Projekty 

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí je zapo­je­na v těch­to projektech.

Informace o umís­tě­ní nebo neu­mís­tě­ní k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že na škol­ní rok 2020/21, bude zasla­ná do 15. 7. 2020 na e-mail uve­de­ný v ode­vzda­né při­hláš­ce k ubytování