O obo­ru Nástrojař

Absolvent je při­pra­ven pro ruč­ní zho­to­vo­vá­ní, doho­to­vo­vá­ní, sesta­vo­vá­ní a opra­vy řez­ných a tvá­ře­cích nástro­jů, upí­na­cích, mon­táž­ních, sva­řo­va­cích a kon­t­rol­ních pří­prav­ků, spe­ci­ál­ních měři­del, forem pro zpra­co­vá­ní plas­tů, tla­ko­vé lití kovů a kovo­vých slé­vá­ren­ských mode­lů. Zvládá výro­bu a mon­táž nástro­jů a pomůcek.

Všeobecně vzdě­lá­va­cí před­mě­ty posky­tu­jí žáko­vi zna­los­ti jevů, prin­ci­pů, záko­ni­tos­tí, vzta­hů a komu­ni­ka­tiv­ních doved­nos­tí v oblas­ti čes­ké­ho a cizí­ho jazy­ka, občan­ské nau­ky, mate­ma­ti­ky, fyzi­ky, zákla­dů eko­lo­gie, zákla­dů auto­ma­ti­za­ce a těles­né výchovy.
Speciální odbor­né uči­vo je ori­en­to­vá­no na zís­ká­vá­ní teo­re­tic­kých zna­los­tí a prak­tic­kých doved­nos­tí z oblas­ti eko­no­mi­ky a orga­ni­za­ce prá­ce, tech­nic­ké­ho kres­le­ní s vyu­ži­tím počí­ta­čo­vé tech­ni­ky, stro­jí­ren­ské tech­no­lo­gie, stroj­nic­tví a nástro­jař­ské technologie.

Ověřování zís­ka­ných teo­re­tic­kých vědo­mos­tí, rea­li­za­ce pra­cov­ních a tech­no­lo­gic­kých postu­pů a roz­ví­je­ní řeme­sl­ných doved­nos­tí pro­bí­há v pod­mín­kách odbor­né­ho výcvi­ku, kte­rý je usku­teč­ňo­ván na vlast­ním pra­co­viš­ti prak­tic­ké výu­ky v are­á­lu ško­ly v Ústí nad Orlicí, dle potře­by i ve výrob­ních pro­vo­zech reál­ných firem.

Teoretická slož­ka pro­bí­há pod­le pra­vi­del­né­ho roz­vr­hu ve tří­dě. V odbor­ném výcvi­ku se tří­da dělí do sku­pin pod­le nároč­nos­ti výu­ky a hle­di­sek bez­peč­nos­ti práce.

Podmínky při­je­tí
Do prv­ní­ho roč­ní­ku tří­le­té­ho stu­dia se při­jí­ma­jí žáci a žáky­ně s úspěš­ně dokon­če­ným základ­ním vzdě­lá­ním, kte­ří spl­ni­li pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní. Přihláška ke stu­diu musí také obsa­ho­vat lékař­ské potvr­ze­ní o zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti ucha­ze­če. Po roz­hod­nu­tí ředi­te­le ško­ly může být ucha­zeč při­jat bez při­jí­ma­cích zkoušek.

Organizace stu­dia
Studium je orga­ni­zo­vá­no jako tří­le­té den­ní stu­di­um a je zakon­če­no závě­reč­nou zkouš­kou pro zís­ká­ní výuč­ní­ho listu.

Práce žáků
V jed­not­li­vých roč­ní­cích žák rea­li­zu­je v sou­la­du s učeb­ním plá­nem urče­né výrob­ky. Ty jsou odbor­ně posou­ze­ny a se žákem indi­vi­du­ál­ně pro­jed­ná­ny. Dále může vytvá­řet vlast­ní návrhy, kte­ré jsou pod­le jejich výtvar­né a řeme­sl­né úrov­ně vybí­rá­ny k rea­li­za­ci. Takové prá­ce žáků jsou pre­zen­to­vá­ny na škol­ních i veřej­ných výsta­vách a sou­tě­žích. Jsou majet­kem ško­ly a žáko­vi jsou k dis­po­zi­ci pro potře­by kon­kur­zů a při­jí­ma­cích říze­ní v rám­ci dal­ší­ho vzdělávání.

Prospěchová stipendia pro tento obor !!!

Kritéria pro při­zná­ní sti­pen­dií: (v hod­no­ce­ném obdo­bí – pololetí)

  • hod­no­ce­ní žáka z odbor­né­ho výcvi­ku stup­něm pro­spě­chu 1 – výbor­ný nebo 2 – chvalitebný;
  • cel­ko­vé hod­no­ce­ní žáka vyjá­d­ře­no stup­něm prospěl(a) s vyzna­me­ná­ním nebo prospěl(a);
  • cho­vá­ní žáka hod­no­ce­no stup­něm hod­no­ce­ní 1 – vel­mi dobré;
  • ředi­tel ško­ly neroz­ho­dl o pod­mí­ně­ném vylou­če­ní žáka;
  • žáko­vi neby­la ulo­že­na důtka ředi­te­le školy;
  • žák nemá neo­mlu­ve­nou absenci.

 

Vyplacená sti­pen­dia v daném polo­le­tí jsou závis­lá na dosa­že­ných stu­dij­ních výsled­cích a spl­ně­ní kri­té­rií pro při­zná­ní sti­pen­dií v před­cho­zím polo­le­tí. Stipendium není vyplá­ce­no za obdo­bí hlav­ních prázd­nin a po dobu pře­ru­še­ní stu­dia. Měsíční výše při­zna­ných sti­pen­dií je odstup­ňo­vá­na pod­le hod­no­ce­ní stup­něm pro­spě­chu v odbor­ném výcvi­ku a pod­le roč­ní­ku od 150 Kč do 600 Kč. 

Dokumenty ke stažení

Přihláška do obo­ru k tis­ku a vyplnění

    

Leták obo­ru včet­ně stu­dij­ní­ho plánu