Informace pro stu­den­ty

Zde může­te najít infor­ma­ce urče­né stu­den­tům a jejich rodi­čům, jako je pře­hled kla­si­fi­ka­ce a docház­ky, info o chys­ta­ných akcích a dal­ší důle­ži­té infor­ma­ce.

Informace o výu­ce a pro­vo­zu ško­ly v obdo­bí v obdo­bí 14. 10.–1. 11. 2020

(aktu­a­li­za­ce k 13. 10. 2020)

 • Veškerá výu­ka bude pro­bí­hat pou­ze distanč­ně dle zadá­ní a poky­nů vyu­ču­jí­cích.
 • Prezenční pří­tom­nost žáků není mož­ná (pla­tí i pro prak­tic­kou pří­pra­vu a odbor­ný výcvik jak ve ško­le, tak ve fir­mách).

  Účast žáků na distanč­ní výu­ce je dle plat­né legisla­ti­vy povin­ná.

 • Konzultace
  Ať již pro­bí­há distanč­ní způ­sob vzdě­lá­vá­ní on-line nebo off-line, vyu­ču­jí­cí bude moni­to­ro­vat zapo­jo­vá­ní jed­not­li­vých účast­ní­ků a bude jim posky­to­vat indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce a stu­dij­ní pod­po­ru. Konzultace může pro­bí­hat for­mou tele­fo­nic­ké­ho hovo­ru, on-line cha­tu, e-mai­lem. Prezenční pří­tom­nost žáků není mož­ná.
 • Dny 26. říj­na a 27. říj­na 2020 se pro žáky základ­ních škol, střed­ních škol, kon­zer­va­to­ří a základ­ních umě­lec­kých škol sta­no­ví jako vol­né dny (Opatření MŠMT, č. j. MSMT-39185/2020/1).

  V týd­nu od 26. říj­na až 30. říj­na distanč­ní výu­ka nepro­bí­há.

   

 • Domov mlá­de­že je v obdo­bí od 14. 10. – 1. 11. 2020 mimo pro­voz. Úplata za uby­to­vá­ní v domo­vě mlá­de­že se při­mě­ře­ně sní­ží.
 • Stravování
  Provoz škol­ní jídel­ny není pře­ru­šen. Školní jídel­na umož­ní odběr obě­dů v rám­ci škol­ní­ho stra­vo­vá­ní (za doto­va­nou cenu) i žákům, kte­ří se povin­ně vzdě­lá­va­jí distanč­ním způ­so­bem.
  Žáci mají mož­nost pod­le svých aktu­ál­ních pod­mí­nek oběd ode­brat.

  O pří­pad­ných změ­nách bude ško­la nepro­dle­ně infor­mo­vat.

Další termíny opravných závěrečných zkoušek

Důležité odka­zy

el. systém Bakaláři

pře­hled kla­si­fi­ka­ce a docház­ky
odkaz :

el. objednání v jídelně

odkaz:

přístup na školní e-mail a produkty Office 365

všich­ni žáci ško­ly mají k dis­po­zi­ci balík pro­gra­mů MS Office 365. Včetně pro­gra­mů MS Teams

zprovoznění programů Adobe

všich­ni žáci, vyjma stro­jí­ren­ských obo­rů, mají k dis­po­zi­ci po dobu stu­dia všech­ny pro­gra­my Adobe Creativ Cloud

Důležité doku­men­ty

Organizace školního roku 2020/21

ke sta­že­ní:

Školní a klasifikační řád

ke sta­že­ní:

Vnitřní řád Domova mládeže

ke sta­že­ní:

Informace o čipové kartě IREDO

info ke sta­že­ní:

Důležité kon­tak­ty

Problémy s identifikací plateb žáků

za stra­vu, uby­to­vá­ní, kopí­ro­vá­ní
paní Marie Skalická tel.: 465 518 117
mskalicka@ssup.cz
1. patro hl. budo­va napro­ti kopí­r­ce

Problémy s přístupem na klasifikaci studentů

znám­ky, docház­ka (Bakaláři)
Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vle­vo

Problémy se studentským e-mailem

Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vle­vo

Problémy s identifikačním čipem

čip pro vstup do budov, pro jídel­nu a kopí­rek
pan Pavel Vomáčka, tel.: 465 518 118
pvomacka@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vle­vo

Problémy s přístupem na školní síť

pan Miroslav Karlíček, tel.: 465 518 132
mkarlicek@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va u kopír­ky

Problémy s přístupem na wifi

V hlav­ní budo­vě, na Ateliérech a DM
pan Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vle­vo

Platby za služ­by posky­to­va­né naší ško­lou

Platby do školní jídelny

č.ú.: 10006-15737611/0100
VS: evi­denč­ní čís­lo žáka
KS: 308

Platby za ubytování

č.ú.: 27-9774740257/0100
VS: evi­deč­ní čís­lo žáka
KS: 308

Platby za kopírovací služby

č.ú.: 15737611/0100
VS: evi­denč­ní čís­lo žáka
KS: 1111 

Sportovní kur­zy pro škol­ní rok 2020/21

Informace o lyžařském kurzu

22.—26. 2. 2021
RZ Atlas Čenkovice
cena: 2600 Kč (zapla­tit je nut­né do 30. 11. 2020)
plná pen­ze + dopra­va v ceně
více info ke sta­že­ní v pdf:

Informace o letním sportovně–turistickém kurzu

21.–25. 6. 2021
Pastviny Chata Bublačka
cena: 1520 Kč (zapla­tit je nut­né do 30. 4. 2021)
v ceně je uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní 4x den­ně, vyu­ží­vá­ní spor­tov­ní­ho are­á­lu a lodí + dopra­va zava­za­del

více info ke sta­že­ní v pdf:

Maturitní a závě­reč­né zkouš­ky

Školní seznam literárních děl

 více info ke sta­že­ní v pdf:

Určení zkoušek pro profilovou část m. zk.

více info ke sta­že­ní v pdf:

Rada rodi­čů SRPDŠ 2019/20

 • 1.F (Mgr. Monika Dajčarová) – Ladislav Černý
 • 1.GD (Andrea Suchánková) – Iveta Komárová
 • 1.IP (Ivana Franzová) – Jiří Švejda
 • 1.R (Jana Nagyová) – Markéta Vojvodíková
 • 1.M (Pavel Mudruňek) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 2.FDP (Eva Jeništová) – Zuzana Hűblová
 • 2.GI (Mgr. Veronika Novotná) – Šárka Kaňková
 • 2.R (Mgr. Alena Brožková) – Petra Hrdinová
 • 2.M (Mgr. Alena Brožková) – Petra Hrdinová
 • 2.N (Ing. Petr Doležal) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 3.F (Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková) – Ing. Svatoslav Štěrba
 • 3.GD (Bc. Marie Uhlířová) – Veronika Mísařová
 • 3.IP (Ing. Jana Dvořáková) – Monika Syrová
 • 3.RM (Mgr. Lenka Karbulková) – Zuzana Peroutková
 • 3.N (Jiří Vencl) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 4.FDO (Mgr. Michaela Krčálová) – Ladislava Kučerová
 • 4.GI (Ing. Blanka Hotmarová) – Vítězslava Matějková
 • 4.RM (Ing. Eliška Částková) – Marta Benešová

Předseda: Ing. Bc. Martin Faltus
Místopředsedkyně: Marta Benešová
Hospodářka: Věra Hudečková
Jednatelka: Růžena Michňová