Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí

Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí (Školní jídelna)

Nástup: mož­ný ihned

Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (úva­zek 1)

Platové zařa­ze­ní: Dle naří­ze­ní vlá­dy č. 341/2017 Sb., o pla­to­vých pomě­rech zaměst­nan­ců ve veřej­ných služ­bách a sprá­vě, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů

Další infor­ma­ce ucha­ze­čům poskytne:

Vladimír Brodina – vedou­cí ŠJ
tele­fon: 465 518 120, 731 149 095, jidelna@ssup.cz