Přijímací řízení k umísťování žáků do Domova mládeže

Přijímací říze­ní k umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024/25

 

Přijímací říze­ní k umís­tě­ní žáka do domo­va mlá­de­že (dále jen DM) bude pro­bí­hat pod­le Pravidel pro umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024/25, se kte­rý­mi se seznam­te před vypl­ňo­vá­ním při­hláš­ky a povin­ných příloh.

Žáky z jiných škol je mož­né při­jmout pou­ze v pří­pa­dě nena­pl­ně­ní kapa­ci­ty DM žáky Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí.

Přijímací říze­ní k umís­tě­ní žáka do DM je zahá­je­no podá­ním nále­ži­tě vypl­ně­né a pode­psa­né při­hláš­ky k uby­to­vá­ní do DM, včet­ně povin­ných pří­loh (kri­té­ria, výpis z IDOS) do 31. 5. 2024 zákon­ným zástup­cem nezle­ti­lé­ho žáka nebo zle­ti­lým žákem prostřednictvím:

  • poš­tov­ní služ­by na adre­su ško­ly – Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí
  • sekre­ta­ri­á­tu Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01
    Ústí nad Orlicí
  • sku­pi­no­vé­ho vycho­va­te­le v DM (uby­to­va­ní žáci)
  • dato­vé schrán­ky (sou­kro­mé dato­vé schrán­ky rodičů)
  • elek­tro­nic­ké komu­ni­ka­ce – pou­ze s uzná­va­ným elek­tro­nic­kým pod­pi­sem (není mož­né poslat sken při­hláš­ky e-mailem)

 Přihláška k uby­to­vá­ní do DM včet­ně povin­ných pří­loh (kri­té­ria, výpis z IDOS)  pla­tí na jeden škol­ní rok. U již uby­to­va­ných žáků tak nevzni­ká nárok na uby­to­vá­ní v násle­du­jí­cím škol­ním roce.

Dokumenty ke stažení:

Přihláška k ubytování 

kri­té­ria – Příloha k při­hláš­ce do DM č. 1

Pravidla pro umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024-2025