Naše škola přijme uklízečku

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Pracovní vztah: Pracovní smlou­va na dobu neu­r­či­tou od 1. 9. 2022.

Platové zařa­ze­ní: Dle naří­ze­ní vlá­dy č. 341/2017 Sb., o pla­to­vých pomě­rech zaměst­nan­ců ve veřej­ných služ­bách a sprá­vě, ve zně­ní poz­děj­ších předpisů

Další infor­ma­ce ucha­ze­čům poskytne:

Ing. Zdeněk Salinger
Telefon: 777 007 793
E-mail: zsalinger@ssup.cz

Oldřich Skalický
Telefon: 604 116 840
E-mail: oskalicky@ssup.cz