Školní jídel­na

Školní jídel­na nabí­zí v rám­ci vol­ných kapa­cit závod­ní i indi­vi­du­ál­ní stra­vo­vá­ní.
Bližší infor­ma­ce posky­tu­je vedou­cí škol­ní jídel­ny pí. Dagmar Prokešová.
tele­fon: 465 518 120 × e-mail: jidelna@ssup.cz

Elektronický objed­náv­ko­vý systém

objed­ná­vej­te zde:

https://www.strava.cz

Cena stra­vo­vá­ní

Od 1. úno­ra 2024 dochá­zí ke změ­ně cen stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídelně:

  • Firma/cizí stráv­ník – 97,6 Kč
  • Zaměstnanec ško­ly a důchod­ci – 37 Kč
  • Žáci ško­ly – pou­ze oběd – 39 Kč
  • Žáci ško­ly uby­to­va­ní na DM – celo­den­ní stra­vo­vá­ní – 107 Kč

Cena je uve­de­na s DPH a včet­ně polévky.

Podrobnější kal­ku­la­ce je k dis­po­zi­ci ke stažení

KONTAKT

ssup@ssup.cz
tel.: 465 518 111

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí
Zahradní 541
562 01, Ústí nad Orlicí

SŠUP - hlavní budova

Zahradní 541
Ústí nad Orlicí
465518111

Ateliéry

Špindlerova 1167
Ústí nad Orlicí
465323640