Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí (Školní jídel­na) Nástup: 1. září 2023 Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (úva­zek 1) Platové zařa­ze­ní: Dle naří­ze­ní vlá­dy č. 341/2017 Sb., o pla­to­vých poměrech...

číst více
Ceny stravování ve školní jídelně od 1. 3. 2023

Ceny stravování ve školní jídelně od 1. 3. 2023

Od 1. břez­na 2023 dochá­zí ke změ­ně cen stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně: Firma/cizí stráv­ník – 90 Kč Zaměstnanec ško­ly a důchod­ci – 26,40 Kč Žáci ško­ly – pou­ze oběd – 36 Kč Žáci ško­ly uby­to­va­ní na DM – celo­den­ní stra­vo­vá­ní – 100 Kč Cena je uve­de­na s DPH a včet­ně polévky....

číst více
Na průmyslové obory se můžete hlásit do 1. března

Na průmyslové obory se můžete hlásit do 1. března

Ústí n. O. – Lednové „talen­tov­ky“ má ústec­ká umprum­ka zdár­ně za sebou, na jaře ji ale čeka­jí dal­ší kola celo­stát­ně orga­ni­zo­va­ných zkou­šek. Ve stře­du 1. břez­na je totiž uzá­věr­ka při­hlá­šek do matu­rit­ních i učeb­ních neu­mě­lec­kých obo­rů. Ti, kdo chtě­jí nej­star­ší střední...

číst více
Druhá etapa rekonstrukce sportovní haly dokončena

Druhá etapa rekonstrukce sportovní haly dokončena

Ústí n. O. – Hlavní are­ál umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly v Zahradní uli­ci zís­ká­vá postup­ně novou tvář. Nejvýraznější obno­vou pro­šla samot­ná škol­ní budo­va, inves­tic se ovšem dočkal také domov mlá­de­že i škol­ní jídel­na. A nyní ve dvou eta­pách také spor­tov­ní hala umprumky....

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —