Dokumenty

Zde může­te najít povin­ně zve­řej­ňo­va­né informace.

STRUČNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

STRUČNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

STRUČNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU pro škol­ní rok 2024/2025 Zpracováno pod­le aktu­ál­ně dostup­ných infor­ma­cí k 20. říj­nu 2023   Podle návr­hu MŠMT (zatím ve schva­lo­va­cím pro­ce­su) může ucha­zeč o stu­di­um na střed­ní ško­le podat...

číst více
2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORU BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je dnem 18. 4. 2023 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do obo­ru 34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka (ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce) v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2023/2024, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných uchazečů...

číst více
Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky tes­tů ke sta­že­ní zde: V úte­rý 2. květ­na 2023 v době od 8.00 do 10.00 hod. mají ucha­ze­či a jejich zákon­ní zástup­ci mož­nost sezná­mit se s pod­kla­dy při­jí­ma­cí­ho říze­ní. Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní s roz­hod­nu­tím o při­je­tí - nepři­je­tí budou zve­řej­ně­né téhož dne na...

číst více
Výsledky přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou 2023/24

Výsledky přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou 2023/24

Vyhlášení výsled­ků 1. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní do níže uve­de­ných obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou ŠVP Design oděvů(RVP 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů) ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design(RVP 82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví) ŠVP Grafický design tiskovin(RVP...

číst více
Informace pro rodiče a žáky

Informace pro rodiče a žáky

Vážení rodi­če, váže­ný žáku,v posled­ní době se opa­ko­va­ně stá­vá, že pro­ve­de­te plat­bu z účtu ve pro­spěch naší ško­ly a neu­ve­de­te ve vari­a­bil­ním sym­bo­lu evi­denč­ní čís­lo žáka. Škola pak nemů­že plat­bu iden­ti­fi­ko­vat a nepři­řa­dí ji k žáko­vi. Při nástu­pu do ško­ly kaž­dý žák...

číst více