Digitální malo­ná­kla­do­vý tisk

Naše ško­la nabí­zí pro­fe­si­o­nál­ní služ­by v oblas­ti digi­tál­ní­ho malo­ná­kla­do­vé­ho tis­ku. k dis­po­zi­ci máme jak čer­no­bí­lé, tak i barev­né digi­tál­ní stro­je do for­má­tu SRA3.

Nabízíme vám tyto služ­by na digi­tál­ních pro­dukč­ním stro­ji Konica Minolta AccurioPress C3070

 • barev­ný a čer­no­bí­lý digi­tál­ní tisk do for­má­tu SRA3 (320×450 mm);
 • barev­ný a čer­no­bí­lý digi­tál­ní tisk for­má­tu 330 x 1200 mm;
 • tisk na struk­tu­ro­va­ný papír (dle nabídky);
 • gra­máž papí­ru od 80 do 350 g/m2;
 • obou­stran­ný tisk/kopie;
 • ske­no­vá­ní obrázků;
 • tisk vizi­tek;
 • tisk foto­gra­fií z digi­tál­ních fotoaparátů;
 • lami­no­vá­ní do for­má­tu A3;
 • krouž­ko­vá vaz­ba plas­to­vá do for­má­tu A3;
 • drá­tě­ná kalen­dá­řo­vá vaz­ba do for­má­tu A3;
 • kniž­ní vaz­by V1 a V2;
 • bigo­vá­ní;
 • vyře­zá­vá­ní fólií na plo­te­ru, výřez samolepek.

Tyto služ­by Vám nabí­zí­me na vět­ši­nou na počká­ní (v pra­cov­ní dny od 8 do 15 hodin) nebo dle domluvy.

 

Více infor­ma­cí podá Pavel Vomáčka pvomacka@ssup.cz, tel.: 465 518 118.

 

Velkoformátový tisk

Nabízíme tisk foto­gra­fií špič­ko­vou tech­no­lo­gií Epson, max. šíře 111 cm. 

Cena za papír PEARL a MATT 950 Kč za m2

plát­no nabí­zí­me za 1100,- Kč za m2 

Kontakt: MgA. et Mgr. Martina Novozámská, mnovozamska@ssup.cz, tel.: 723 972 953

(ceny bez DPH)

Spolupráce 

Škola nabí­zí spo­lu­prá­ci v oblasti:

 • gra­fic­ké­ho desig­nu a tis­ku včet­ně vaz­by a kni­hař­ské­ho zpracování;
 • foto­gra­fic­ké tvor­by a videa;
 • navr­ho­vá­ní pro­duk­to­vé­ho desig­nu a obalů;
 • tvor­ba a designo­vá­ní oděvů;
 • při navr­ho­vá­ní inte­ri­é­rů a textilu.

Kontakt:
akad. mal. Jaroslav Habrman
zástup­ce ředi­te­le ško­ly pro umě­lec­ké obo­ry
tel.: 776 897 903
jhabrman@ssup.cz

Logo ško­ly

Logo ško­ly ke stažení: