O obo­ru Reklama a propagace

Absolvent je při­pra­vo­ván pro výkon říze­ní a prá­ce malých a střed­ních firem půso­bí­cích v oblas­ti reklam­ních a pro­pa­gač­ních čin­nos­tí, v tis­kár­nách, pro čin­nos­ti spo­je­né s kon­struk­cí oba­lů a jejich gra­fic­kou úpra­vou povrchů. Je vyba­ven zna­lost­mi z infor­mač­ních tech­no­lo­gií, mate­ri­á­lů, tis­ko­vých tech­nik, oba­lo­vé tech­ni­ky, psy­cho­lo­gie rekla­my, reklam­ní a pro­pa­gač­ní čin­nos­ti. Získá zna­los­ti z eko­no­mi­ky nezbyt­né pro výkon vedou­cích a řídí­cích funk­cí ve fir­mě. Je scho­pen samo­stat­ných čin­nos­tí na úseku pod­ni­ká­ní, říze­ní a orga­ni­zo­vá­ní pro­pa­gač­ní čin­nos­ti fir­my. Základní odbor­né uči­vo je obsa­hem před­mě­tů eko­no­mi­ka, nau­ka o mate­ri­á­lu, komu­ni­ka­ce, tis­ko­vé tech­ni­ky a oba­lo­vá technika.
Rozvoj prak­tic­kých doved­nos­tí je rea­li­zo­ván pro­střed­nic­tvím před­mě­tu tech­no­lo­gic­ká cvi­če­ní a pra­xe. Speciální odbor­né uči­vo posky­tu­je teo­re­tic­ké zna­los­ti a prak­tic­ké doved­nos­ti pro­střed­nic­tvím před­mě­tů reklam­ní a pro­pa­gač­ní čin­nost, typo­gra­fie, gra­fic­ké pro­gra­my, reklam­ní foto­gra­fie a tvor­ba webo­vých stránek.

Podmínky při­je­tí
Do prv­ní­ho roč­ní­ku čtyř­le­té­ho stu­dia se při­jí­ma­jí žáci a žáky­ně s úspěš­ně dokon­če­ným základ­ním vzdě­lá­ním, kte­ří spl­ni­li pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní. Přijímací zkouš­ka se koná z čes­ké­ho jazy­ka, mate­ma­ti­ky a obec­ných stu­dij­ních předpokladů.

Organizace stu­dia
Studium je orga­ni­zo­vá­no jako čtyř­le­té den­ní stu­di­um a je zakon­če­no matu­rit­ní zkouš­kou. Součástí matu­rit­ní zkouš­ky je prak­tic­ká práce.

Práce žáků
V jed­not­li­vých roč­ní­cích žák rea­li­zu­je v sou­la­du s učeb­ním plá­nem urče­né prá­ce. Ty jsou odbor­ně posou­ze­ny a se žákem indi­vi­du­ál­ně pro­jed­ná­ny. Dále může vytvá­řet vlast­ní návrhy, kte­ré jsou pod­le jejich výtvar­né a řeme­sl­né úrov­ně vybí­rá­ny k realizaci. 

 

Takové prá­ce žáků jsou pre­zen­to­vá­ny na škol­ních i veřej­ných pře­hlíd­kách a sou­tě­žích. Jsou majet­kem ško­ly a žáko­vi jsou k dis­po­zi­ci pro potře­by kon­kur­zů a při­jí­ma­cích říze­ní na vyso­ké školy.

Další infor­ma­ce
Žáci ze vzdá­le­ných míst mohou být uby­to­vá­ni v moder­ním domo­vě mlá­de­že s kapa­ci­tou 190 lůžek, kte­rý je pří­mo v are­á­lu ško­ly. k dis­po­zi­ci je škol­ní jídel­na (rov­něž v are­á­lu ško­ly), kte­rá zabez­pe­ču­je celo­den­ní stra­vo­vá­ní pro žáky domo­va mlá­de­že a obě­dy pro ostat­ní žáky. Domov mlá­de­že vyu­ží­vá pro spor­tov­ní akti­vi­ty uby­to­va­ných žáků vol­né kapa­ci­ty škol­ní spor­tov­ní haly. Žáci mají k dis­po­zi­ci inter­net a pro pří­pra­vu mimo vyu­čo­vá­ní i výpo­čet­ní tech­ni­ku a učeb­ní pomůcky.

Materiály ke stažení

Přihláška k oboru k tisku a vyplnění

    

Leták oboru včetně studijního plánu

Ukázky prací z předmětů Grafické systémy, Tvorba propagačních materiálů a Praxe

Grafické pro­gra­my sady Adobe Creative Cloud (Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere a dal­ší) jsou žákům posky­to­vá­ny po dobu stu­dia zdar­ma a mohou je vyu­ží­vat i na domá­cích počí­ta­čích (nelze je vyu­žít pro komerč­ní využití).

Součástí odbor­né­ho uči­va ve vyš­ších roč­ní­cích je i tvor­ba a navr­ho­vá­ní webo­vých apli­ka­cí. Učivo je roz­dě­le­no do dvou roč­ní­ků. V prv­ním se žáci sezná­mí s prv­ky HTML a CSS a v dal­ším roč­ní­ků tvor­bu webo­vých apli­ka­cí pomo­cí redakč­ní­ho sys­té­mu, kde si nau­čí jej spra­vo­vat, vytvá­řet strán­ky, pří­spěv­ky a upra­vo­vat vzhled pomo­cí šablon.

Ukázky prací z předmětu Konstrukce a tvarování obalů

Hlavní nápl­ní výu­ky ve dru­hém, tře­tím a čtvr­tém roč­ní­ku je kon­struk­ce oba­lů v pro­gra­mu Artios CAD a navr­ho­vá­ní gra­fi­ky na oba­ly v pro­gra­mu Adobe Illustrator. Žáci se zde nau­čí ovlá­dat funk­ce těch­to pro­gra­mů, pra­vi­dla a způ­so­by pou­ži­tí. Výuka je prak­ti­ko­vá­na pří­mo na kon­struk­ci kon­krét­ních oba­lů, pře­váž­ně z růz­ných dru­hů lepenek.

Ve dru­hém roč­ní­ku se žáci sezna­mu­jí s vlast­nost­mi a cho­vá­ním mate­ri­á­lů při ruč­ní tvor­bě oba­lů, řeší výpo­čty kon­strukč­ních roz­mě­rů a sezna­mu­jí se teo­re­tic­ky s postu­pem hoto­ve­ní oba­lů. Souběžně s tím se začí­na­jí ve dru­hém roč­ní­ku sezna­mo­vat se základ­ní­mi funk­ce­mi pro­gra­mu Artios CAD.

 

Od tře­tí­ho roč­ní­ku pro­po­ju­jí kon­struk­ci oba­lu s návrhem gra­fi­ky. U kaž­dé­ho návr­hu je mož­né pro­vést vizu­a­li­za­ci ve 3D, pří­pad­ně při­pra­vit ani­ma­ci sklá­dá­ní obalu.

Ve čtvr­tém roč­ní­ku se žáci nau­čí základ­ní postu­py při pří­pra­vě pod­kla­dů pro tvor­bu výse­ko­vých nástro­jů. V sou­vis­los­ti s tím řeší pro­ble­ma­ti­ku hos­po­dár­nos­ti při roz­mís­tě­ní vět­ší­ho počtu oba­lů na arch lepenky.

Pro ově­ře­ní správ­nos­ti své­ho řeše­ní mohou vyu­žít vel­ko­ploš­ný plotr, na kte­rém si obal z dané­ho mate­ri­á­lu vyříz­nou a násled­ně složí.