Fotografové z „umprumky“ vystavují v moravskotřebovském muzeu

Fotografové z „umprumky“ vystavují v moravskotřebovském muzeu

Fotografové z „umprumky“ vystavují v moravskotřebovském muzeu

Moravská Třebová/Ústí n. O. – Od nedě­le 14. květ­na je k vidě­ní dosud nej­vět­ší a nej­re­pre­zen­ta­tiv­něj­ší výsta­va obo­ru Užitá foto­gra­fie a média, nejmlad­ší­ho z pěti­ce umě­lec­kých obo­rů orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“. Ve ško­le se 125 letou his­to­rií se pohy­bu­jí foto­gra­fo­vé tepr­ve od škol­ní­ho roku 2009/2010, na svém kon­tě však mají již řadu pozo­ru­hod­ných úspě­chů. Vybrané klau­zur­ní a matu­rit­ní prá­ce jsou nyní k vidě­ní v pře­krás­ných pro­sto­rách moravsko­tře­bov­ské­ho muzea. A pokud jste nestih­li neděl­ní ver­ni­sáž, nemu­sí­te zou­fat, tema­tic­ky růz­no­ro­dé foto­gra­fie budou k vidě­ní až do kon­ce léta!

Krajina, doku­ment, por­trét
Vystavené prá­ce jsou prů­ře­zem tvor­by stu­den­tů od prv­ní­ho až do matu­rit­ní­ho roč­ní­ku, nechy­bě­jí ani posled­ní absol­vent­ky z čis­tě dív­čí­ho roč­ní­ku. Martina Novozámská, vedou­cí obo­ru, kte­rá měla insta­la­ci expo­zi­ce na sta­rost, při­bli­žu­je její obsah: „Vystavené prá­ce vznik­ly v rám­ci zadá­ní matu­rit­ních a klau­zur­ních pra­cí, někte­ré jako výstup méně význam­ných cvi­če­ní ve tře­tím a čtvr­tém roč­ní­ku. Svým zamě­ře­ním bychom moh­li vysta­ve­né prá­ce roz­dě­lit do tří šir­ších okru­hů – kra­ji­na, doku­ment a por­trét či auto­por­trét. Až na výjim­ky jsou vysta­ve­ny pou­ze výbě­ry z ode­vzdá­va­ných sou­bo­rů.“
Že foto­gra­fic­ká tvor­ba obná­ší množ­ství úsi­lí, potvr­zu­jí dal­ší slo­va vedou­cí obo­ru: „Studenti v prů­bě­hu stu­dia musí své foto­gra­fic­ké prá­ce dále gra­fic­ky zpra­co­vá­vat, vytvá­ří napří­klad pla­ká­ty a foto­gra­fic­ké kníž­ky. Na této výsta­vě může­te zhléd­nout výběr pla­ká­tů na téma soci­ál­ní kam­paň a pro­pa­gač­ní pla­ká­ty k fik­tiv­ním výsta­vám. Celou naši pre­zen­ta­ci dopl­ňu­je výběr krát­kých filmů.“

Foto: Jan Hrouzek

 

Umprumka se chystá na oslavy pod záštitou prezidenta a hejtmana

Umprumka se chystá na oslavy pod záštitou prezidenta a hejtmana

Umprumka se chystá na oslavy pod záštitou prezidenta a hejtmana

Ústí n. O. – 125 let od zalo­že­ní si v letoš­ním škol­ním roce při­po­mí­ná Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, dří­ve věhlas­ná ústec­ká „tex­til­ka“. Jedno a čtvrt sto­le­tí od chví­le, kdy v býva­lém okres­ním měs­tě zača­la tra­di­ce tex­til­ní­ho vzdě­lá­vá­ní, při­po­me­ne série akcí v roz­me­zí 8. – 10. červ­na. Přípravy jsou nyní v plném proudu.

Roucho z krá­lov­ské hrob­ky ote­vře­lo spo­lu­prá­ci
Nečekaný objev ori­gi­ná­lu čás­ti pohřeb­ní­ho rou­cha z hro­bek čes­kých krá­lů umož­nil ústec­ké ško­le navá­zat spo­lu­prá­ci pří­mo s pre­zi­dent­skou kan­ce­lá­ří. Nenápadný bro­kát o roz­mě­rech dva­cet krát tři­cet cen­ti­me­t­rů, kte­rý byl s vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí sou­čás­tí odě­vu Karla IV., už nyní opatru­je památ­ko­vé oddě­le­ní Správy Pražského hra­du. „Právě odbor­ná pra­cov­ni­ce oddě­le­ní umě­lec­kých sbí­rek PhDr. Milena Bravermanová při­je­de ve čtvr­tek 8. červ­na do Ústí nad Orlicí a od 17 hodin bude v Malé scé­ně před­ná­šet prá­vě o tka­ni­nách z krá­lov­ské hrob­ky v katedrá­le sva­té­ho Víta,“ zmi­ňu­je jeden z bodů oslav Zdeněk Rössler, pro kte­ré­ho je letoš­ní škol­ní rok ve funk­ci ředi­te­le SŠUP posled­ním.
„Umprumku“ může těšit také sku­teč­nost, že zášti­tu nad tří­den­ní­mi osla­va­mi pře­vzal pří­mo pre­zi­dent České repub­li­ky Miloš Zeman. Spolu s ním se zášti­ty ujme také hejtman Pardubického kra­je Martin Netolický.

