Informace pro přijaté žáky

Vážení rodi­če, váže­ný žáku
váš syn/dcera byl/byla při­jat ke stu­diu na naší ško­le. Vzhledem k tomu Vás chce­me infor­mo­vat o mož­nos­tech uby­to­vá­ní, stra­vo­vá­ní a dal­ších služ­bách, kte­ré naše ško­la žákům zajišťuje.

Ubytování v Domově mlá­de­že včet­ně celo­den­ní­ho stra­vo­vá­ní
Domov mlá­de­že (dále jen DM) pat­ří do are­á­lu ško­ly a má kapa­ci­tu 120 lůžek. Provoz DM je zajiš­těn od nedě­le 18 hodin do pát­ku 14 hodin. Cena za uby­to­vá­ní je 1 500 Kč měsíč­ně a plat­ba je pro­vá­dě­na bez­ho­to­vost­ně.
Ubytovaný žák má zajiš­tě­né celo­den­ní stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně. V době nepří­tom­nos­ti žáka v DM lze stra­vu odhlá­sit v sou­la­du s Vnitřním řádem DM a Provozním řádem škol­ní jídel­ny. Cena celo­den­ní stra­vy je 107 Kč za den, z toho sní­da­ně 34 Kč, hlav­ní jíd­lo včet­ně polév­ky 39 Kč a veče­ře 34 Kč.
Škola si vyhra­zu­je prá­vo uve­de­né ceny upra­vit i v prů­bě­hu škol­ní­ho roku.
Přijímací říze­ní k umís­tě­ní žáka do DM bude pro­bí­hat pod­le Pravidel pro umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024/25, kte­ré nalez­ne­te na inter­ne­to­vých strán­kách ško­ly. Přihlášku včet­ně povin­ných pří­loh je nut­né zaslat nej­poz­dě­ji do 31. květ­na 2024.

Stravování – obě­dy
Škola zajiš­ťu­je pro žáky pří­pra­vu a výdej obě­dů v budo­vě jídel­ny, kte­rá je sou­čás­tí are­á­lu ško­ly. Podmínkou
k ode­bí­rá­ní stra­vy je nut­ná při­hláš­ka ke stra­vo­vá­ní, kte­rou je nut­né zaslat do 21. červ­na 2024. V prů­bě­hu let­ních prázd­nin Vám budou e-mai­lem zaslá­ny dal­ší infor­ma­ce k objed­ná­vá­ní stravy.

Bezkontaktní čip
Při zahá­je­ní stu­dia na naší ško­le musí být žáko­vi pře­dán bez­kon­takt­ní čip, kte­rý umož­ňu­je zapo­je­ní do stra­vo­va­cí­ho sys­té­mu, vstu­pu do budov ško­ly a pří­stup k dal­ším služ­bám (kopí­ro­vá­ní, tisk).
Žák obdr­ží čip prv­ní den škol­ní­ho roku po úhra­dě vrat­né zálo­hy 120 Kč v hoto­vos­ti tříd­ní­mu učiteli.

Mezinárodní stu­dent­ský prů­kaz ISIC
Pro žáky je mož­nost objed­ná­ní mezi­ná­rod­ní­ho stu­dent­ské­ho prů­ka­zu ISIC. Po zaslá­ní vypl­ně­né při­hláš­ky (sta­čí e-mai­lem) dosta­ne­te v prů­bě­hu let­ních prázd­nin infor­ma­ce o plat­bě a dal­ší podrob­nos­ti k objed­ná­ní ISIC průkazu.

Fotografie žáka
Pro doku­men­ta­ci ško­ly je tře­ba zaslat foto­gra­fii žáka prů­ka­zo­vé­ho typu (cca 3,5 x 4,5 cm na jed­no­ba­rev­ném poza­dí).
Fotografii může­te zaslat na při­lo­že­né návrat­ce, nebo elek­tro­nic­ky e-mai­lem na adre­su pvomacka@ssup.cz.

Vysvědčení z posled­ní­ho roč­ní­ku ZŠ
Nejpozději v den nástu­pu do 1. roč­ní­ku zašle­te kopii vysvěd­če­ní z posled­ní­ho roč­ní­ku povin­né škol­ní docházky.

Evidenční čís­lo – vari­a­bil­ní sym­bol
Vašemu synovi/dceři bylo při­dě­le­no evi­denč­ní čís­lo, kte­ré slou­ží také jako vari­a­bil­ní sym­bol pro plat­by za služ­by posky­to­va­né naší ško­lou. Číslo bylo zaslá­no e-mai­lem zákon­né­mu zástupci

Vyplněné návrat­ky, včet­ně foto­gra­fie, pro­sím zašle­te na adre­su ško­ly, nebo naske­no­va­né e-mai­lem na adre­su pvomacka@ssup.cz do 21. červ­na 2024.

ISIC při­hláš­ka jídel­na přihláška  poža­dav­ky
umě­lec­ké obory
poža­dav­ky obor
foto­gra­fie a média