Zahájení školního roku 2024/25 a nástup na DM

Zahájení školního roku 2024/25 a nástup na DM

Školní rok 2024/25 začne pro všech­ny stu­den­ty 2. září 2024 v hlav­ním are­á­lu naší umprum­ky v Zahradní uli­ci v 8.00 hod. Nástup k uby­to­vá­ní do Domova mlá­de­že Nástup při­ja­tých žáků k uby­to­vá­ní je v nedě­li 1. 9. 2024. Nově nastu­pu­jí­cí žáci 16-18 hodin, star­ší žáci 18-20...

číst více
Výsledky přijímacího řízení 2024/25 1. a 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení 2024/25 1. a 2. kolo

Umělecké obo­ry 2. kolo: ŠVP Užitá foto­gra­fie a média(RVP 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média) Výsledky ke sta­že­ní zde: Průmyslové obo­ry 2. kolo: ŠVP Reklama a propagace(RVP 34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka) Výsledky ke sta­že­ní zde:   Umělecké obo­ry 1. kolo: ŠVP Design...

číst více
Informace pro přijaté žáky

Informace pro přijaté žáky

Vážení rodi­če, váže­ný žáku­váš syn/dcera byl/byla při­jat ke stu­diu na naší ško­le. Vzhledem k tomu Vás chce­me infor­mo­vat o mož­nos­tech uby­to­vá­ní, stra­vo­vá­ní a dal­ších služ­bách, kte­ré naše ško­la žákům zajiš­ťu­je. Ubytování v Domově mlá­de­že včet­ně celodenního...

číst více
V areálu bývalé textilky Perla začíná stavba ateliérů

V areálu bývalé textilky Perla začíná stavba ateliérů

Ve čtvr­tek 6. 6. 2024 zača­la v are­á­lu býva­lé tex­til­ky Perla v Ústí nad Orlicí stav­ba ate­li­é­rů Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé, jejímž zři­zo­va­te­lem je Pardubický kraj. Ten zde do kon­ce roku 2025 posta­ví moder­ní novostav­bu za 180 mili­o­nů korun včet­ně vyba­ve­ní a služeb...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —