O obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design

Obsahem odbor­né­ho stu­dia je uži­tá výtvar­ná tvor­ba v oblas­ti oděv­ní­ho a pře­de­vším byto­vé­ho tex­til­ní­ho desig­nu, jeho řeme­sl­né zpra­co­vá­ní a rea­li­za­ce. Navazující okruh stu­dia je zamě­řen na inte­ri­é­ro­vou tvor­bu, v kte­ré žák koor­di­nu­je vlast­ní návrhy s cel­ko­vou kon­cep­cí inte­ri­é­ru. Pracuje s daným pro­sto­rem, v kte­rém řeší pro­sto­ro­vé uspo­řá­dá­ní byto­vých doplň­ků, volí styl a nála­du pro­stře­dí, vybí­rá bar­vy, tex­ti­lie, nábytek.

V prv­ních dvou roč­ní­cích stu­dia se žáci učí zákla­dům kres­by, mal­by, figu­rál­ní kres­by, zís­ká­va­jí cit pro kom­po­zi­ci, bar­vu a pro­stor a zís­ká­va­jí zna­los­ti z počí­ta­čo­vé gra­fi­ky. Speciální odbor­né uči­vo obsa­hu­je tech­no­lo­gii, pra­vi­dla tech­nic­ké­ho kres­le­ní a prin­ci­py ergo­no­mie, základ­ní zna­los­ti o mate­ri­á­lech, ana­lý­zu a tvor­bu inte­ri­é­ro­vé­ho sty­lu. Součástí výu­ky je stu­di­um dějin výtvar­né­ho a uži­té­ho umě­ní, žáci zís­ka­jí pře­hled o sou­čas­ných tren­dech v inte­ri­é­ro­vé tvor­bě a desig­nu. Během stu­dia si vyzkou­ší širo­kou šká­lu umě­lec­ko­ře­me­sl­ných výtvar­ných technik.

V tře­tím a čtvr­tém roč­ní­ku stu­dia žáci pro­hlu­bu­jí své zna­los­ti a řeší kon­krét­ní desig­nér­ské pro­jek­ty. Připraví vhod­né barev­né řeše­ní, navrh­nou a zho­to­ví tex­til­ní byto­vé doplň­ky, tape­ty a opti­mál­ně je uspo­řá­da­jí v daných dis­po­zi­cích inte­ri­é­ru. Při prá­ci aktiv­ně vyu­ží­va­jí počí­ta­čo­vé gra­fic­ké pro­gra­my. Jsou schop­ni vytvo­řit desig­nér­ský pro­jekt inte­ri­é­ru od ide­o­vé kon­cep­ce po kre­seb­né a počí­ta­čo­vé vizualizace.

Absolvent toho­to obo­ru je na zákla­dě zís­ka­né odbor­né pro­fi­la­ce při­pra­ven uplat­nit se v celém spek­tru čin­nos­tí v rám­ci odpo­ví­da­jí­cí oblas­ti uži­té výtvar­né tvor­by a finál­ní­ho zpra­co­vá­ní. Jedná se např. o tkal­cov­ský design, tis­kař­ský design, design deko­ra­tiv­ních před­mě­tů z tex­til­ních a pří­rod­ních mate­ri­á­lů se zamě­ře­ním na ploš­né deko­ra­tiv­ní doplň­ky inte­ri­é­ru. V pří­sluš­né oblas­ti uži­té tvor­by se absol­vent uplat­ní pře­de­vším jako desig­nér a rea­li­zá­tor ori­gi­nál­ních výrob­ků a jejich uži­tím v kon­krét­ních pod­mín­kách dané­ho inte­ri­é­ru, kte­rý je scho­pen barev­ně a pro­sto­ro­vé uspo­řá­dat z hle­dis­ka pro­voz­ních a este­tic­kých funk­cí. Odpovídající čin­nos­ti může vyko­ná­vat buď samo­stat­ně, nebo v desig­nér­ských ate­li­é­rech, vzo­ro­va­cích stře­dis­cích a díl­nách firem (vel­kých, střed­ních i malých rodin­ných) zabý­va­jí­cích se tvor­bou a výro­bou pro­duk­tů pří­sluš­né­ho sor­ti­men­tu a jako desig­nér a deko­ra­tér v inte­ri­é­ro­vých stu­di­ích a v pora­den­ských čin­nos­tech byto­vé­ho archi­tek­ta. Uplatnit se může rov­něž v rám­ci tech­nic­ké pří­pra­vy výro­by a jako vedou­cí díl­ny nebo úseku zahr­nu­jí­cí­ho danou oblast uži­té tvor­by a výro­by. Nadaní žáci jsou při­pra­ve­ni pro stu­di­um na vyš­ších a vyso­kých ško­lách umě­lec­ké­ho zamě­ře­ní, pří­pad­ně pří­buz­ných obo­rů jiných vyso­kých škol.

Podmínky při­je­tí

Přijímací říze­ní, kte­ré pro­běh­ne v led­nu, obsa­hu­je talen­to­vou zkouš­ku, hod­no­ce­ní pro­spě­chu v 7. a 8 tří­dě u vybra­ných před­mě­tů a test vše­o­bec­né­ho kul­tur­ní­ho pře­hle­du. Talentová zkouš­ka obsa­hu­je mal­bu, kresbu, hod­no­ce­ní domá­cích pra­cí a poho­vor.
Škola pořá­dá pří­prav­né kur­zy z kres­by a mal­by, kde se zájem­ci o stu­di­um mohou na talen­to­vé zkouš­ky při­pra­vit a s odbor­ný­mi uči­te­li zkon­zul­to­vat své domá­cí prá­ce.
Přihlášky do umě­lec­kých obo­rů musí ško­la obdr­žet do 30. lis­to­pa­du pří­sluš­né­ho kalen­dář­ní­ho roku (na ZŠ do 15. listopadu).

Organizace stu­dia

Čtyřleté den­ní stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou. Součástí matu­rit­ní zkouš­ky je prak­tic­ká práce.

Dokumenty ke stažení

Přihláška k obo­ru k tis­ku a vyplnění

    

Leták obo­ru včet­ně stu­dij­ní­ho plánu

Více o oboru

Aktuální dění může­te sle­do­vat na našem Facebookovém pro­fi­lu.