Informace pro studenty

Zde může­te najít infor­ma­ce urče­né stu­den­tům a jejich rodi­čům, jako je pře­hled kla­si­fi­ka­ce a docház­ky, info o chys­ta­ných akcích a dal­ší důle­ži­té informace.

Důležité odka­zy

el. systém Bakaláři

pře­hled kla­si­fi­ka­ce a docház­ky
odkaz :

el. objednání v jídelně

odkaz:

přístup na školní e-mail a produkty Office 365

všich­ni žáci ško­ly mají k dis­po­zi­ci pro­gra­my MS Office 365 včet­ně pro­gra­mu MS Teams.

zprovoznění programů Adobe

všich­ni žáci, vyjma stro­jí­ren­ských obo­rů, mají k dis­po­zi­ci po dobu stu­dia všech­ny pro­gra­my Adobe Creativ Cloud

Důležité doku­men­ty

Organizace školního roku 2023/24

ke sta­že­ní:

Školní a klasifikační řád + dodatek č. 1

ke sta­že­ní:

Vnitřní řád Domova mládeže

ke sta­že­ní:

Informace o čipové kartě IREDO

info ke stažení:

Školní vzdělávací plány

ke sta­že­ní:

Vnitřní řád školní jídelny

ke sta­že­ní:

Vnitřní řád Domova mládeže v cizím jazyce

ke sta­že­ní:

Výroční zprávy školy

ke sta­že­ní:

Přihlášky a další formuláře Domova mládeže

ke sta­že­ní:

Důležité kon­tak­ty

Problémy s identifikací plateb žáků

za stra­vu, uby­to­vá­ní, kopí­ro­vá­ní
paní Veronika Benešová, tel.: 465 518 117
vbenesova@ssup.cz
1. patro hl. budo­va napro­ti kopírce

Problémy s přístupem na klasifikaci studentů

znám­ky, docház­ka (Bakaláři)
Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Problémy se studentským e-mailem

Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Problémy s identifikačním čipem

čip pro vstup do budov, pro jídel­nu a kopí­rek
pan Pavel Vomáčka, tel.: 465 518 118
pvomacka@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Problémy s přístupem na školní síť

pan Miroslav Karlíček, tel.: 465 518 132
mkarlicek@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va u kopírky

Problémy s přístupem na wifi

V hlav­ní budo­vě, na Ateliérech a DM
Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Platby za služ­by posky­to­va­né naší školou

Platby do školní jídelny

čú.: 10006-15737611/0100
VS: evi­denč­ní čís­lo žáka

Platby za ubytování

čú.: 27-9774740257/0100
VS: evi­denč­ní čís­lo žáka

Platby za kopírovací služby

čú.: 15737611/0100
VS: evi­denč­ní čís­lo žáka

Informace k posí­lá­ní peněz za služ­by na účty školy:

Maturitní a závě­reč­né zkoušky

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek (jaro 2024)

více info ke sta­že­ní v pdf:

Určení zkoušek pro profilovou část m. zk.

více info ke sta­že­ní v pdf:

Kritéria hod­no­ce­ní pro­fi­lo­vé matu­rit­ní zkoušky

více info ke sta­že­ní v pdf: