Domov mlá­de­že

Informace pro zájemce o ubytování pro školní rok 2024/25

Přijímací říze­ní k umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že – infor­ma­ce zde.

Ubytování cizích

Domov mlá­de­že nabí­zí uby­to­vá­ní pro vět­ší sku­pi­ny zájem­ců o víken­dech a prázd­ni­nách s kapa­ci­tou až 114 lůžek. Dva poko­je o třech lůž­kách mají spo­leč­né kom­plet­ní soci­ál­ní zaří­ze­ní. Cena za uby­to­vá­ní je smluv­ní, ve výši od 350 Kč/osobu/noc.
Za dal­ší úpla­tu je mož­né pro­najmout čajo­vou kuchyň­ku, spo­le­čen­skou míst­nost, ven­kov­ní spor­tov­ní hřiš­tě, spor­tov­ní halu.

Pro sku­pi­ny nad 30 osob je mož­né objed­nat i stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně, mini­mál­ně 30 dní pře­dem u vedou­cí jídel­ny tel.: 465 518 120 jidelna@ssup.cz

Kontaktní oso­ba: Michael Resler – 777 171 656, mresler@ssup.cz

Sportovní hala

Škola nabí­zí pro­ná­jem spor­tov­ní haly včet­ně posilovny.

Více infor­ma­cí na tel.: 465 518 111 nebo ssup@ssup.cz