O obo­ru Mechanik seřizovač

Ve škol­ním roce 2023/24 nebu­de­me při­jí­mat při­hláš­ky do toho­to oboru.

Absolvent je při­pra­ven pro seři­zo­vá­ní, kon­t­ro­lu, obslu­hu a údrž­bu běž­ných i pro­gra­mo­vě říze­ných obrá­bě­cích stro­jů, seři­zo­vá­ní pří­sluš­ných nástro­jů a nasta­vo­vá­ní řídí­cích pro­gra­mů. Ovládá teo­rii obrá­bě­ní, umí navrh­nout tech­no­lo­gic­ký postup výro­by sou­čás­tí a pro­gra­mo­vá­ní CNC stro­jů včet­ně simu­la­ce obrábění.

Všeobecně vzdě­lá­va­cí před­mě­ty posky­tu­jí žáko­vi zna­los­ti jevů, prin­ci­pů, záko­ni­tos­tí, vzta­hů a komu­ni­ka­tiv­ních doved­nos­tí v oblas­ti čes­ké­ho a cizí­ho jazy­ka, občan­ské nau­ky, mate­ma­ti­ky, fyzi­ky, zákla­dů eko­lo­gie, zákla­dů auto­ma­ti­za­ce, těles­né výcho­vy, výpo­čet­ní tech­ni­ky a dějepisu.

Speciální odbor­né uči­vo je ori­en­to­vá­no na zís­ká­vá­ní teo­re­tic­kých zna­los­tí a prak­tic­kých doved­nos­tí z oblas­ti eko­no­mi­ky a orga­ni­za­ce prá­ce, tech­nic­ké doku­men­ta­ce s vyu­ži­tím počí­ta­čo­vých gra­fic­kých sys­té­mů CAD/CAM, stro­jí­ren­ské tech­no­lo­gie, stroj­nic­tví, zákla­dů elek­tro­tech­ni­ky, zákla­dů tech­nic­ké mecha­ni­ky, stro­jů a zaří­ze­ní, auto­ma­ti­za­ce obrá­bě­cích stro­jů, labo­ra­tor­ních cvi­če­ní a technologie.

Ověřování zís­ka­ných teo­re­tic­kých vědo­mos­tí, rea­li­za­ce pra­cov­ních a tech­no­lo­gic­kých postu­pů a roz­ví­je­ní řeme­sl­ných doved­nos­tí pro­bí­há v pod­mín­kách odbor­né­ho výcvi­ku, kte­rý je usku­teč­ňo­ván na vlast­ním pra­co­viš­ti prak­tic­ké výu­ky v are­á­lu ško­ly v Ústí nad Orlicí. Ve 4. roč­ní­ku stu­dia pro­bí­há prak­tic­ká výu­ka na pra­co­viš­tích našich smluv­ních part­ne­rů, jejichž počet a sesta­va se mění kaž­dý rok pod­le sklad­by studentů.

Teoretická slož­ka vzdě­lá­ní pro­bí­há pod­le pra­vi­del­né­ho roz­vr­hu ve tří­dě. V odbor­ném výcvi­ku se tří­da dělí do sku­pin pod­le nároč­nos­ti výu­ky a hle­di­sek bez­peč­nos­ti práce.

Podmínky při­je­tí
Do prv­ních roč­ní­ků čtyř­le­té­ho stu­dia se při­jí­ma­jí žáci a žáky­ně s úspěš­ně dokon­če­ným základ­ním vzdě­lá­ním, kte­ří spl­ni­li pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní. Přijímací zkouš­ka se koná
z čes­ké­ho jazy­ka a mate­ma­ti­ky. Přihlášky ke stu­diu musí obsa­ho­vat lékař­ské potvr­ze­ní o zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti uchazeče.

Organizace stu­dia
Studium je orga­ni­zo­vá­no jako čtyř­le­té den­ní stu­di­um a je zakon­če­no matu­rit­ní zkouš­kou. Součástí matu­rit­ní zkouš­ky je prak­tic­ká práce.

Dokumenty ke stažení

Leták obo­ru včet­ně stu­dij­ní­ho plánu