Zde může­te najít infor­ma­ce o ško­le, její his­to­rii, slo­že­ní rady rodi­čů, škol­ské rady  a dal­ší infor­ma­ce o škole.

Zde může­te najít infor­ma­ce o ško­le, její his­to­rii, slo­že­ní rady rodi­čů a dal­ší info o škole.
O ško­le

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá je jedi­nou stá­tem zři­zo­va­nou ško­lou své­ho dru­hu v Pardubickém kra­ji. Její boha­tá his­to­rie se zača­la psát r. 1892, na dlou­ho­le­tou tex­til­ní tra­di­ci nava­zu­je od r. 1997 výu­ka umě­lec­kých oborů.

Portfolio SŠUP zahr­nu­je v sou­čas­nos­ti pět umě­lec­kých a tři prů­mys­lo­vé vzdě­lá­va­cí pro­gra­my. V pří­pa­dě umě­lec­kých (Grafický design, Interiérový design, Design pro­duk­tů a oba­lů, Design oděvů, Užitá foto­gra­fie a média) se jed­ná o čtyř­le­té matu­rit­ní obo­ry s den­ní for­mou stu­dia, ucha­ze­či kona­jí talen­to­vou při­jí­ma­cí zkouš­ku. U prů­mys­lo­vých matu­rit­ních obo­rů Mechanik-seři­zo­vač a Reklama a pro­pa­ga­ce jsou zájem­ci o stu­di­um při­jí­má­ni na zákla­dě výsled­ků jed­not­né­ho říze­ní. Škola nabí­zí také učeb­ní obor Nástrojař, jehož žáci mohou vyu­ží­vat sti­pen­dij­ních programů.

Areál SŠUP se nachá­zí v Zahradní uli­ci a zahr­nu­je kom­plet­ně reno­vo­va­nou hlav­ní budo­vu s díl­na­mi, spor­tov­ní halu a hřiš­tě s umě­lým povr­chem, objekt Domova mlá­de­že a škol­ní jídel­nu. Ubytovací a stra­vo­va­cí služ­by jsou tak žákům nabí­ze­ny pří­mo v hlav­ním are­á­lu školy.

U budo­vy ate­li­é­rů ve Špindlerově uli­ci je plá­no­ván pře­sun do nové­ho objek­tu, kte­rý vznik­ne v cen­t­ru měs­ta na mís­tě někdej­ší­ho are­á­lu spo­leč­nos­ti Perla. Předností ško­ly je kva­lit­ní mate­ri­ál­ní vyba­ve­ní, kte­ré odpo­ví­dá nej­no­věj­ším tren­dům ve výu­ce, a pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup peda­go­gů s mož­nos­tí indi­vi­du­ál­ních kon­zul­ta­cí. Stále posi­lu­jí­cí spo­lu­prá­ci s firem­ním sek­to­rem doklá­da­jí smlou­vy o spo­lu­prá­ci, zajiš­tě­ní odbor­ných pra­xí, mož­nost stá­ží a exkur­zí. Ve spo­lu­prá­ci se soci­ál­ní­mi part­ne­ry při­pra­vu­je ško­la kaž­do­roč­ně prázd­ni­no­vý tábor pro žáky základ­ních škol či sou­těž pro mla­dé oděv­ní tvůr­ce. Zájemcům nabí­zí večer­ní kur­zy lito­gra­fie, figu­rál­ní kres­by a mal­by, v prů­mys­lo­vé oblas­ti krouž­ky stro­jí­ren­ství a robo­ti­ky. SŠUP se aktiv­ně zapo­ju­je do pro­jek­tů Pardubického kra­je, minis­ter­stva škol­ství a Evropské unie, udr­žu­je kon­tak­ty s odbor­ný­mi ško­la­mi v zahra­ni­čí. „Umprumka“ je moder­ní a neu­stá­le se vyví­je­jí­cí školou.

Hlavní budova


Zahradní ul. 541

Ateliéry


Špindlerova ul. 1167

Domov mládeže


(vchod z are­á­lu školy)

Školní jídelna


(vchod z are­á­lu školy)

Sportovní hala


(ved­le hlav­ní budovy)

Historie ško­ly

Historie dneš­ní „umprum­ky“, někdej­ší vyhlá­še­né ústec­ké „tex­til­ky“, je neo­by­čej­ně boha­tá a do znač­né míry spo­je­ná s cel­ko­vým vývo­jem pat­nác­ti­ti­sí­co­vé­ho měs­ta. To se na kon­ci 19. sto­le­tí sta­lo „výcho­do­čes­kým Manchesterem“, prud­ký roz­voj tex­til­ní výro­by si záko­ni­tě vyžá­dal vzdě­lá­vá­ní odbor­ní­ků. První škol­ní rok C. k. odbor­né ško­ly tkal­cov­ské zapo­čal 11. říj­na 1892, o nece­lých deset let poz­dě­ji se ško­la pře­stě­ho­va­la do nové budo­vy v Zahradní uli­ci, kte­rá je po něko­li­ka pře­stav­bách jejím domo­vem dopo­sud. Už za dob prv­ní repub­li­ky pat­ři­la ústec­ká ško­la mezi nej­vý­znam­něj­ší své­ho dru­hu v teh­dej­ším Československu, její význam ješ­tě vzros­tl po dru­hé svě­to­vé vál­ce, kdy se Ústí nad Orlicí sta­lo cen­t­rem zná­rod­ně­né­ho bavl­nář­ské­ho průmyslu.

Jeho postup­ný úpa­dek spo­je­ný s polis­to­pa­do­vý­mi eko­no­mic­ký­mi změ­na­mi vedl logic­ky i k postup­né pro­mě­ně školy.

Zatímco za prv­ních sto let změ­ni­la svůj název devět­krát, v krát­kém obdo­bí let 1993 – 1997 hned tři­krát. Ke ško­le byla r. 1996 při­po­je­na dvě míst­ní uči­liš­tě, počet žáků stou­pl téměř na tisíc a ško­la zís­ka­la pres­tiž­ní licen­ci Textilního insti­tu­tu v Manchesteru. Oborová sklad­ba se nadá­le pro­mě­ňo­va­la, zanik­la vět­ši­na obo­rů spja­tých s tex­ti­lem, při­by­ly nao­pak prů­mys­lo­vé obo­ry Mechanik–seřizovač, Nástrojař a obor zamě­ře­ný na výu­ku rekla­my a pro­pa­ga­ce – všech­ny tři jsou zalo­že­ny na efek­tiv­ní spo­lu­prá­ci s part­ner­ský­mi firmami.

Zlomovým momen­tem byl rok 1997, kdy se někdej­ší „tex­til­ka“ zařa­di­la mezi umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly. K prv­ní­mu vyu­čo­va­né­mu obo­ru Modelářství a návr­hář­ství oděvů při­by­ly do roku 2008 postup­ně dal­ší čty­ři, v sou­čas­nos­ti nabí­zí SŠUP zájem­cům matu­rit­ní stu­di­um gra­fic­ké­ho, inte­ri­é­ro­vé­ho, pro­duk­to­vé­ho, oděv­ní­ho desig­nu a Užité fotografie.

Chcete si přečíst více o historii školy?

Vybavení ško­ly

hlavní areál školy – Zahradní ulice

• učeb­ny vše­o­bec­né­ho vzdě­lá­vá­ní;
• odbor­ná učeb­na robo­ti­ky a pne­u­ma­ti­ky;
• odbor­ná učeb­na pří­ro­do­věd­ných před­mě­tů – vyba­ve­ná expe­ri­men­tál­ním výu­ko­vým sys­té­mem;
• počí­ta­čo­vá gra­fic­ká pra­co­viš­tě – pro výu­ku soft­wa­ru Adobe CC (Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver, Animate, Premiere…), SolidWorks, Mikroprog S a F, MTS;
• DTP stu­dio včet­ně digi­tál­ní­ho pro­dukč­ní­ho stro­je;
• foto­a­te­li­ér a foto­la­bo­ra­toř;
• díl­ny obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design;
• díl­ny obo­ru Design oděvů;
• stro­jí­ren­ské díl­ny včet­ně pro­gra­mo­vá­ní CNC stro­jů;
• odbor­ná učeb­na tech­nic­ké pří­pra­vy a zpra­co­vá­ní návrhů oděv­ní
výro­by PDS–Tailor XQ;
• odbor­ná učeb­na s řeza­cím a fré­zo­va­cím plo­te­rem a CNC frézkou;
• škol­ní jídel­na pro celo­den­ní stra­vo­vá­ní;
• Domov mlá­de­že;
• spor­tov­ní hala včet­ně posi­lov­ny;
• ven­kov­ní hřiš­tě s umě­lým povr­chem;
• žákům jsou k dis­po­zi­ci mul­ti­funkč­ní barev­né tis­kár­ny;
• WiFi při­po­je­ní v celé budo­vě školy.

 budova ateliérů – Špindlerova ulice

• ate­li­é­ry pro mal­bu, kresbu, figu­rál­ní kresbu, mode­lo­vá­ní;
• díl­na umě­lec­ké gra­fi­ky – lito­gra­fie;
• síto­tis­ko­vá díl­na;
• ani­mač­ní ate­li­ér;
• mode­lo­va­cí a kera­mic­ká díl­na;
• ame­ric­ká retuš;
• díl­na na mal­bu na hed­vá­bí, bati­ko­vá­ní, mod­ro­tisk;
• kni­hař­ská díl­na;
• foto­a­te­li­ér;
• počí­ta­čo­vé gra­fic­ké pra­co­viš­tě – zejmé­na pro výu­ku soft­wa­ru Adobe CC (Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver, Animate, After Effects, Premiere Pro), ArtiosCAD, 3D Rhinoceros;
• odbor­ná učeb­na s řeza­cí­mi plot­ry pro tvor­bu oba­lů a 3D tisk;
• kinosál a výstav­ní sál;
• žákům je k dis­po­zi­ci mul­ti­funkč­ní barev­ná tis­kár­na a WiFi připojení.

Rada rodi­čů SRPDŠ 2022/23

 • 1.FP (Mgr. Aneta Stuchlíková) – Renata Kašparová
 • 1.GD (Eva Jeništová) – Radek Vašátko
 • 1.I (Ing. Pavel Sviták) – Milan Škraňka
 • 1.R (Ing. Jitka Urcová) – Dana Švarcová
 • 2.FP (Mgr. Lukáš Stuchlík) – Jiří Šafr
 • 2.G (Mgr. Marie Uhlířová) – Monika Kopecká
 • 2.ID (Mgr. Alena Brožková) – Ludmila Zapletalová
 • 2.M (Ing. Petr Doležal) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 2.N (Ing. Petr Doležal) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 2.R (Mgr. Lenka Karbulková) – Helena Burešová
 • 3.FD (Ing. Pavel Sviták) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 3.G (Mgr. Michaela Krčálová) – Pavlína Nováková
 • 3.IP (Mgr. Petra Vojtová, DiS. – Helena Marešová
 • 3.M (Ing. Petr Čermák) – Alena Fišarová
 • 3.N (Ing. Petr Čermák) – Alena Fišarová
 • 3.R (Ing. Blanka Hotmarová) – Markéta Fišerová
 • 4.F (Mgr. Monika Dajčarová) – Ladislav Černý
 • 4.GD (Andrea Suchánková) – Zdeňka Benáková
 • 4.IP (Ivana Franzová) – Jiří Švejda
 • 4.M (Pavel Mudruněk) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 4.R (Ing. Jana Nagyová) – Markéta Vojvodíková

Předsedkyně: Ing. Monika Kopecká
Místopředsedkyně: Helena Burešová
Hospodářka: Věra Hudečková – vhudeckova@ssup.cz
Jednatelka: Ing. Jitka Janáčková– jjanackova@ssup.cz

Přehled příjmů a výdajů za rok 2022 ke stažení:

Školská rada