Informace pro studenty

Zde může­te najít infor­ma­ce urče­né stu­den­tům a jejich rodi­čům, jako je pře­hled kla­si­fi­ka­ce a docház­ky, info o chys­ta­ných akcích a dal­ší důle­ži­té informace.

Důležité odka­zy

el. systém Bakaláři

pře­hled kla­si­fi­ka­ce a docház­ky
odkaz :

el. objednání v jídelně

odkaz:

přístup na školní e-mail a produkty Office 365

všich­ni žáci ško­ly mají k dis­po­zi­ci pro­gra­my MS Office 365 včet­ně pro­gra­mu MS Teams.

zprovoznění programů Adobe

všich­ni žáci, vyjma stro­jí­ren­ských obo­rů, mají k dis­po­zi­ci po dobu stu­dia všech­ny pro­gra­my Adobe Creativ Cloud

Důležité doku­men­ty

Organizace školního roku 2022/23

ke sta­že­ní:

Školní a klasifikační řád

ke sta­že­ní:

Vnitřní řád Domova mládeže

ke sta­že­ní:

Informace o čipové kartě IREDO

info ke stažení:

Školní vzdělávací plány 2021/22

ke sta­že­ní:

Důležité kon­tak­ty

Problémy s identifikací plateb žáků

za stra­vu, uby­to­vá­ní, kopírování
paní Marie Skalická tel.: 465 518 117
mskalicka@ssup.cz
1. patro hl. budo­va napro­ti kopírce

Problémy s přístupem na klasifikaci studentů

znám­ky, docház­ka (Bakaláři)
Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Problémy se studentským e-mailem

Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Problémy s identifikačním čipem

čip pro vstup do budov, pro jídel­nu a kopí­rek
pan Pavel Vomáčka, tel.: 465 518 118
pvomacka@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Problémy s přístupem na školní síť

pan Miroslav Karlíček, tel.: 465 518 132
mkarlicek@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va u kopírky

Problémy s přístupem na wifi

V hlav­ní budo­vě, na Ateliérech a DM
Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Platby za služ­by posky­to­va­né naší školou

Platby do školní jídelny

č.ú.: 10006-15737611/0100
VS: evi­denč­ní čís­lo žáka
KS: 308

Platby za ubytování

č.ú.: 27-9774740257/0100
VS: evi­deč­ní čís­lo žáka
KS: 308

Platby za kopírovací služby

č.ú.: 15737611/0100
VS: evi­denč­ní čís­lo žáka
KS: 1111 

Sportovní kur­zy pro škol­ní rok 2021/22

Informace o lyžařském kurzu – zrušen

21.—25. 2. 2022
RZ Atlas Čenkovice
cena: 2960 Kč – slo­že­né zálo­hy budou vra­ce­ny v ter­mí­nu od 3. 2. 2022
plná pen­ze + dopra­va v ceně
více info ke sta­že­ní v pdf:

Informace o letním sportovně–turistickém kurzu

20.–24. 6. 2022
Pastviny Chata Bublačka
cena: 1780 Kč (zapla­tit je nut­né do 30. 4. 2022)
v ceně je uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní 4x den­ně, vyu­ží­vá­ní spor­tov­ní­ho are­á­lu a lodí + dopra­va zavazadel

více info ke sta­že­ní v pdf:

Maturitní a závě­reč­né zkoušky

Určení zkoušek pro profilovou část m. zk.

více info ke sta­že­ní v pdf:

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2021/22

více info ke sta­že­ní v pdf:

Kritéria hod­no­ce­ní pro­fi­lo­vých matu­rit­ních zkou­šek 2021/22

více info ke sta­že­ní v pdf:

Termíny matu­rit­ních a závě­reč­ných zkou­šek 2021/22 pod­zim­ní termín

více info ke sta­že­ní v pdf:

Rada rodi­čů SRPDŠ 2021/22

 • 1.FP (Mgr. Lukáš Stuchlík) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 1.G (Mgr. Marie Uhlířová) – Monika Kopecká
 • 1.ID (Mgr. Jiří Kinscher) – Ludmila Zapletalová
 • 1. R (Mgr. Lenka Karbulková) – Helena Burešová
 • 1. M (Ing. Petr Doležal) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 1. N (Ing. Petr Doležal) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 2. FD (Ing. Pavel Sviták) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 2. G (Mgr. Michaela Krčálová) – Pavlína Nováková
 • 2. IP (Mgr. Petra Vojtová) – Hana Marešová
 • 2. R (Ing. Blanka Hotmarová) – Markéta Fišerová
 • 2. M (Ing. Petr Čermák) – Alena Fišarová
 • 2. N (Ing. Petr Čermák – Alena Fišarová
 • 3. F (Mgr. Monika Dajčarová) – Ladislav Černý
 • 3. GD (Andrea Suchánková) – Zdeňka Benáková
 • 3. IP (Ivana Franzová) – Jiří Švejda
 • 3. R (Jana Nagyová) – Markéta Vojvodíková
 • 3. M (Pavel Mudruňek) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 3. N (Ing. Jitka Urcová) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 2. FDP (Eva Jeništová) – Jan Keprta
 • 4. GI (Mgr. Veronika Novotná) – Šárka Kaňková
 • 4. R (Mgr. Alena Brožková) – Petra Hrdinová
 • 4. M (Mgr. Alena Brožková) – Petra Hrdinová

Předsedkyně: Ing. Monika Kopecká
Místopředsedkyně: Helena Burešová
Hospodářka: Věra Hudečková
Jednatelka: Růžena Michňová