Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2023/24

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je dnem 26. 1. 2023 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2023/2024, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

 

čís­lo oboru obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
(ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce)
30
23-45-L/01 Mechanik seři­zo­vač
(ŠVP Mechanik seři­zo­vač)
30
23-52-H/01 Nástrojař
(ŠVP Nástrojař)
24

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 1. břez­na 2023

Více infor­ma­cí v poky­nu ředitele: