Dny otevřených dveří 14. a 15. října 2022

Dny otevřených dveří 14. a 15. října 2022

Dny ote­vře­ných dve­ří pro­běh­nou for­mou sku­pi­no­vých pro­hlí­dek.  Úvodní infor­ma­ce budou pro­bí­hat ve škol­ní budo­vě na Zahradní uli­ci. Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly na tel. č. 465 518 111  pátek 14. říj­na 2022 – od 13 do 17 hodin  sobo­ta 15. října...

číst více
Přijímací řízení do uměleckých oborů se blíží!

Přijímací řízení do uměleckých oborů se blíží!

Předpokládaný ter­mín: 3. - 6. led­na 2023 Pro 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní je mož­né podat 2 při­hláš­ky do obo­ru vzdě­lá­ní s talen­to­vou zkouš­kou. Pokud se ucha­zeč hlá­sí do dvou obo­rů vzdě­lá­ní na jed­né ško­le, musí podat dva for­mu­lá­ře při­hláš­ky.  V dal­ších kolech přijímacího...

číst více
Jubilejní desátý cyklus přednášek startuje!

Jubilejní desátý cyklus přednášek startuje!

Ústí n. O. - Umění a his­to­rie není žád­ná hys­te­rie - tak pojme­no­va­ly již desá­tý cyk­lus před­ná­šek z dějin umě­ní jeho pro­ta­go­nist­ky, peda­gož­ky ústec­ké umprum­ky Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová. Jak jinak než v Malé scé­ně zahá­ji­la úvod­ní před­náš­kou v úte­rý 13. září Jitka...

číst více
Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

V násle­du­jí­cích ter­mí­nech pro­běh­nou pří­prav­né kur­zy kres­by a mal­by pro regis­tro­va­né účast­ní­ky a jsou vhod­né pro vyko­ná­ní talen­to­vé zkouš­ky, kte­ré jsou sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní výtvar­ných obo­rů. Tyto kur­zy nejsou povin­né a jsou urče­ny pře­de­vším pro ty uchazeče,...

číst více
Ceny stravování ve školní jídelně

Ceny stravování ve školní jídelně

Od 1. září 2022 dochá­zí ke změ­ně cen stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně: Firma/cizí stráv­ník – 85 Kč Zaměstnanec ško­ly a důchod­ci – 24,20 Kč Žáci ško­ly – pou­ze oběd – 34 Kč Žáci ško­ly uby­to­va­ní na DM – celo­den­ní stra­vo­vá­ní – 93 Kč Cena je uve­de­na s DPH a včet­ně polévky....

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —