Slide STOJÍ UMĚNÍ ZA TO! Denisa Váňová — Srůst
Národní cena za stu­dent­ský design 2018 JUNIOR
clo­se

UMĚLECKÉ STUDIUM

× S TALENTOVOU ZKOUŠKOU × 

U

PRŮMYSLOVÉ STUDIUM

× TECHNICKÉ—STUDIJNÍ OBORY × 

P
Manuál k provozu škol od září vydaný MŠMT

Manuál k provozu škol od září vydaný MŠMT

Praha, 25. srp­na 2020 - Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy ve spo­lu­prá­ci s Ministerstvem zdra­vot­nic­tví vyda­lo dopl­ně­ní manu­á­lu k pro­vo­zu škol a škol­ských zaří­ze­ní  ve škol­ním roce 2020/2021 vzhle­dem ke COVID-19. Drobné úpra­vy v manu­á­lu jsou navá­zá­ny na...

číst více
Šťastná sedmička pro prázdninový tábor umprumky

Šťastná sedmička pro prázdninový tábor umprumky

Ústí n. O. – Ani jar­ní pan­de­mie koro­na­vi­ru nedo­ká­za­la zasta­vit úsi­lí peda­go­gů orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky, kte­ří již posed­mé uspo­řá­da­li tábor pro žáky dru­hých stup­ňů základ­ních škol. Pod názvem Setkání s tech­ni­kou a pří­rod­ní­mi věda­mi se konal v polo­vi­ně čer­ven­ce a...

číst více
Praktické maturitní zkoušky žáků oborů s talentovou zkouškou

Praktické maturitní zkoušky žáků oborů s talentovou zkouškou

Praktické matu­rit­ní zkouš­ky žáků tří­dy 4.FDO obo­rů 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média, 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů a 82-41-M/04 Průmyslový design, tří­dy 4. GI obo­rů 82-41-M/05 Grafický design a 82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví budou pro­bí­hat od 11. květ­na 2020 do 29. květ­na 2020. Se tří­dou 4.FDO (obor oba) bude konat oprav­nou prak­tic­kou matu­rit­ní zkouš­ku i žák 4.GO 2018/19.

číst více
MŠMT VYDALO VYHLÁŠKU K HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ 2019/2020

MŠMT VYDALO VYHLÁŠKU K HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ 2019/2020

Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy dnes vyda­lo vyhláš­ku o hod­no­ce­ní výsled­ků vzdě­lá­vá­ní žáků ve dru­hém polo­le­tí škol­ní­ho roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základ­ní a střed­ní ško­ly postu­po­vat při kla­si­fi­ka­ci toho­to polo­le­tí, kte­ré bylo z vel­ké čás­ti posti­že­no epi­de­mií koro­na­vi­ru. Součástí vyda­né vyhláš­ky je také meto­di­ka s výkla­dem jed­not­li­vých bodů.

číst více
HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy v posled­ních dnech inten­ziv­ně spo­lu­pra­co­va­lo s minis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví a epi­de­mi­o­lo­gy ohled­ně uvol­ňo­vá­ní mimo­řád­ných opat­ře­ní v oblas­ti škol­ství coby sou­čás­ti cel­ko­vé­ho uvol­ňo­va­cí­ho scé­ná­ře. Návrat do škol v ome­ze­ném reži­mu se bude týkat zejmé­na těch, kte­ří budou v letoš­ním roce sklá­dat stát­ní, baka­lář­skou, matu­rit­ní, závě­reč­nou zkouš­ku či abso­lu­to­ri­um. Do škol se pak budou moci na dob­ro­vol­né bázi vrá­tit také žáci prv­ních stup­ňů základ­ních škol. Pro ostat­ní, včet­ně žáků někte­rých spe­ci­ál­ních škol, zůsta­nou ško­ly do kon­ce toho­to škol­ní­ho roku v pře­váž­ném roz­sa­hu uza­vře­ny. Harmonogram reflek­tu­je sou­čas­nou epi­de­mi­o­lo­gic­kou situ­a­ci v ČR a je sou­čás­tí uvol­ňo­va­cích opat­ře­ní minis­ter­stva zdra­vot­nic­tví a vlá­dy. V závis­los­ti na vývoj epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce může být aktu­a­li­zo­ván nebo doplněn.

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —