Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústi nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­tel­kou ško­ly (dále jen „správ­ní orgán"), jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le§ 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdělávání...

číst více
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­tel­kou ško­ly (dále jen „správ­ní orgán"),jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdělávání...

číst více
Jubilant z umprumky na Art design festivalu

Jubilant z umprumky na Art design festivalu

Jednou z nej­vět­ších osob­nos­tí mezi peda­go­gy orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky je vedou­cí ate­li­é­ru pro­duk­to­vé­ho desig­nu, jeden ze strůj­ců sku­pi­ny Atika Bohuslav Horák. Mezi kole­gy i stu­den­ty oblí­be­ný Bóda, před­ní čes­ký desig­nér a archi­tekt, už letos vysta­vo­val v Holicích, kde...

číst více
Výsledky přijímacího řízení 2024/25

Výsledky přijímacího řízení 2024/25

Umělecké obo­ry: ŠVP Design oděvů(RVP 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů) ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design(RVP 82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví) ŠVP Grafický design tiskovin(RVP 82-41-M/05 Grafický design) ŠVP Design pro­duk­tů a obalů(RVP 82-41-M/04 Průmyslový...

číst více
Přijímací řízení k umísťování žáků do Domova mládeže

Přijímací řízení k umísťování žáků do Domova mládeže

Přijímací říze­ní k umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024/25   Přijímací říze­ní k umís­tě­ní žáka do domo­va mlá­de­že (dále jen DM) bude pro­bí­hat pod­le Pravidel pro umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mládeže...

číst více
Přijmeme učitelku/učitele dějepisu

Přijmeme učitelku/učitele dějepisu

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí Nástup: 1. 9. 2024 Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (čás­teč­ný úva­zek) Další infor­ma­ce ucha­ze­čům poskyt­ne: MgA. Mgr. Martina Novozámská tele­fon: 465 518 111,...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —