Designéři z „umprumky“ znovu zabodovali!

Ústí n. O. – Další cen­ný úspěch při­psal na kon­to ate­li­ér Designu pro­duk­tů a oba­lů Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí. Pod vede­ním archi­tek­ta Bohuslava Horáka, vedou­cí­ho obo­ru, se tro­ji­ce stu­den­tů zúčast­ni­la tře­tí­ho roč­ní­ku celo­stát­ní sou­tě­že Design School Award. Na ten se letos při­hlá­si­lo devět střed­ních a vyš­ších odbor­ných škol, poro­ta vybí­ra­la z devě­ta­tři­ce­ti návrhů.

Předmět pro oso­bu blíz­kou
Letošním téma­tem byl návrh před­mě­tu pro oso­bu blíz­kou. „Soutěžící mají za úkol navrh­nout před­mět plný rados­ti a váš­ně, kte­rý je vhod­ný pro oso­bu blíz­kou. Produkt není ome­zen roz­mě­ry ani mate­ri­á­lem a sou­čás­tí ode­vzdá­ní by měla být i odpre­zen­to­va­ná kon­cepč­ní rovi­na,“ uvá­dě­jí na svých inter­ne­to­vých pořa­da­te­lé, mezi nimiž figu­ru­je napří­klad his­to­rik a teo­re­tik umě­ní Kamil Nábělek, vedou­cí Ateliéru gra­fic­ké­ho desig­nu FAVU VUT v Brně Mikuláš Macháček či Czech Grand Designér roku 2014 Jakub Janďourek. „Cílem sou­tě­že je najít mezi stu­den­ty talen­to­va­né a kre­a­tiv­ní desig­né­ry, dát jim šan­ci zís­kat zku­še­nos­ti a pomo­ci nalézt i uplat­ně­ní v pra­xi,“ dodá­va­jí dále.
Orlickoústeckou „umprum­ku“, kte­rá si před nedáv­nem při­po­mně­la 125 od zalo­že­ní ško­ly, může těšit sku­teč­nost, že se mezi čty­ři oce­ně­né prá­ce dosta­la také jed­na její.

Lepší byla jen sou­tě­ží­cí z Ostravy
Vynikajícího úspě­chu dosáh­la desig­nér­ka Eliška Dytrtová, kte­rá se do sou­tě­že při­hlá­si­la s nástěn­ným osvět­lo­va­dlem z papí­ru. Odborná poro­ta jí při­řkla dru­hé mís­to, úspěš­něj­ší byl pou­ze ele­gant­ní návrh mýdlen­ky Nely Kuhnové ze Střední umě­lec­ké ško­ly v Ostravě. „Eliščina prá­ce uspě­la díky fle­xi­bi­li­tě, kte­rou v sobě skrý­vá, a má vel­ký poten­ci­ál roz­ví­je­ní,“ oko­men­to­val výsle­dek své svě­řen­ky­ně oči­vid­ně spo­ko­je­ný vedou­cí ate­li­é­ru Bohuslav Horák.

Rovněž odbor­ní porot­ci oce­ni­li prá­ci, kte­rá spl­ni­la jeden z hlav­ních cílů sou­tě­že. Finální výro­bek by totiž měl spl­ňo­vat poža­dav­ky na funkč­nost, ino­va­ci a mož­nost prů­mys­lo­vé­ho vyu­ži­tí. Podmínka, aby šel návrh také vyro­bit, byla v tom­to pří­pa­dě beze zbyt­ku napl­ně­na. „Eliška Dytrtová ze Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé v Ústí nad Orlicí se sna­ži­la své­mu osvět­lo­va­dlu vdech­nout pří­běh nebo obraz, kte­rý by byl člo­vě­ku blíz­ký. Například obraz oblí­be­né­ho mís­ta, zví­řat nebo význam­ných dat. Pomocí vrstve­ní papí­ru zís­kal obraz sno­vý nádech. Jako hlav­ní mate­ri­ál zvo­li­la papír pro jeho roz­sáh­lé vlast­nos­ti a dostup­nost. Jednotlivé vrst­vy papí­ru k sobě sle­po­va­la dle jed­not­li­vých moti­vů. Vzniklo dílo účel­né a nápa­di­té, vizu­ál­ně nekom­pli­ko­va­né a při­tom půso­bi­vé. Autorka mys­le­la také na mini­mál­ní nákla­dy spo­je­né s výro­bou,“ uvá­dě­jí porot­ci ve svém hodnocení.

Kromě finanč­ní pré­mie může Elišku Dytrtovou těšit také fakt, že vítě­zo­vé dosta­nou od pořa­da­te­le sou­tě­že nabíd­ku k uza­vře­ní licenč­ní smlou­vy ke komerč­ní­mu vyu­ži­tí své­ho díla.