Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2024/25

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cí­ho obo­ru v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2024/2025, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­né­ho obo­ru vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

 

čís­lo oboru obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
(ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce)
30

Termín při­hlá­še­ní – ode­vzdá­ní při­hláš­ky: 20. úno­ra 2024.

Informace jak se při­hlá­sit na střed­ní ško­lu: www.prihlaskynastredni.cz.

Kritéria a dal­ší infor­ma­ce v poky­nu ředitelky: