Zprávy

Zde si může­te pře­číst zají­ma­vé udá­los­ti spja­té se živo­tem ško­ly, nalez­ne­te zde i roz­ho­vo­ry s osob­nost­mi a dal­ší zají­ma­vé zprávy.

Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí (Školní jídel­na) Nástup: 1. září 2023 Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (úva­zek 1) Platové zařa­ze­ní: Dle naří­ze­ní vlá­dy č. 341/2017 Sb., o pla­to­vých poměrech...

číst více
Ceny stravování ve školní jídelně od 1. 3. 2023

Ceny stravování ve školní jídelně od 1. 3. 2023

Od 1. břez­na 2023 dochá­zí ke změ­ně cen stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně: Firma/cizí stráv­ník – 90 Kč Zaměstnanec ško­ly a důchod­ci – 26,40 Kč Žáci ško­ly – pou­ze oběd – 36 Kč Žáci ško­ly uby­to­va­ní na DM – celo­den­ní stra­vo­vá­ní – 100 Kč Cena je uve­de­na s DPH a včet­ně polévky....

číst více
Na průmyslové obory se můžete hlásit do 1. března

Na průmyslové obory se můžete hlásit do 1. března

Ústí n. O. – Lednové „talen­tov­ky“ má ústec­ká umprum­ka zdár­ně za sebou, na jaře ji ale čeka­jí dal­ší kola celo­stát­ně orga­ni­zo­va­ných zkou­šek. Ve stře­du 1. břez­na je totiž uzá­věr­ka při­hlá­šek do matu­rit­ních i učeb­ních neu­mě­lec­kých obo­rů. Ti, kdo chtě­jí nej­star­ší střední...

číst více
Druhá etapa rekonstrukce sportovní haly dokončena

Druhá etapa rekonstrukce sportovní haly dokončena

Ústí n. O. – Hlavní are­ál umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly v Zahradní uli­ci zís­ká­vá postup­ně novou tvář. Nejvýraznější obno­vou pro­šla samot­ná škol­ní budo­va, inves­tic se ovšem dočkal také domov mlá­de­že i škol­ní jídel­na. A nyní ve dvou eta­pách také spor­tov­ní hala umprumky....

číst více
Informace pro rodiče a žáky

Informace pro rodiče a žáky

Vážení rodi­če, váže­ný žáku,v posled­ní době se opa­ko­va­ně stá­vá, že pro­ve­de­te plat­bu z účtu ve pro­spěch naší ško­ly a neu­ve­de­te ve vari­a­bil­ním sym­bo­lu evi­denč­ní čís­lo žáka. Škola pak nemů­že plat­bu iden­ti­fi­ko­vat a nepři­řa­dí ji k žáko­vi. Při nástu­pu do ško­ly kaž­dý žák...

číst více
Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Ve dnech 3. až 6. led­na 2023 pro­běh­la talen­to­vá část při­jí­ma­cí zkouš­ky do obo­rů: 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média (ŠVP Užitá foto­gra­fie a média) 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů) 82-41-M/05 Grafický design (ŠVP Grafický design tiskovin)...

číst více
Nová kniha Veroniky Bílkové je na světě!

Nová kniha Veroniky Bílkové je na světě!

Litomyšl - Úspěšná absol­vent­ka orlic­ko­ús­tec­ké umprum­ky a také něko­lik let její peda­gož­ka Veronika Bílková o sobě opět vel­mi význam­ně dala vědět! Po úspě­chu oce­ňo­va­né kni­hy o Ludwigu van Beethovenovi ten­to­krát upře­la svou pozor­nost na čes­kou kla­sic­kou hud­bu… a protože...

číst více
Premiérové studentské volby na umprumce

Premiérové studentské volby na umprumce

V pon­dě­lí 12. a úte­rý 13. pro­sin­ce se po celém Česku kona­ly dal­ší stu­dent­ské vol­by - ten­to­krát prv­ní kolo pre­zi­dent­ských. Celostátně pořá­da­ná akce má za cíl zved­nout zájem mezi budou­cí­mi prvo­vo­li­či a zvý­šit jejich občan­skou anga­žo­va­nost. Na umprum­ce se zásluhou...

číst více
JANA JUNKOVÁ A TÁŇA MENCLOVÁ VÍTĚZNĚ

JANA JUNKOVÁ A TÁŇA MENCLOVÁ VÍTĚZNĚ

Úspěch jako hrom! Studentky naší ško­ly s pře­hle­dem vyhrá­ly regi­o­nál­ní kon­ver­zač­ní sou­těž v ang­lic­kém jazy­ce pro střed­ní odbor­né ško­ly, kte­rá se kona­la v Lanškrouně 24. lis­to­pa­du.  Jana Junková se umís­ti­la na prv­ním mís­tě v kate­go­rii pro 1. a 2. roč­ní­ky, Taťána...

číst více