Mimořádný úspěch absolventky ústecké umprumky!

Mimořádný úspěch absolventky ústecké umprumky!

Mimořádný úspěch absolventky ústecké umprumky!

Praha – Že se šikov­ní absol­ven­ti výtvar­ných obo­rů SŠUP Ústí nad Orlicí neztra­tí, je dlou­ho zná­má věc. Někteří z nich ovšem v prů­bě­hu vyso­ko­škol­ských stu­dií pat­ří k abso­lut­ní špič­ce… jako napří­klad Lenka Novotná.
27. led­na byla v praž­ském Obecním domě vyhlá­še­na oce­ně­ní pres­tiž­ní sou­tě­že Grafika roku spol­ku Hollar, o někte­rou z jede­nác­ti cen v jed­not­li­vých kate­go­ri­ích usi­lo­va­lo cel­kem 419 při­hlá­še­ných pra­cí. Lenka Novotná (kte­rá aktu­ál­ně na krá­lo­vé­hra­dec­ké uni­ver­zi­tě stu­du­je obor Grafická tvor­ba – mul­ti­mé­dia) zís­ka­la hlav­ní oce­ně­ní za svou autor­skou kni­hu s názvem Kroj, jež vznik­la v rám­ci baka­lář­ské prá­ce.
Bez zají­ma­vos­ti není, že ze stej­né tří­dy jako Lenka Novotná pochá­zí i dal­ší úspěš­ný absol­vent a lau­re­át stej­né sou­tě­že. Jakub Bachorik zís­kal hlav­ní oce­ně­ní stu­dent­ské kate­go­rie za rok 2016.

Podrobnější infor­ma­ce najdete:

Foto: archiv pořa­da­te­le, face­boo­ko­vý pro­fil Lenky Novotné

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Vyhlášení výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní do níže uve­de­ných obo­rů s talen­to­vou zkouškou

 • ŠVP Design oděvů
  (RVP 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů)
 • ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design
  (RVP 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví)
 • ŠVP Grafický design tis­ko­vin
  (RVP 82-41-M/05 Grafický design)
 • ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů
  (RVP 82-41-M/04 Průmyslový design)
 • ŠVP Užitá foto­gra­fie a média
  (RVP 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média)

Výsledky ke stažení:

Vzor odvo­lá­ní

datum odvo­lá­ní nesmí být více než tři dny po ter­mí­nu obdr­že­ní roz­hod­nu­tí a sou­čas­ně dát pozor, aby i poš­tov­ní razít­ko (v pří­pa­dě zasí­lá­ní poš­tou) nebo ter­mín osob­ní­ho ode­vzdá­ní odvo­lá­ní na ško­le nebyl poz­dě­ji než tři dny od doru­če­ní rozhodnutí.

Vzor odvo­lá­ní ke stažení: