Domov mlá­de­že

Informace pro zájemce o ubytování 

Přihlášku k uby­to­vá­ní je mož­né vyzved­nout v DM nebo bude na vyžá­dá­ní zaslá­na elek­tro­nic­ky. Řádně vypl­ně­nou ji doruč­te na adre­su ško­ly nebo DM do 31. 5. 2023 je to ter­mín uzá­věr­ky při­hlá­šek. Ubytování není nárokové.

Dopis o umís­tě­ní nebo neu­mís­tě­ní do DM bude zaslán na e-mail uve­de­ný v při­hláš­ce do 30. červ­na 2023. 

Nástup k ubytování do DM 

Nástup žáků, kte­ří obdr­že­li dopis o umís­tě­ní k uby­to­vá­ní do DM je dle zasla­ných instruk­cí emai­lem. Nemůže-li žák nastou­pit v uve­de­ném ter­mí­nu nebo chce uby­to­vá­ní zru­šit, žádá­me o včas­né sdě­le­ní na email dhodasova@ssup.cz.

Kontakt: vycho­va­te­lé, tel.: 777 007 790, 465 518 116.
Ing. Dagmar Hodasová, vedou­cí vycho­va­tel­ka tel.: 607 029 934, email: dhodasova@ssup.cz.

Ubytování cizích

Domov mlá­de­že nabí­zí uby­to­vá­ní pro vět­ší sku­pi­ny zájem­ců o víken­dech a prázd­ni­nách s kapa­ci­tou až 114 lůžek. Dva poko­je o třech lůž­kách mají spo­leč­né kom­plet­ní soci­ál­ní zaří­ze­ní. Cena za uby­to­vá­ní je smluv­ní, ve výši od 350 Kč/osobu/noc.
Za dal­ší úpla­tu je mož­né pro­najmout čajo­vou kuchyň­ku, spo­le­čen­skou míst­nost, ven­kov­ní spor­tov­ní hřiš­tě, spor­tov­ní halu.

Pro sku­pi­ny nad 30 osob je mož­né objed­nat i stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně, mini­mál­ně 30 dní pře­dem u vedou­cí jídel­ny tel.: 465 518 120 jidelna@ssup.cz

Kontaktní oso­ba: Michael Resler – 777 171 656, mresler@ssup.cz

Sportovní hala

Škola nabí­zí pro­ná­jem spor­tov­ní haly včet­ně posilovny.

Více infor­ma­cí na tel.: 465 518 111 nebo ssup@ssup.cz