeno studium pro abiturienty středních škol, zřízen poloprovoz v dílnách
1961 zavedeno dálkové studium
1962 ke škole připojena jako pobočka Průmyslová škola textilní pro studium pracujících ve Svitavách, poprvé ve větším rozsahu s průvodem absolventů pořádány oslavy kulatého
70. výročí založení školy, což se později stalo součástí tradic školy
1964 první maturanti v dálkovém studiu
1966-1972 výstavba sportovní haly
1972 zřízení Doškolovacího střediska generálního ředitelství Bavlnářského průmyslu (zrušeno v roce 1983), zřízení Konzultačního střediska textilní fakulty Vysoké školy strojní a textilní v Liberci (zrušeno v roce 1986), zřízení Střediska VTEI, škole udělen "Čestný štít města Ústí nad Orlicí"
1979 počátek dalšího jednání o výstavbě nového Domova mládeže
1981 pro Domov mládeže získána část ubytovny n.p. Pozemní stavby (starý okres)
1982 počátek výstavby nového Domova mládeže
1984 otevření Domova mládeže
1990 škola získala právní subjektivitu, bylo zrušeno monopolní postavení výuky Ruského jazyka a byl zaveden vyučovací předmět Cizí jazyk
1991 v nabídce studijních zaměření přibyla zaměření ekonomika a řízení, kancelářská a výpočetní technika a konfekce
1992 oslavy 100. výročí školy (tradice oslav se zrodila v 60. letech), zřízení dvouletého nástavbového studia pro absolventy textilních učebních oborů
1994 dokončení přístavby tří učeben a vybudována oděvní dílna, změna názvu školy na Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště (Integrovaná střední škola) v Ústí nad Orlicí, zahájeno ověřování nového typu odborného vzdělávání (PHARE), škole byla udělena licence Textilního institutu v Manchesteru v oboru Textilní technologie
1996 SOU textilní a SOU strojírenské bylo integrováno do SPŠT a SOU a byl změněn název školy na Střední průmyslová škola, Rodinná škola a Střední odborné učiliště
1997 otevřena nová jídelna, změněn název školy na Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště Ústí nad Orlicí, zahájeny výměnné pobyty našich studentů a studentů z Berufsschule ve Schweinfurtu v SRN a Istituto Tecnico Statale v Brianza-Besana v Itálii, povolením studijního oboru Modelářství a návrhářství oděvů se škola zařadila mezi umělecké školy, v budově ve Špindlerově ulici budovány ateliéry
1998 do studijního oboru Textilní výroba a podnikatelství přibylo zaměření reklamní a propagační činnost, škola byla pověřena organizací regionálního semináře k výsledkům nového pojetí odborného školství PHARE "VET", zahájena tradice výstav prací studentů uměleckých oborů ve výstavní síni Pod Radnicí, dostavba studií v půdních prostorách budovy v ulici Zahradní, zprovozněno používání internetu, od 1. září ve škole lze studovat další umělecký obor Textilní výtvarnictví-tkalcovská tvorba
1999 podíl vyučujících Českého jazyka a literatury na celostátním připomínkovém řízení k osnovám tohoto předmětu na SOŠ a SOU a v nástavbovém studiu, provedena rekonstrukce tkalcovských dílen (rozdělení na "hlučnou" a "tichou" tkalcovnu) , do názvu školy přidána zkratka LTI (Licence textilního institutu), započata rekonstrukce bytových jader na Domově mládeže
2000 z části tkalcovny vybudována další oděvní dílna, střihárna, kabinet a sklad, účast v projektu Leonardo na téma Příprava vzdělávání pracovníků s využitím multimédií přímo na pracovních místech, v budově ve Špindlerově ulici zřízena ubytovna
2001 první "umělecké" maturitní zkoušky, v prosinci otevřena vlastní výstavní síň v budově ve Špindlerově ulici
2002 škole byly povoleny další dva umělecké obory: Propagační výtvarnictví-grafická úprava tiskovin, Tvarování průmyslových výrobků-tvarový a grafický design obalů, 110. výročí založení školy


       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz