Střední ško­la
umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá
Ústí nad Orlicí

Zahradní 541
562 01, Ústí nad Orlicí

Datová schrán­ka: hvu­sy­qp
tel.: 465 518 111
ssup@ssup.cz
facebook.com/ssup.cz
instagram.com/umprumka
youtube.com

Úřední hodi­ny
pon­dě­lí až pátek od 9.00 do 11.00 hod.
(nebo dle domlu­vy 465 518 111, 465 518 117)

IČO: 00087408
DIČ: CZ00087408
Bankovní spo­je­ní: KB Ústí nad Orlicí
čís­lo ban­kov­ní­ho účtu: 15737611/0100

Hlavní budova


Zahradní ul. 541
tel.: 465 518 111

Ateliéry


Špindlerova ul. 1167
tel.: 465 323 640

Domov mládeže


(vchod z are­á­lu ško­ly)
tel.: 777 007 790
tel.: 465 518 116

Školní jídelna


(vchod z are­á­lu ško­ly)
tel.: 465 518 120

Sportovní hala


(ved­le hlav­ní budo­vy)
tel.: 465 518 111

Vedení školy

Ředitelka ško­ly:
MgA. Mgr. Martina Novozámská
tel. 465 518 112
mnovozamska@ssup.cz

Zástupkyně ředi­tel­ky ško­ly:
RNDr. Hana Havlová
tel. 465 518 113
hhavlova@ssup.cz

Zástupce ředi­tel­ky ško­ly:
Mgr. Bohuslav Špaček
tel. 602 351 770
bspacek@ssup.cz

Zástupce ředi­tel­ky:
Ing. Ján Nagy
tel. 465 518 115
jnagy@ssup.cz

Vedoucí stro­jí­ren­ských obo­rů:
Ing. Milan Sahliger
tel. 465 518 127
msahliger@ssup.cz

Metodik pre­ven­ce:
Michael Resler
tel.: 465 518 116
mob.: 777 171 656
mresler@ssup.cz

Kontakty na sekre­ta­ri­át, vedou­cí, účet­ní a správ­ce budov

hlav­ní budo­va ško­ly – sekre­ta­ri­át:
Ivana Purkertová
tel. 465 518 111
ssup@ssup.cz

Vedoucí domo­va mlá­de­že:
Ing. Dagmar Hodasová
tel.: 465 518 116
dhodasova@ssup.cz

Vedoucí škol­ní jídel­ny:
Dagmar Prokešová
tel.: 465 518 120
jidelna@ssup.cz

hlav­ní budo­va ško­ly – účet­ní
Ludmila Čermáková
Veronika Benešová
tel.: 465 518 117
lcermakova@ssup.cz
vbenesova@ssup.cz

hlav­ní budo­va ško­ly – mzdo­vá účet­ní:
Věra Hudečková
tel.: 465 518 130
vhudeckova@ssup.cz

hlav­ní budo­va ško­ly – správ­ce budo­vy:
Oldřich Skalický
tel.: 465 518 122
mob.: 604 116 840
oskalicky@ssup.cz

budo­va ate­li­é­rů – správ­ce budo­vy:
Zdeněk Bubeníček
tel.: 465 323 640
mob.: 737 573 615
zbubenicek@ssup.cz

Služby posky­to­va­né ško­lou – kontakty

Digitální tisk, CMYK for­mát SRA3 a 1200×297 mm, vaz­by V1, V2, krouž­ko­vá, kalen­dá­řo­vá
Pavel Vomáčka
tel.: 465 518 118
pvomacka@ssup.cz
Inkoustový foto­gra­fic­ký tisk
plotr Epson 111cm šíře
MgA. Mgr. Martina Novozámská
tel. 723 972 953
mnovozamska@ssup.cz

Spolupráce s umě­lec­ký­mi obo­ry
Mgr. Bohuslav Špaček
tel. 602 351 770
bspacek@ssup.cz

