Domov mlá­de­že

Nástup do DM

Nástup žáků, kte­ří obdr­že­li dopis o umís­tě­ní k uby­to­vá­ní do DM je 31. srp­na 2021 dle zasla­ných instruk­cí e-mai­lem. Přítomnost rodi­čů nebo jiné­ho dopro­vo­du nebu­de v Domově mlá­de­že umož­ně­na. Případné dota­zy zod­po­ví­me při vstu­pu do budo­vy. Žáci se budou tes­to­vat, pokud nepřed­lo­ží doklad o spl­ně­ní pod­mí­nek pro netestování.

Kontakt: vycho­va­te­lé, tel.: 777 007 790, 465 518 116
Ing. Dagmar Hodasová, vedou­cí vycho­va­tel­ka tel.: 607 029 934, email: dhodasova@ssup.cz

 

UBYTOVÁNÍ  CIZÍCH

Domov mlá­de­že nabí­zí uby­to­vá­ní pro vět­ší sku­pi­ny zájem­ců o víken­dech a prázd­ni­nách s kapa­ci­tou až 114 lůžek.

Dva poko­je o třech lůž­kách mají spo­leč­né kom­plet­ní soci­ál­ní zaří­ze­ní. Cena za uby­to­vá­ní je smluv­ní, ve výši 300 Kč/osobu/noc.

Za dal­ší úpla­tu je mož­né pro­najmout čajo­vou kuchyň­ku, spo­le­čen­skou míst­nost, ven­kov­ní spor­tov­ní hřiš­tě, spor­tov­ní halu.

Pro sku­pi­ny nad 30 osob je mož­né objed­nat i stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně, mini­mál­ně 30 dní pře­dem u vedou­cí­ho jídel­ny tel.: 465 518 120 jidelna@ssup.cz

Kontaktní oso­ba:

Michael Resler – 777 171 656, mresler@ssup.cz

Sportovní hala

Škola nabí­zí pro­ná­jem spor­tov­ní haly včet­ně posilovny.

Více infor­ma­cí na tel.: 465 518 111 nebo ssup@ssup.cz