Zprávy

Zde si může­te pře­číst zají­ma­vé udá­los­ti spja­té se živo­tem ško­ly, nalez­ne­te zde i roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi a dal­ší zají­ma­vé zprávy.

Nová „Ferarri“ v oděvářském ateliéru umprumky

Nová „Ferarri“ v oděvářském ateliéru umprumky

Ústí n. O. - Velkou posi­lu do výu­ky má nyní obor Design oděvů, kte­rý má v ústec­ké Střední ško­le umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé vůbec nejdel­ší tra­di­ci. Ta je spo­je­na s obdo­bím od vzni­ku ško­ly v roce 1892, kdy se teh­dej­ší ústec­ká "tex­til­ka" postup­ně sta­la špič­ko­vou ško­lou svého...

číst více
První maturitní ples umprumky se vydařil

První maturitní ples umprumky se vydařil

Ústí n. O. - To byl ale krás­ný páteč­ní večer! Zejména pak pro všech­ny matu­ran­ty a matu­rant­ky ústec­ké umprum­ky ze tříd 4.G (tříd­ní uči­tel­ka Mgr. Michaela Krčálová), 4.FD (tříd­ní uči­tel Ing. Pavel Sviták) a 4.M (tříd­ní uči­tel Ing. Petr Čermák). Všem popřá­la vydařený...

číst více
STRUČNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

STRUČNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

STRUČNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU pro škol­ní rok 2024/2025 Zpracováno pod­le aktu­ál­ně dostup­ných infor­ma­cí k 20. říj­nu 2023   Podle návr­hu MŠMT (zatím ve schva­lo­va­cím pro­ce­su) může ucha­zeč o stu­di­um na střed­ní ško­le podat...

číst více
Z lavice za katedru: Michaela Bergová

Z lavice za katedru: Michaela Bergová

Ústí n. O. – Čtyři roky sedě­li v lavi­cích, nyní ve své býva­lé ško­le půso­bí jako uči­te­lé. A know-how tak ochot­ně pře­dá­va­jí mla­dým. Ateliéry orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky v posled­ních letech posí­li­la „mla­dá krev“, kte­rou vám postup­ně před­sta­ví­me v seri­á­lu roz­ho­vo­rů Z lavice...

číst více
Umprumka znovu vystavuje v Galerii pod radnicí!

Umprumka znovu vystavuje v Galerii pod radnicí!

Zpravidla jed­nou do roka má ústec­ká umprum­ka mož­nost pre­zen­to­vat výběr tvor­by svých výtvar­ných obo­rů v pro­sto­rách Galerie pod rad­ni­cí. Tu pro­vo­zu­je zdej­ší muze­um, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce Města Ústí nad Orlicí. Vernisáž akce se za vel­ké­ho zájmu veřej­nos­ti kona­la ve...

číst více
Předávání zkušeností ze zahraniční stáže

Předávání zkušeností ze zahraniční stáže

Přes původ­ní kom­pli­ka­ce se nako­nec pře­ci jen poda­ři­lo rea­li­zo­vat někte­ré akti­vi­ty v rám­ci pro­jek­tu MOBILITY. Od 1. do 8. říj­na vyra­zi­lo při­bliž­ně čty­ři­cet uči­te­lů z celé­ho Pardubického kra­je do Dánska. Ústeckou umprum­ku zastu­po­val MgA. Jiří Fikejz a pro své kole­gy ze...

číst více
Fotografové z umprumky podruhé ve Vídni

Fotografové z umprumky podruhé ve Vídni

Není to dáv­no, co se všem mla­dým uměl­cům dopo­ru­čo­va­lo, aby mini­mál­ně část stu­dií strá­vi­li v Paříži či Vídni, dvou nej­vět­ších umě­lec­kých cen­t­rech teh­dej­ší Evropy. Studenti ústec­ké umprum­ky z ate­li­é­ru Užitá foto­gra­fie a média pro­to nele­ni­li a absol­vo­va­li v letoš­ním roce...

číst více
Další focení v Hernychově vile

Další focení v Hernychově vile

Jednou ze sil­ných strá­nek ústec­ké umprum­ky je mož­nost spo­lu­prá­ce mezi jed­not­li­vý­mi výtvar­ný­mi obo­ry. Důkazem je mimo jiné opě­tov­né foto­gra­fo­vá­ní v pře­krás­ných pro­sto­rách seces­ní Hernychovy vily, kte­rou spra­vu­je Městské muze­um v Ústí nad Orlicí, pří­spěv­ko­vá organizace...

číst více
Umprumka hned dvakrát otevřela dveře

Umprumka hned dvakrát otevřela dveře

Čas ode­vzdá­vá­ní při­hlá­šek na střed­ní ško­ly se neú­pros­ně blí­ží, pro umprum­ku ide­ál­ní čas na otví­rá­ní dve­ří! Zájemci o stu­di­um někte­ré­ho z pěti­ce výtvar­ných obo­rů jedi­né střed­ní umě­lec­ké ško­ly v Pardubickém kra­ji moh­li oba její are­á­ly v Zahradní i Špindlerově ulici...

číst více
Bronz hned na úvod školního roku 

Bronz hned na úvod školního roku 

Více než pří­jem­ný začá­tek škol­ní­ho roku pro­žil ate­li­ér oděv­ní­ho desig­nu ústec­ké umprum­ky. Loňské 3. a 4. roč­ní­ky se 8. září zúčast­ni­ly celo­stát­ní sou­tě­že pro základ­ní a střed­ní ško­ly Oděv a tex­til, jejíž jubi­lej­ní 10. roč­ník hos­ti­la Technická uni­ver­zi­ta v Liberci. ...

číst více
První žena v čele umprumky: ředitelnu nepoznáte

První žena v čele umprumky: ředitelnu nepoznáte

Od roku 1892 až do letoš­ní­ho červ­na oslo­vo­va­li stu­den­ti a peda­go­go­vé ústec­ké tex­til­ky i umprum­ky své­ho nad­ří­ze­né­ho výhrad­ně „pane ředi­te­li“. To se ale nyní mění. Vedení ško­ly s nejdel­ší tra­di­cí ve měs­tě pře­jí­má Martina Novozámská. Po dva­nác­ti letech od prv­ní odučené...

číst více
Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

V násle­du­jí­cích ter­mí­nech chys­tá­me pří­prav­né kur­zy kres­by a mal­by pro vyko­ná­ní talen­to­vé zkouš­ky, kte­ré jsou sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní výtvar­ných obo­rů. Tyto kur­zy nejsou povin­né a jsou urče­ny pře­de­vším pro ty ucha­ze­če, kte­ří nema­jí v kresbě a mal­bě vět­ší zkušenosti...

číst více