Dny otevřených dveří 13. a 14. října 2023

Dny otevřených dveří 13. a 14. října 2023

Otvíráme dve­ře ústec­ké uprum­ky, stav­te se k nám! První dva dny ote­vře­ných dve­ří se usku­teč­ní v pátek 13. a sobo­tu 14. říj­na. Rodičům i budou­cím stu­den­tům uká­že­me pro­sto­ry are­á­lu v Zahradní i ate­li­é­rů na „Špindlu“, pro­vá­dět budou naši peda­go­go­vé a žáci. Seznámit se...

číst více
Bronz hned na úvod školního roku 

Bronz hned na úvod školního roku 

Více než pří­jem­ný začá­tek škol­ní­ho roku pro­žil ate­li­ér oděv­ní­ho desig­nu ústec­ké umprum­ky. Loňské 3. a 4. roč­ní­ky se 8. září zúčast­ni­ly celo­stát­ní sou­tě­že pro základ­ní a střed­ní ško­ly Oděv a tex­til, jejíž jubi­lej­ní 10. roč­ník hos­ti­la Technická uni­ver­zi­ta v Liberci. ...

číst více
První žena v čele umprumky: ředitelnu nepoznáte

První žena v čele umprumky: ředitelnu nepoznáte

Od roku 1892 až do letoš­ní­ho červ­na oslo­vo­va­li stu­den­ti a peda­go­go­vé ústec­ké tex­til­ky i umprum­ky své­ho nad­ří­ze­né­ho výhrad­ně „pane ředi­te­li“. To se ale nyní mění. Vedení ško­ly s nejdel­ší tra­di­cí ve měs­tě pře­jí­má Martina Novozámská. Po dva­nác­ti letech od prv­ní odučené...

číst více
Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

V násle­du­jí­cích ter­mí­nech chys­tá­me pří­prav­né kur­zy kres­by a mal­by pro vyko­ná­ní talen­to­vé zkouš­ky, kte­ré jsou sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní výtvar­ných obo­rů. Tyto kur­zy nejsou povin­né a jsou urče­ny pře­de­vším pro ty ucha­ze­če, kte­ří nema­jí v kresbě a mal­bě vět­ší zkušenosti...

číst více
Zahajujeme nový školní rok s novou paní ředitelkou!

Zahajujeme nový školní rok s novou paní ředitelkou!

Dlouho oče­ká­va­ný den je tady! Čtvrtého září bylo ve zna­me­ní zahá­je­ní nové­ho škol­ní­ho roku, pro naši umprum­ku zvlášť výji­meč­né. Poprvé v ději­nách ško­ly totiž její stu­den­ty víta­la novo­pe­če­ná ředi­tel­ka. Martina Novozámská, kte­rá je záro­veň vedou­cí ate­li­é­ru foto­gra­fie a...

číst více
Zahájení školního roku 2023/24 a nástup na DM

Zahájení školního roku 2023/24 a nástup na DM

ZAČÍNÁME 4. ZÁŘÍ OD OSMI HODIN Školní rok 2023/24 začne pro všech­ny stu­den­ty i peda­go­gy v hlav­ním are­á­lu naší umprum­ky v Zahradní uli­ci. Pro naše nově pří­cho­zí: adre­sa Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí. Pro stu­den­ty "mazá­ky" - začá­tek je přes­ně v 8.00 hod. Nástup k...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —