JANA JUNKOVÁ A TÁŇA MENCLOVÁ VÍTĚZNĚ

JANA JUNKOVÁ A TÁŇA MENCLOVÁ VÍTĚZNĚ

Úspěch jako hrom! Studentky naší ško­ly s pře­hle­dem vyhrá­ly regi­o­nál­ní kon­ver­zač­ní sou­těž v ang­lic­kém jazy­ce pro střed­ní odbor­né ško­ly, kte­rá se kona­la v Lanškrouně 24. lis­to­pa­du.  Jana Junková se umís­ti­la na prv­ním mís­tě v kate­go­rii pro 1. a 2. roč­ní­ky, Taťána...

číst více
Oděváři z umprumky v Hernychově vile

Oděváři z umprumky v Hernychově vile

Ústí n. O. - Zajímavou a veli­ce cen­nou zku­še­nost za sebou mají stu­den­ti 2. roč­ní­ku oděv­ní­ho desig­nu orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky. Ti totiž strá­vi­li stře­deč­ní odpo­led­ne v seces­ní Hernychově vile, kde si při­pra­vi­li sty­ling na téma ele­gant­ních 20. let minu­lé­ho století....

číst více
DVOUDENNÍ VÝLET DO POLSKA SE VYDAŘIL

DVOUDENNÍ VÝLET DO POLSKA SE VYDAŘIL

Na pře­lo­mu říj­na a lis­to­pa­du absol­vo­va­la počet­ná sku­pi­na 3. a 4. roč­ní­ků umprum­ky dvou­den­ní zájezd do Polska. V pon­dě­lí a úte­rý pak stih­li stu­den­ti navští­vit řadu paměti­hod­nos­tí, úzce spja­tých se star­ší­mi i moder­ní­mi ději­na­mi. „Začali jsme návště­vou sol­ných dolů...

číst více
Umprumka vystavuje v městské galerii

Umprumka vystavuje v městské galerii

Ucelená výsta­va obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design je již tře­tí v pořa­dí, kte­rou Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá pre­zen­tu­je v tom­to škol­ním roce, a prv­ní, jíž letos hos­tí měst­ská Galerie pod rad­ni­cí. Představuje prů­řez tvor­by jed­no­ho z pěti­ce výtvar­ných obo­rů školy....

číst více
15 let spolupráce oceněno ve Schweinfurtu

15 let spolupráce oceněno ve Schweinfurtu

Psal se rok 1995, kdy zapo­ča­la spo­lu­prá­ce mezi ústec­kou umprum­kou a Staatliches Berufliches Schulzentrum Alfons Goppel v němec­kém Schweinfurtu. Výměnné poby­ty mezi stu­den­ty a peda­go­gy obou škol se od té doby kona­ly nepře­tr­ži­tě dal­ších 15 let, a to až do roku 2010....

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —