Informace pro studenty

Zde může­te najít infor­ma­ce urče­né stu­den­tům a jejich rodi­čům, jako je pře­hled kla­si­fi­ka­ce a docház­ky, info o chys­ta­ných akcích a dal­ší důle­ži­té informace.

Důležité odka­zy

el. systém Bakaláři

pře­hled kla­si­fi­ka­ce a docház­ky
odkaz :

el. objednání v jídelně

odkaz:

přístup na školní e-mail a produkty Office 365

všich­ni žáci ško­ly mají k dis­po­zi­ci pro­gra­my MS Office 365 včet­ně pro­gra­mu MS Teams.

zprovoznění programů Adobe

všich­ni žáci, vyjma stro­jí­ren­ských obo­rů, mají k dis­po­zi­ci po dobu stu­dia všech­ny pro­gra­my Adobe Creativ Cloud

Důležité doku­men­ty

Organizace školního roku 2022/23

ke sta­že­ní:

Školní a klasifikační řád

ke sta­že­ní:

Vnitřní řád Domova mládeže

ke sta­že­ní:

Informace o čipové kartě IREDO

info ke stažení:

Školní vzdělávací plány 2021/22

ke sta­že­ní:

Důležité kon­tak­ty

Problémy s identifikací plateb žáků

za stra­vu, uby­to­vá­ní, kopírování
paní Marie Skalická tel.: 465 518 117
mskalicka@ssup.cz
1. patro hl. budo­va napro­ti kopírce

Problémy s přístupem na klasifikaci studentů

znám­ky, docház­ka (Bakaláři)
Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Problémy se studentským e-mailem

Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Problémy s identifikačním čipem

čip pro vstup do budov, pro jídel­nu a kopí­rek
pan Pavel Vomáčka, tel.: 465 518 118
pvomacka@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Problémy s přístupem na školní síť

pan Miroslav Karlíček, tel.: 465 518 132
mkarlicek@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va u kopírky

Problémy s přístupem na wifi

V hlav­ní budo­vě, na Ateliérech a DM
Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Platby za služ­by posky­to­va­né naší školou

Platby do školní jídelny

č.ú.: 10006-15737611/0100
VS: evi­denč­ní čís­lo žáka
KS: 308

Platby za ubytování

č.ú.: 27-9774740257/0100
VS: evi­deč­ní čís­lo žáka
KS: 308

Platby za kopírovací služby

č.ú.: 15737611/0100
VS: evi­denč­ní čís­lo žáka
KS: 1111 

Sportovní kur­zy pro škol­ní rok 2022/23

Informace o lyžařském kurzu 

Místo: Orlické hory, Šerlišský mlýn, cha­ta Barborka

Datum: 7.–11. led­na 2023

Délka poby­tu: 5 dnů (so–st)

Zaměření kur­zu: sjez­do­vé lyžo­vá­ní + snow­bo­ar­ding, výstroj a výzbroj vlastní

Cena:
3300 Kč – v této ceně je zahr­nu­to: uby­to­vá­ní, stra­vo­vá­ní (plná pen­ze + dru­há veče­ře, pit­ný režim)
1650 Kč  – ski­pas na 5 dnů – zvý­hod­ně­ná cena pro ško­ly, kaž­dý žák si ski­pas zakou­pí na celou dél­ku poby­tu v den pří­jez­du v poklad­ně lyžař­ské­ho vleku

Doprava: auto­bus – hra­dí SRPDŠ z. s.

více info v kabi­ne­tě TV

Maturitní a závě­reč­né zkoušky

Určení zkoušek pro profilovou část m. zk.

více info ke sta­že­ní v pdf:

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2022/23

více info ke sta­že­ní v pdf:

Kritéria hod­no­ce­ní pro­fi­lo­vých matu­rit­ních zkou­šek 2021/22

více info ke sta­že­ní v pdf: