Talentové zkoušky – fotografie

Talentové zkoušky – fotografie

Od 4. do 7. led­na naše ate­li­é­ry na Špindlu napl­no žili talen­to­vý­mi při­jí­ma­cí­mi zkouš­ka­mi do pěti výtvar­ných obo­rů naší umprum­ky Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zve­řej­ně­né a ode­sla­né po 5. úno­ru 2022.

číst více
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OBORŮ BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OBORŮ BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je dnem 12. 1. 2022 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2022/2023, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdělávání...

číst více
Informace – autobusová doprava

Informace – autobusová doprava

Vážení rodi­če,  s ohle­dem na při­ja­tá opat­ře­ní Ministerstva zdra­vot­nic­tví, kte­rá vstu­pu­jí v plat­nost od 17. 1. 2022, může dojít k neza­jiš­tě­ní auto­bu­so­vé dopra­vy žáků a stu­den­tů do škol­ských zaří­ze­ní. Děkujeme za pocho­pe­ní. Ing. Leoš BeranOddělení dopravní...

číst více
Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Ve dnech 4. až 7. led­na 2022 pro­běh­la talen­to­vá část při­jí­ma­cí zkouš­ky do obo­rů: 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média (ŠVP Užitá foto­gra­fie a média) 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů) 82-41-M/05 Grafický design (ŠVP Grafický design tiskovin)...

číst více
Mimořádné opatření – testovaní

Mimořádné opatření – testovaní

Ministerstvo zdra­vot­nic­tví jako správ­ní úřad pří­sluš­ný pod­le § 80 odst. 1 písm. g) záko­na č. 258/2000 Sb., o ochra­ně veřej­né­ho zdra­ví a o změ­ně někte­rých sou­vi­se­jí­cích záko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), naři­zu­je postu­pem podle §...

číst více
Den otevřených dveří 22. ledna 2022

Den otevřených dveří 22. ledna 2022

Dny ote­vře­ných dve­ří pro­běh­nou for­mou sku­pi­no­vých pro­hlí­dek. Úvodní infor­ma­ce budou pro­bí­hat ve škol­ní budo­vě na Zahradní uli­ci. Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly na tel. č. 465 518 111 sobo­ta 22. led­na 2022 – od 8 do 13 hodin    V jedné...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —