Přístup na školní e-mail

Pro žáky i zaměst­nan­ce ško­ly je k dis­po­zi­ci webo­vý kli­ent pro pří­stup k e-mai­lo­vé poš­tě a dal­ším služ­bám Office365.

Adresa pro pří­stup na email: www.office.com

1. V pro­hlí­že­či ote­vře­te strán­ku www.office.com

2. Odkaz Přihlásit

3.  Zadejte svůj e-mail
Pro žáky pla­tí ten­to způ­sob tvo­ře­ní emai­lu prijmeni.jmeno@zaci.ssup.cz

4. Heslo k e-mai­lu je stej­né jako při při­hla­šo­vá­ní do PC ve škole

5. Vyberte poš­tov­ní­ho kli­en­ta Outlook (zde nalez­ne­te své e-maily).

 

Rychlý obra­zo­vý návod: