TECHNOhrátky po devíti letech opět na umprumce

TECHNOhrátky po devíti letech opět na umprumce

V pořa­dí 126. TECHNOhrátky, kte­ré mají za cíl pro­pa­go­vat tech­nic­ké vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kra­ji, zamí­ři­ly podru­hé na ústec­kou umprum­ku. Ve stře­du 24. květ­na, podob­ně jako před deví­ti lety, při­pra­vi­li její peda­go­go­vé a stu­den­ti pro žáky osmých tříd boha­tý program....

číst více
Naše škola přijme uklizečku

Naše škola přijme uklizečku

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí (Školní jídel­na) Nástup: mož­ný ihned Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (úva­zek 0,5 popř. 1) Platové zařa­ze­ní: Dle naří­ze­ní vlá­dy č. 341/2017 Sb., o platových...

číst více
Designérky z umprumky se činily!

Designérky z umprumky se činily!

Zajímavými úspě­chy se těs­ně před začát­kem matu­rit­ních zkou­šek mohou pochlu­bit stu­dent­ky 3. a 4. roč­ní­ku naší umprum­ky, kon­krét­ně výtvar­né­ho obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design. Ten má u nás boha­tou tra­di­ci a nava­zu­je na někdej­ší úspěš­nou tex­til­ní his­to­rii školy....

číst více
2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je dnem 18. 4. 2023 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do obo­ru 34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka (ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce) v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2023/2024, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných uchazečů...

číst více
3. ročník reklamy na veletrhu v Letňanech

3. ročník reklamy na veletrhu v Letňanech

Naši stu­den­ti obo­ru Reklama a pro­pa­ga­ce sbí­ra­jí nejen zku­še­nos­ti, ale také inspi­ra­ci. Ve dnech 25. - 27. dub­na se konal 28. roč­ník Veletrhu rekla­my, poly­gra­fie, oba­lů a ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií ve veletrž­ním are­á­lu PVA EXPO Praha v Letňanech.  "A my jsme tam byli....

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —