O oboru

logo oboruAbsolvent je připraven pro ruční zhotovování, dohotovování, sestavování a opravy řezných a tvářecích nástrojů, upínacích, montážních, svařovacích a kontrolních přípravků, speciálních měřidel, forem pro zpracování plastů, tlakové lití kovů a kovových slévárenských modelů. Zvládá výrobu a montáž nástrojů a pomůcek.

Všeobecně vzdělávací předměty poskytují žákovi znalosti jevů, principů, zákonitostí, vztahů a komunikativních dovedností v oblasti českého a cizího jazyka, občanské nauky, matematiky, fyziky, základů ekologie, základů automatizace a tělesné výchovy.
Speciální odborné učivo je orientováno na získávání teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti ekonomiky a organizace práce, technického kreslení s využitím počítačové techniky, strojírenské technologie, strojnictví a nástrojařské technologie.
Ověřování získaných teoretických vědomostí, realizace pracovních a technologických postupů a rozvíjení řemeslných dovedností probíhá v podmínkách odborného výcviku, který je uskutečňován na vlastním pracovišti praktické výuky v areálu školy v Ústí nad Orlicí, dle potřeby i ve výrobních provozech reálných firem.

Teoretická složka probíhá podle pravidelného rozvrhu ve třídě. V odborném výcviku se třída dělí do skupin podle náročnosti výuky a hledisek bezpečnosti práce.

Podmínky přijetí
Do prvního ročníku tříletého studia se přijímají žáci a žákyně s úspěšně dokončeným základním vzděláním, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Přihláška ke studiu musí také obsahovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče. Po rozhodnutí ředitele školy může být uchazeč přijat bez přijímacích zkoušek.

Organizace studia
Studium je organizováno jako tříleté denní studium a je zakončeno závěrečnou zkouškou pro získání výučního listu.

Práce žáků
V jednotlivých ročnících žák realizuje v souladu s učebním plánem určené výrobky. Ty jsou odborně posouzeny a se žákem individuálně projednány. Dále může vytvářet vlastní návrhy, které jsou podle jejich výtvarné a řemeslné úrovně vybírány k realizaci. Takové práce žáků jsou prezentovány na školních i veřejných výstavách a soutěžích. Jsou majetkem školy a žákovi jsou k dispozici pro potřeby konkurzů a přijímacích řízení v rámci dalšího vzdělávání.

 

NOVĚ Prospěchová stipendia ve školním roce 2015/16 pro tento obor !!!

Kritéria pro přiznání stipendií: (v hodnoceném období – pololetí)

Vyplacená stipendia v daném pololetí jsou závislá na dosažených studijních výsledcích a splnění kritérií pro přiznání stipendií v předchozím pololetí. Stipendium není vypláceno za období hlavních prázdnin a po dobu přerušení studia. Měsíční výše přiznaných stipendií je odstupňována podle hodnocení stupněm prospěchu v odborném výcviku a podle ročníku od 150 Kč do 600 Kč.  

 

 

Leták k oboru k dispozici ke stažení zde.       
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství
Ocenění Pardubického kraje
Ocenění Pardubického kraje
Asociace výtvarných škol
Asociace
Obalový institut
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, s. r. o.
       

       
Svaz nástrojáren
Svaz nástrojáren
Masarykova univerzita
Střední škola umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí - netfirmy.czStřední školy s maturitní zkouškou - netfirmy.cz