Domov mlá­de­že

  • Uzávěrka při­hlá­šek k uby­to­vá­ní v domo­vě mlá­de­že (dále jen DM) na škol­ní rok 2021/22 je do 31. květ­na 2021.
    U žáků, kte­ré tepr­ve čeká při­jí­ma­cí říze­ní je ter­mín posu­nut do 21. červ­na 2021. Po tom­to ter­mí­nu se již bude roz­ho­do­vat o umís­tě­ní nebo neu­mís­tě­ní žáka k ubytování.

  • Domov mlá­de­že nabí­zí uby­to­vá­ní, pro vet­ší sku­pi­ny zájem­ců, pře­de­vším o víken­dech a prázd­ni­nách s kapa­ci­tou až 120 lůžek. Dva poko­je o třech lůž­kách mají spo­leč­né kom­plet­ní soci­ál­ní zařízení.
  • Kontakt: vycho­va­te­lé, tel.: 777 007 790, 465 518 116 e-mail: dhodasova@ssup.cz
  • Škola nabí­zí uby­to­vá­ní pro vet­ší sku­pi­ny zájem­ců více infor­ma­cí podá Ing. Dagmar Hodasová, tel.: 607 029 934, e-mail: dhodasova@ssup.cz

Sportovní hala

Škola nabí­zí pro­ná­jem spor­tov­ní haly včet­ně posilovny.

Více infor­ma­cí na tel.: 465 518 111 nebo ssup@ssup.cz