Informace pro studenty

Zde může­te najít infor­ma­ce urče­né stu­den­tům a jejich rodi­čům, jako je pře­hled kla­si­fi­ka­ce a docház­ky, info o chys­ta­ných akcích a dal­ší důle­ži­té informace.

Informace k zahá­je­ní škol­ní­ho roku 2021/22

Důležité odka­zy

el. systém Bakaláři

pře­hled kla­si­fi­ka­ce a docház­ky
odkaz :

el. objednání v jídelně

odkaz:

přístup na školní e-mail a produkty Office 365

všich­ni žáci ško­ly mají k dis­po­zi­ci balík pro­gra­mů MS Office 365. Včetně pro­gra­mů MS Teams

zprovoznění programů Adobe

všich­ni žáci, vyjma stro­jí­ren­ských obo­rů, mají k dis­po­zi­ci po dobu stu­dia všech­ny pro­gra­my Adobe Creativ Cloud

Důležité doku­men­ty

Organizace školního roku 2021/22

ke sta­že­ní:

Školní a klasifikační řád

ke sta­že­ní:

Vnitřní řád Domova mládeže

ke sta­že­ní:

Informace o čipové kartě IREDO

info ke stažení:

Důležité kon­tak­ty

Problémy s identifikací plateb žáků

za stra­vu, uby­to­vá­ní, kopírování
paní Marie Skalická tel.: 465 518 117
mskalicka@ssup.cz
1. patro hl. budo­va napro­ti kopírce

Problémy s přístupem na klasifikaci studentů

znám­ky, docház­ka (Bakaláři)
Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Problémy se studentským e-mailem

Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Problémy s identifikačním čipem

čip pro vstup do budov, pro jídel­nu a kopí­rek
pan Pavel Vomáčka, tel.: 465 518 118
pvomacka@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Problémy s přístupem na školní síť

pan Miroslav Karlíček, tel.: 465 518 132
mkarlicek@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va u kopírky

Problémy s přístupem na wifi

V hlav­ní budo­vě, na Ateliérech a DM
pan Ing. Jan Hroch, tel.: 465 518 132
jhroch@ssup.cz
pří­ze­mí hl. budo­va vlevo

Platby za služ­by posky­to­va­né naší školou

Platby do školní jídelny

č.ú.: 10006-15737611/0100
VS: evi­denč­ní čís­lo žáka
KS: 308

Platby za ubytování

č.ú.: 27-9774740257/0100
VS: evi­deč­ní čís­lo žáka
KS: 308

Platby za kopírovací služby

č.ú.: 15737611/0100
VS: evi­denč­ní čís­lo žáka
KS: 1111 

Sportovní kur­zy pro škol­ní rok 2021/22

Informace o lyžařském kurzu

21.—25. 2. 2022
RZ Atlas Čenkovice
cena: 2960 Kč (zapla­tit je nut­né do 30. 11. 2021)
plná pen­ze + dopra­va v ceně
více info ke sta­že­ní v pdf:

Informace o letním sportovně–turistickém kurzu

20.–24. 6. 2022
Pastviny Chata Bublačka
cena: 1600 Kč (zapla­tit je nut­né do 30. 4. 2022)
v ceně je uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní 4x den­ně, vyu­ží­vá­ní spor­tov­ní­ho are­á­lu a lodí + dopra­va zavazadel

více info ke sta­že­ní v pdf:

Maturitní a závě­reč­né zkoušky

Určení zkoušek pro profilovou část m. zk.

více info ke sta­že­ní v pdf:

Úprava modelu maturitní zkoušky jaro 2021

  • Opatření obec­né pova­hy MŠMT čj. MSMT-3267/2021-3 MŠMT dává žákům letoš­ních matu­rit­ních roč­ní­ků mož­nos­ti vol­by koná­ní či neko­ná­ní úst­ní zkouš­ky z čes­ké­ho jazy­ka a lite­ra­tu­ry a z ang­lic­ké­ho jazyka.
  • Žáci letoš­ních 4. roč­ní­ků tyto zkouš­ky konat nemu­sí, ale mohou se roz­hod­nout, že danou zkouš­ku vyko­na­jí (jed­nu či obě).
  • Volba úst­ní zkouš­ky z ang­lic­ké­ho jazy­ka se netý­ká žáků, kte­ří si ve spo­leč­né čás­ti zvo­li­li mate­ma­ti­ku. Tito žáci se budou roz­ho­do­vat pou­ze o úst­ní zkouš­ce z čes­ké­ho jazy­ka a literatury.
  • Pokud se žák roz­hod­ne zkouš­ku vyko­nat, musí o tom písem­ně infor­mo­vat ředi­te­le ško­ly do 30. 4. 2021.

Pro ten­to účel naše ško­la při­pra­vi­la for­mu­lář ozná­me­ní, ve kte­rém žáci svo­ji vol­bu uve­dou, a pode­psa­ný jej osob­ně doru­čí či zašlou poš­tou do školy.

Formulář je k dispozici

 

Rada rodi­čů SRPDŠ 2019/20

 • 1.F (Mgr. Monika Dajčarová) – Ladislav Černý
 • 1.GD (Andrea Suchánková) – Iveta Komárová
 • 1.IP (Ivana Franzová) – Jiří Švejda
 • 1.R (Jana Nagyová) – Markéta Vojvodíková
 • 1.M (Pavel Mudruňek) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 2.FDP (Eva Jeništová) – Zuzana Hűblová
 • 2.GI (Mgr. Veronika Novotná) – Šárka Kaňková
 • 2.R (Mgr. Alena Brožková) – Petra Hrdinová
 • 2.M (Mgr. Alena Brožková) – Petra Hrdinová
 • 2.N (Ing. Petr Doležal) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 3.F (Mgr. et Mgr. Jitka Kuběnková) – Ing. Svatoslav Štěrba
 • 3.GD (Bc. Marie Uhlířová) – Veronika Mísařová
 • 3.IP (Ing. Jana Dvořáková) – Monika Syrová
 • 3.RM (Mgr. Lenka Karbulková) – Zuzana Peroutková
 • 3.N (Jiří Vencl) – nikdo z rodi­čů není ocho­ten zastu­po­vat rodi­če žáků
 • 4.FDO (Mgr. Michaela Krčálová) – Ladislava Kučerová
 • 4.GI (Ing. Blanka Hotmarová) – Vítězslava Matějková
 • 4.RM (Ing. Eliška Částková) – Marta Benešová

Předseda: Ing. Bc. Martin Faltus
Místopředsedkyně: Marta Benešová
Hospodářka: Věra Hudečková
Jednatelka: Růžena Michňová