Strojírenská výro­ba

Ing. Milan Sahliger
tel. 465 518 127
msahliger@ssup.cz
Zaměstnanci
Mgr. Bittner Vendula vbittner@ssup.cz 465 518 139
Bečková Martina mbeckova@ssup.cz 465 518 116
Benešová Veronika vbenesova@ssup.cz 465 518 117
Ing. arch. BcA. Bergová Michaela mbergova@ssup.cz 465 518 111
Bohuňková Žaneta ssup@ssup.cz 465 518 111
Mgr. Brožková Alena abrozkova@ssup.cz 465 518 136
Bubeníček Zdeněk zbubenicek@ssup.cz 465 323 640
Ing. Částková Eliška ecastkova@ssup.cz 465 518 138
Ing. Čermák Petr pcermak@ssup.cz 465 518 128
Čermáková Ludmila lcermakova@ssup.cz 465 518 117
Mgr. Dajčarová Monika mdajcarova@ssup.cz 465 518 137
MgA. Daťka Vladimír vdatka@ssup.cz 465 518 111
MgA. Držmíšková Iva idrzmiskova@ssup.cz 465 518 121
Ing. Dvořáková Jana jdvorakova@ssup.cz 465 518 135
Mgr. Felgrová Zuzana zfelgrova@ssup.cz 465 518 135
MgA. Fikejz Jiří jfikejz@ssup.cz 775 662 245
Formánek Michal ssup@ssup.cz 465 518 128
Franzová Ivana ifranzova@ssup.cz 465 518 133
akad.mal. Habrman Jaroslav jhabrman@ssup.cz 465 323 640
Habrmanová Blanka bhabrmanova@ssup.cz 465 323 640
Mgr. Hác Denis dhac@ssup.cz 465 518 136
Mgr. Halbrštátová Jana jhalbrstatova@ssup.cz 465 518 136
RNDr. Havlová Hana hhavlova@ssup.cz 465 518 113
Ing. Hodasová Dagmar dhodasova@ssup.cz 465 518 116
Hofmanová Radka rhofmanova@ssup.cz 465 518 116
akad.arch. Horák Bohuslav bhorak@ssup.cz 465 323 640
Ing. Hotmarová Blanka bhotmarova@ssup.cz 465 518 134
Ing. Hroch Jan jhroch@ssup.cz 465 518 132
BcA. Hrouzek Jan jhrouzek@ssup.cz 465 518 119
Hudečková Věra vhudeckova@ssup.cz 465 518 130
Jakoubková Renata ssup@ssup.cz 465 518 111
Mgr. Jakubcová Gabriela gjakubcova@ssup.cz 465 518 126
Ing. Janáčková Jitka jjanackova@ssup.cz 465 518 138
Jeništová Eva ejenistova@ssup.cz 465 518 126
Mgr. Kačaras Hana hkacaras@ssup.cz 465 518 136
Mgr. Karbulková Lenka lkarbulkova@ssup.cz 465 518 134
Karlíček Miroslav mkarlicek@ssup.cz 465 518 132
Kostelníková Alena akostelnikova@ssup.cz 465 518 116
Mgr. Koupilová Jana jkoupilova@ssup.cz 465 518 135
Mgr. Krčálová Michaela mkrcalova@ssup.cz 465 518 134
Mgr. et Mgr. Kuběnková Jitka jkubenkova@ssup.cz 465 518 136
Mgr. Kuchařová Adéla akucharova@ssup.cz 465 518 111
Lechmann Petr plechmann@ssup.cz 465 518 111
Mgr. Marcinčínová Jitka jmarcincinova@ssup.cz 465 518 111
Michková Eva ssup@ssup.cz 465 518 116
Miková Monika ssup@ssup.cz 465 518 120
Michňová Růžena rmichnova@ssup.cz 465 518 126
Mlynářová Eva ssup@ssup.cz 465 518 120
Mudruněk Pavel pmudrunek@ssup.cz 465 518 128
Ing. Nagy Jan jnagy@ssup.cz 465 518 115
Ing. Nagyová Jana jnagyova@ssup.cz 465 518 137
MgA. Novotná Martina mnovotna@ssup.cz 465 518 134
MgA. Mgr. Novozámská Martina mnovozamska@ssup.cz 465 518 112
MgA. Petyniak Otmar opetyniak@ssup.cz 465 518 119
Mgr. Pokorný Jan jpokorny@ssup.cz 465 518 111
Prokešová Dagmar dprokesova@ssup.cz 465 518 120
Purkertová Ivana ipurkertova@ssup.cz 465 518 111
Resler Michael mresler@ssup.cz 465 518 116
DiS. Rýznar Martin mryznar@ssup.cz 465 518 118
Ing. Sahliger Milan msahliger@ssup.cz 465 518 127
Mgr. Salabová Jana jsalabova@ssup.cz 465 323 640
Ing. Salinger Zdeněk zsalinger@ssup.cz 465 518 125
Schmiedová Hana ssup@ssup.cz 465 518 111
Skalická Dagmar ssup@ssup.cz 465 518 111
Bc. Skalická Iva iskalicka@ssup.cz 465 518 124
Skalická Monika ssup@ssup.cz 465 323 640
Skalický Oldřich oskalicky@ssup.cz 465 518 122
BcA. Smolík Jan jsmolik@ssup.cz 465 518 129
Mgr. Stuchlík Lukáš lstuchlik@ssup.cz 465 518 111
Mgr. Stuchlíková Aneta astuchlikova@ssup.cz 465 518 111
Suchánková Andrea asuchankova@ssup.cz 465 518 121
Süsserová Ludmila ssup@ssup.cz 465 518 120
Ing. Sviták Pavel psvitak@ssup.cz 465 518 139
Mgr. Sýkorová Hana hsykorova@ssup.cz 465 518 139
MgA. Sýkorová Kateřina ksykorova@ssup.cz 465 518 121
Šmejdířová Lenka ssup@ssup.cz 465 323 640
Mgr. Špaček Bohuslav bspacek@ssup.cz 465 323 640
Špůrková Zuzana ssup@ssup.cz 465 518 120
Mgr. Uhlířová Marie muhlirova@ssup.cz 465 518 137
Vavřínová Zuzana ssup@ssup.cz 465 518 120
Mgr. Vojtová Petra pvojtova@ssup.cz 465 518 134
Vomáčka Pavel pvomacka@ssup.cz 465 518 118
Mgr. Vondrouš Matěj mvondrous@ssup.cz 465 518 118

GDPR

Správce, Střední umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá ško­la Ústí nad Orlicí, 562 01 Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, IČ 00087408, jme­no­val pově­řen­ce pro ochra­nu osob­ních úda­jů ve smys­lu čl. 37 Nařízení Evropského par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dub­na 2016 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů (dále jako „GDPR„).
Funkci pově­řen­ce pro ochra­nu osob­ních pro Správce vyko­ná­vá spo­leč­nost Softbit soft­ware, s. r. o., IČ: 27473716

Osoba urče­ná pro jed­ná­ní za pově­řen­ce je pan Tomáš Urban.
Kontaktními úda­ji pově­řen­ce jsou:

  1. ID dato­vé schrán­ky kqr26a8
  2. adre­sa síd­la: Nad Dubinkou 1634, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Organizace jme­nu­je „Pověřencem pro ochra­nu osob­ních úda­jů“ (DPO) osoby :

Jméno Tomáš Urban
Organizace Softbit soft­ware s.r.o.
Telefon 603 449 244
E-mail tomas.urban@softbit.cz

Zástupce pově­řen­ce pro ochra­nu osob­ních údajů

Jméno Ing. Jeroným Holý
Organizace Softbit soft­ware s.r.o.
Telefon 736 159 010
E-mail jeronym.holy@softbit.cz
Jméno Tomáš Holý
Organizace Softbit soft­ware s.r.o.
Telefon 776 570 423
E-mail tomas.holy@softbit.cz

 

Směrnice GDPR

ke sta­že­ní:

doda­tek Whistleblowing:

e-mai­lo­vá adre­sa pro nahlá­še­ní: whistleblowing@ssup.cz.