Prezentace na náměs­tí, večer v diva­dle
Kromě tra­dič­ních dnů ote­vře­ných dve­ří 9. a 10. červ­na, v rám­ci kte­rých budou své akti­vi­ty pre­zen­to­vat všech­ny obo­ry ško­ly a k dis­po­zi­ci budou návštěv­ní­kům také pre­zen­ta­ce z její boha­té his­to­rie, se hlav­ní část při­po­mín­ky jubi­lea ode­hra­je pří­mo v cen­t­ru měs­ta. „Týdenní měst­ské slav­nos­ti obo­ha­tí­me tra­dič­ní pre­zen­tač­ní akcí Umprumka na náměs­tí ve čtvr­tek 9. červ­na, v ten samý den od 16 hodin se usku­teč­ní také zahá­je­ní výbě­ro­vé výsta­vy v gale­rii Pod rad­ni­cí. Vystavovat se bude rov­něž v Malé scé­ně a také v Roškotově diva­dle. Právě zde se usku­teč­ní v pátek 9. červ­na od 16.30 spo­leč­né setká­ní žáků, zaměst­nan­ců, absol­ven­tů ško­ly a pozva­ných hos­tů,“ dopl­ňu­je ředi­tel SŠUP s tím, že v rám­ci slav­nost­ní­ho veče­ra se rov­něž ode­hra­je křest kni­hy býva­lé­ho dlou­ho­le­té­ho peda­go­ga ško­ly, nyní pro­fe­so­ra his­to­rie krá­lo­vé­hra­dec­ké uni­ver­zi­ty Františka Musila. „Jejím téma­tem je počá­tek a konec tex­til­ní tra­di­ce měs­ta Ústí nad Orlicí, ško­la zajiš­ťu­je její gra­fic­kou úpra­vu a vydá­ní,“ dodá­vá Zdeněk Rössler a zve všech­ny zájem­ce na plejá­du akcí, kte­ré ško­la pod jeho vede­ním chystá.

 

Blíží se exkurze, přihlaste se!

Blíží se exkurze, přihlaste se!

Blíží se exkurze, přihlaste se!

Ústí n. O. – Přednáškový cyk­lus Nejstarší umě­ní – od jes­ky­ně ke katedrá­le má před sebou posled­ní pořa­dy. Osmou pře­náš­kou, jež byla 18. dub­na zamě­ře­na na gotic­kou archi­tek­tu­ru, pro­ved­la pří­tom­né Marie Uhlířová.

Středověké puto­vá­ní počes­ku a po Česku
Zatímco devá­tá před­náš­ka bude v polo­vi­ně květ­na zamě­ře­na opět na gotic­ké umě­ní, ten­to­krát na sochař­ství a malíř­ství, obsah závě­reč­né červ­no­vé před­náš­ky si před­ná­še­jí­cí nechá­va­jí jako malé pře­kva­pe­ní. Jak je ale z názvu Středověké puto­vá­ní počes­ku a po Česku patr­né, ten­to­krát bude v cen­t­ru pozor­nos­ti domá­cí umě­ní. Právě tato před­náš­ka by měla zakon­čit v pořa­dí již čtvr­tý cyk­lus, kte­rý vyu­ču­jí­cí dějin umě­ní Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová ústec­ké veřej­nos­ti nabízejí.

Na Podkarpatskou Rus za jeden den
Aktivity zmí­ně­ných peda­go­žek v oblas­ti dějin umě­ní jsou boha­té a neza­hr­nu­jí pou­ze před­náš­ko­vou čin­nost. Zájemci o pozná­vá­ní kul­tur­ní his­to­rie, kte­rých v Ústí nad Orlicí za posled­ní roky výraz­ně při­by­lo, mohou vyu­žít také nabíd­ku jed­no­den­ní exkur­ze. Konat se bude v sobo­tu 20. květ­na, nese název Od ďáblo­vy bib­le přes baro­ko až na Podkarpatskou Rus za jeden den a prá­vě nyní je ide­ál­ní čas podat při­hláš­ku. „Rády bychom Vás pozva­ly na zají­ma­vou exkur­zi po význam­ných, ale tře­ba ne tolik zná­mých památ­kách v našem poměr­ně blíz­kém oko­lí. Aby se výlet mohl konat, musí­me sehnat dosta­teč­ný počet zájem­ců. Objekty, kte­ré nabí­zí­me, nejsou běž­ně ote­vře­né a za nor­mál­ních okol­nos­tí je těž­ké se do nich dostat, tak­že máte nevšed­ní pří­le­ži­tost si je pro­hléd­nout. Protože my je otví­rat umí­me!“ říká s humo­rem Jitka Kuběnkové a všech­ny zájem­ce srdeč­ně zve.

Foto: Adam Faltus

Do Jednoho světa na školách se opět zapojila i „umprumka“

Do Jednoho světa na školách se opět zapojila i „umprumka“

Do Jednoho světa na školách se opět zapojila i „umprumka“

Ústí n. O. – Festival s lid­sko­práv­ní téma­ti­kou Jeden svět nabí­zí pro­jek­ce také pro základ­ní a střed­ní ško­ly v celé repub­li­ce. Této mož­nos­ti vyu­ži­la prv­ní dub­no­vý týden již po něko­li­ká­té také orlic­ko­ús­tec­ká „umprum­ka“. Na pro­jek­ci spo­je­nou s bese­dou ten­to­krát zaví­ta­li žáci 2. ročníků.

Děti onli­ne
Odpolednímu pro­gra­mu před­chá­ze­ly dvě dopo­led­ní pro­jek­ce pro 1. a 2. stup­ně part­ner­ských základ­ních škol SŠUP, jimiž jsou ško­ly v Libchavách a Dolní Dobrouči. Těchto pořa­dů se dále účast­ni­li žáci ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí a ZŠ Hnátnice. Mladší i star­ší ško­lá­ci v nich pro­ká­za­li znač­né zna­los­ti a také vyso­ký zájem o roze­bí­ra­nou pro­ble­ma­ti­ku.
Středoškolákům z umprum­ky letos jejich vyu­ču­jí­cí vybra­li sní­mek Děti onli­ne, kte­rý při­bli­žu­je život­ní osu­dy něko­li­ka mla­dých lidí, do jejichž živo­tů výraz­ně zasa­hu­jí moder­ní počí­ta­čo­vé tech­no­lo­gie. „Zatímco se žáky závis­lý­mi na počí­ta­čo­vých hrách či soci­ál­ních sítích se v pra­xi setká­vá­me poměr­ně čas­to, feno­mén you­tu­ber­ství byl pro mě něčím zce­la novým. Musím ale říct, že se jed­na­lo o zku­še­nost vel­mi zají­ma­vou,“ uve­dl Jan Pokorný z peda­go­gic­ké­ho sbo­ru SŠUP, kte­rý všech­ny tři úter­ní pro­jek­ce mode­ro­val.
Poslední z pořa­dů svou návště­vou obo­ha­ti­la odbor­ni­ce na nová média Pavla Kovářová z Masarykovy uni­ver­zi­ty Brno, kte­rá odpo­ví­da­la na zví­da­vé dota­zy stu­den­tů z umprumky.

Foto: archiv pořadatelů

Jedna výstava skončila, další odstartovala

Jedna výstava skončila, další odstartovala

Jedna výstava skončila, další odstartovala

Ústí n. O. – V roce oslav 125 let od zalo­že­ní si orlic­ko­ús­tec­ká „umprum­ka“ ve svém domov­ském měs­tě zís­ká­vá pozor­nost veřej­nos­ti množ­stvím výstav. Zatímco 17. dub­na skon­či­la expo­zi­ce o mezi­ná­rod­ním čes­ko-slo­ven­ském ple­né­ru, jejímž domo­vem se stal hudeb­ní klub Popráč, dru­há výsta­va na ni ply­nu­le navázala.

Iniciativa stu­den­tů
Pro peda­go­gy umprum­ky je potě­ši­tel­né, že výsta­va s taju­pl­ným čísel­ným názvem 1167/540 vznik­la pří­mo z ini­ci­a­ti­vy stu­den­tů umě­lec­kých obo­rů. Převážná část z nich pochá­zí ze tře­tí­ho roč­ní­ku.
V budo­vě ate­li­é­rů na Špindlu budou jejich prá­ce k vidě­ní až do kon­ce škol­ní­ho roku, ver­ni­sáž 11. dub­na se těši­la vel­ké­mu zájmu žáků i vyu­ču­jí­cích, ale také dal­ších návštěvníků.

Foto: Adam Faltus