o obo­ru Design oděvů

Oděvní design je stá­le pro­fi­lo­vým obo­rem, kte­rý umož­ní rea­li­zo­vat se i v budouc­nu. Studentky /i studenti/ se nau­čí mno­hé z „krej­čo­vi­ny“, ale záro­veň roz­ví­je­jí svou fan­ta­zii růz­ný­mi výtvar­ný­mi tech­ni­ka­mi včet­ně pro­sto­ro­vých. Ve výtvar­né pří­pra­vě a od 3. roč­ní­ku v navr­ho­vá­ní pozna­jí a osvo­jí si výtvar­né „řemeslo“z růz­ných úhlů. Pracují nejen se základ­ní­mi pro­střed­ky „tuž­kou, barva­mi, jehlou a nůž­ka­mi“, ale nau­čí se výtvar­ný mate­ri­ál pou­ží­vat zají­ma­vým a netra­dič­ním způ­so­bem. Zdokonalí se ve foto­gra­fii, prá­ci s počí­ta­čem (pro­gra­my Adobe Photoshop, Illustrator, Lectra sys­tem), tech­no­lo­gii mate­ri­á­lů, ve stři­zích a mode­lo­vá­ní oděvů. Poznají v sou­vis­los­tech his­to­rii a vývoj odě­vu, jeho vari­an­ty a nepře­ber­né mož­nos­ti včet­ně doplň­ků. Získají vědo­mos­ti a schop­nos­ti, kte­ré mohou z „módy“ poz­dě­ji pře­růst v rea­li­za­ce pro diva­dlo, film, tele­vi­zi a rekla­mu. Zajímavá a důle­ži­tá je i mož­nost spo­lu­prá­ce se stu­den­ty dal­ších výtvar­ných obo­rů na spo­leč­ných pro­jek­tech, účast na výsta­vách, sou­tě­žích, pro­jek­tech a pře­hlíd­kách v Česku i EU. Absolvent toho­to stu­dij­ní­ho obo­ru se může kva­li­fi­ko­va­ně uplat­nit jako výtvar­ně tech­nic­ký pra­cov­ník v oblas­ti navr­ho­vá­ní a mode­lo­vá­ní oděvů i scé­nic­kých kos­tý­mů. Je vyba­ven zna­lost­mi a doved­nost­mi, kte­ré umož­ní jeho samo­stat­nou čin­nost v obo­ru i dal­ší stu­di­um na vyš­ších a vyso­kých ško­lách umě­lec­ké­ho zamě­ře­ní a pří­buz­ných obo­rech dal­ších vyso­kých škol.
Součástí při­jí­ma­cí­ho říze­ní je talen­to­vá zkouš­ka, při kte­ré ucha­zeč pro­ká­že svou fan­ta­zii a výtvar­né nadá­ní. Během stu­dia pak žáci zís­ka­jí vědo­mos­ti a doved­nos­ti v odbor­ných před­mě­tech, tech­no­lo­gii, kon­struk­ci oděvů a ději­nách výtvar­né kul­tu­ry. Ve výtvar­né pří­pra­vě, navr­ho­vá­ní a mode­lo­vá­ní oděvů, foto­gra­fii, počí­ta­čo­vé gra­fi­ce, figu­rál­ní kresbě a dal­ších roz­ví­je­jí svůj talent a pozná­va­jí meto­dy prá­ce výtvar­ní­ka a desig­né­ra. Nedílnou sou­čás­tí výu­ky jsou prak­tic­ká cvi­če­ní, kdy na zákla­dě teo­re­tic­kých zna­los­tí rea­li­zu­jí žáci svo­je nápa­dy, výtvar­né návrhy a řeme­sl­ně je zpra­co­vá­va­jí do výsled­ných mode­lů nebo objektů.

Žáci se pra­vi­del­ně zúčast­ňu­jí sou­tě­ží, absol­vu­jí výsta­vy, odbor­né semi­ná­ře a malíř­ské ple­né­ry a tím zís­ká­va­jí zna­los­ti a cel­ko­vý pře­hled ve zvo­le­ném oboru.

Podmínky při­je­tí

Přijímací říze­ní, kte­ré pro­běh­ne v led­nu, obsa­hu­je talen­to­vou zkouš­ku, hod­no­ce­ní pro­spě­chu v 7. a 8 tří­dě u vybra­ných před­mě­tů a test vše­o­bec­né­ho kul­tur­ní­ho pře­hle­du. Talentová zkouš­ka obsa­hu­je mal­bu, kresbu, hod­no­ce­ní domá­cích pra­cí a poho­vor.
Škola pořá­dá pří­prav­né kur­zy z kres­by a mal­by, kde se zájem­ci o stu­di­um mohou na talen­to­vé zkouš­ky při­pra­vit a s odbor­ný­mi uči­te­li zkon­zul­to­vat své domá­cí prá­ce. Přihlášky umě­lec­kých obo­rů musí ško­la obdr­žet do 30. lis­to­pa­du pří­sluš­né­ho kalen­dář­ní­ho roku (na ZŠ do 15. listopadu).

Organizace stu­dia

Čtyřleté den­ní stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou. Součástí matu­rit­ní zkouš­ky je prak­tic­ká práce.

Dokumenty ke stažení

Přihláška k obo­ru k tis­ku a vyplnění

    

Leták obo­ru včet­ně stu­dij­ní­ho plánu

Více o oboru

Aktuální dění může­te sle­do­vat na našem Facebookovém pro­fi­lu.