Obsahem odborného studia je užitá výtvarná tvorba v oblasti oděvního a především bytového textilního designu, jeho řemeslné zpracování a realizace. Navazující okruh studia je zaměřen na interiérovou tvorbu, v které žák koordinuje vlastní návrhy s celkovou koncepcí interiéru. Pracuje s daným prostorem, v kterém řeší prostorové uspořádání bytových doplňků, volí styl a náladu prostředí, vybírá barvy, textilie, nábytek.

V prvních dvou ročnících studia se žáci učí základům kresby, malby, figurální kresby, získávají cit pro kompozici, barvu a prostor a získávají znalosti z počítačové grafiky. Speciální odborné učivo obsahuje technologii, pravidla technického kreslení a principy ergonomie, základní znalosti o materiálech, analýzu a tvorbu interiérového stylu. Součástí výuky je studium dějin výtvarného a užitého umění, žáci získají přehled o současných trendech v interiérové tvorbě a designu. Během studia si vyzkouší širokou škálu uměleckořemeslných výtvarných technik.

V třetím a čtvrtém ročníku studia žáci prohlubují své znalosti a řeší konkrétní designérské projekty. Připraví vhodné barevné řešení, navrhnou a zhotoví textilní bytové doplňky, tapety a optimálně je uspořádají v daných dispozicích interiéru. Při práci aktivně využívají počítačové grafické programy. Jsou schopni vytvořit designérský projekt interiéru od ideové koncepce po kresebné a počítačové vizualizace.

Absolvent tohoto oboru je na základě získané odborné profilace připraven uplatnit se v celém spektru činností v rámci odpovídající oblasti užité výtvarné tvorby a finálního zpracování. Jedná se např. o tkalcovský design, tiskařský design, design dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů se zaměřením na plošné dekorativní doplňky interiéru. v příslušné oblasti užité tvorby se absolvent uplatní především jako designér a realizátor originálních výrobků a jejich užitím v konkrétních podmínkách daného interiéru, který je schopen barevně a prostorové uspořádat z hlediska provozních a estetických funkcí. Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně, nebo v designérských ateliérech, vzorovacích střediscích a dílnách firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se tvorbou a výrobou produktů příslušného sortimentu a jako designér a dekoratér v interiérových studiích a v poradenských činnostech bytového architekta. Uplatnit se může rovněž v rámci technické přípravy výroby a jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast užité tvorby a výroby. Nadaní žáci jsou připraveni pro studium na vyšších a vysokých školách uměleckého zaměření, případně příbuzných oborů jiných vysokých škol.

Podmínky přijetí
Do prvního ročníku čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky talentové zkoušky. Talentové zkoušky obsahují zpravidla malbu, kresbu, test všeobecného kultruního přehledu, pohovor a test z českého a cizího jazyka. Příhlášky do těchto uměleckých oborů musí škola obdržet do 30. 11. příslušného kalendářního roku. Talentové zkoušky proběhnou v lednu následujícího kalendářního roku a musí se jim podrobit všichni uchazeči.

Zdravotní požadavky na uchazeče
Do studijního oboru mohou být přijati chlapci nebo dívky netrpící poruchou barvocitu, s dobrým zrakem, s dobrou funkcí horních končetin a schopností jemných pohybů rukou. k posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

Organizace studia
Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce.

Práce žáků
V jednotlivých ročnících žák realizuje na základě přiděleného zadání tzv. klauzurní práce. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných výstavách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení na vysoké školy.

Další informace
Žáci ze vzdálených míst mohou být ubytováni v moderním domově mládeže s kapacitou 190 lůžek, který je přímo v areálu školy. k dispozici je školní jídelna (rovněž v areálu školy), která zabezpečuje celodenní stravování pro žáky domova mládeže a obědy pro ostatní žáky. Domov mládeže využívá pro sportovní aktivity ubytovaných žáků volné kapacity školní sportovní haly. Žáci mají k dispozici internet a pro přípravu mimo vyučování i výpočetní techniku a učební pomůcky.

 

 

 Leták k oboru včetně studijního plánu je dispozici ke stažení zde .       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz