V areálu bývalé textilky Perla začíná stavba ateliérů

V areálu bývalé textilky Perla začíná stavba ateliérů

Ve čtvr­tek 6. 6. 2024 zača­la v are­á­lu býva­lé tex­til­ky Perla v Ústí nad Orlicí stav­ba ate­li­é­rů Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé, jejímž zři­zo­va­te­lem je Pardubický kraj. Ten zde do kon­ce roku 2025 posta­ví moder­ní novostav­bu za 180 mili­o­nů korun včet­ně vyba­ve­ní a služeb...

číst více
Další skvělý úspěch! A hned dvojnásobný

Další skvělý úspěch! A hned dvojnásobný

Vavříny z celo­stát­ních stu­dent­ských sou­tě­ží jsou pro výtvar­né obo­ry naší ško­ly nej­lep­ší mož­nou vizit­kou. V posled­ních letech se něko­li­krát „uro­di­lo“ a mezi nej­vý­raz­něj­ší pat­ří roz­hod­ně čer­s­tvý úspěch stu­den­tek Anety Kavalíkové a Anety Zahálkové. Jejich jmé­na najdete...

číst více
Informace pro přijaté žáky

Informace pro přijaté žáky

Vážení rodi­če, váže­ný žáku­váš syn/dcera byl/byla při­jat ke stu­diu na naší ško­le. Vzhledem k tomu Vás chce­me infor­mo­vat o mož­nos­tech uby­to­vá­ní, stra­vo­vá­ní a dal­ších služ­bách, kte­ré naše ško­la žákům zajiš­ťu­je. Ubytování v Domově mlá­de­že včet­ně celodenního...

číst více
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústi nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­tel­kou ško­ly (dále jen „správ­ní orgán"), jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le§ 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdělávání...

číst více
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­tel­kou ško­ly (dále jen „správ­ní orgán"),jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdělávání...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —