Základem odborného studia v prvním a druhém ročníku je výtvarná příprava a figurální kresba, kde si žáci osvojují základy výtvarného řemesla, získávají cit pro tvar a barvu, seznamují se zákonitostmi tvorby grafického designu. Speciální odborné učivo je tvořeno vyučovacími předměty tiskové techniky, grafické výtvarné techniky a základy fotografie. Součástí výuky je studium dějin výtvarného umění. Vysoká úroveň technického vybavení školy a nejnovější verze programů Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign umožňují vytvářet náročné počítačové úpravy a grafické návrhy. Jádro vzdělávání v třetím a čtvrtém ročníku tvoří výuka navrhování, ve které se prolínají osvojené výtvarné techniky a odborné znalosti s předměty písmo a typografie. V praktických cvičeních žáci vytváří komplexní řešení grafického designu reklamních a propagačních tiskovin, knih a prostředků vizuální komunikace včetně předtiskové přípravy. Při realizaci úkolů využívají možností počítačové grafiky i klasických uměleckých grafických technik.

Absolvent oboru grafický design je připraven uplatnit se v různých oblastech širokého spektra činností v rámci propagace a reklamy i knižní kultury. Může se jednat např. o užitou i volnou grafiku, práce související s předtiskovou přípravou, různé redakční práce. Příslušné činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v grafických studiích, reklamních agenturách, architektonických ateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích a v polygrafických firmách. Nadaní žáci jsou připraveni pro studium na vysokých školách uměleckého zaměření, případně příbuzných oborů jiných vysokých škol.

Podmínky přijetí
Do prvního ročníku čtyřletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky talentové zkoušky. Talentové zkoušky obsahují zpravidla malbu, kresbu, test všeobecného kultruního přehledu, pohovor a test z českého a cizího jazyka. Příhlášky do těchto uměleckých oborů musí škola obdržet do 30. 11. příslušného kalendářního roku. Talentové zkoušky proběhnou v lednu následujícího kalendářního roku a musí se jim podrobit všichni uchazeči.

Zdravotní požadavky na uchazeče
Do studijního oboru mohou být přijati chlapci nebo dívky netrpící poruchou barvocitu, s dobrou funkcí pohybového systému a páteře, dovolující práci ve vynucených polohách a delší stání, s dobrou funkcí rukou a schopností jemných pohybů. k posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

Organizace studia
Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium a je zakončeno maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická práce.

Práce žáků
V jednotlivých ročnících žák realizuje na základě přiděleného zadání tzv. klauzurní práce. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných výstavách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení na vysoké školy.

Další informace
Žáci ze vzdálených míst mohou být ubytováni v moderním domově mládeže s kapacitou 190 lůžek, který je přímo v areálu školy. k dispozici je školní jídelna (rovněž v areálu školy), která zabezpečuje celodenní stravování pro žáky domova mládeže a obědy pro ostatní žáky. Domov mládeže využívá pro sportovní aktivity ubytovaných žáků volné kapacity školní sportovní haly. Žáci mají k dispozici internet a pro přípravu mimo vyučování i výpočetní techniku a učební pomůcky.

 

Leták oboru se studijním plánem k dispozici ke stažení zde .







       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz