Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Ve dnech 3. až 6. led­na 2023 pro­běh­la talen­to­vá část při­jí­ma­cí zkouš­ky do obo­rů: 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média (ŠVP Užitá foto­gra­fie a média) 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů) 82-41-M/05 Grafický design (ŠVP Grafický design tiskovin)...

číst více
Nová kniha Veroniky Bílkové je na světě!

Nová kniha Veroniky Bílkové je na světě!

Litomyšl - Úspěšná absol­vent­ka orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky a také něko­lik let její peda­gož­ka Veronika Bílková o sobě opět vel­mi význam­ně dala vědět! Po úspě­chu oce­ňo­va­né kni­hy o Ludwigu van Beethovenovi ten­to­krát upře­la svou pozor­nost na čes­kou kla­sic­kou hud­bu… a protože...

číst více
Premiérové studentské volby na umprumce

Premiérové studentské volby na umprumce

V pon­dě­lí 12. a úte­rý 13. pro­sin­ce se po celém Česku kona­ly dal­ší stu­dent­ské vol­by - ten­to­krát prv­ní kolo pre­zi­dent­ských. Celostátně pořá­da­ná akce má za cíl zved­nout zájem mezi budou­cí­mi prvo­vo­li­či a zvý­šit jejich občan­skou anga­žo­va­nost. Na umprum­ce se zásluhou...

číst více
JANA JUNKOVÁ A TÁŇA MENCLOVÁ VÍTĚZNĚ

JANA JUNKOVÁ A TÁŇA MENCLOVÁ VÍTĚZNĚ

Úspěch jako hrom! Studentky naší ško­ly s pře­hle­dem vyhrá­ly regi­o­nál­ní kon­ver­zač­ní sou­těž v ang­lic­kém jazy­ce pro střed­ní odbor­né ško­ly, kte­rá se kona­la v Lanškrouně 24. lis­to­pa­du.  Jana Junková se umís­ti­la na prv­ním mís­tě v kate­go­rii pro 1. a 2. roč­ní­ky, Taťána...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —