O obo­ru Design pro­duk­tů a obalů

Tento moder­ní a per­spek­tiv­ní obor se zamě­řu­je na tvor­bu pro­duk­tů a oba­lů, ale i na kom­plex­ní návr­hář­skou čin­nost v oblas­ti inte­ri­é­ru a exte­ri­é­ru s pře­sa­hem ke drob­né archi­tek­tu­ře. Žáci postu­pu­jí od jed­no­du­chých tva­ro­vých a gra­fic­kých návrhů ke kom­plex­ní­mu řeše­ní desig­nér­ských pro­jek­tů.
V prv­ní eta­pě stu­dia žáci zís­ká­va­jí cit pro tvar, kom­po­zi­ci a bar­vu a učí se zákla­dům kres­by, mal­by, počí­ta­čo­vé gra­fi­ky a mode­lu­jí jed­no­du­ché kom­po­zi­ce. Kolektiv peda­go­gů při­stu­pu­je indi­vi­du­ál­ně k řeše­ní výtvar­ných pro­blé­mů a zamě­řu­je se na roz­voj vlast­ní tvůr­čí akti­vi­ty žáků. Ve tře­tím a čtvr­tém roč­ní­ku pro­hlu­bu­jí své zna­los­ti a zabý­va­jí se reál­nou desig­nér­skou tvorbou.

Při rea­li­za­ci návrhů dochá­zí k pro­po­je­ní digi­tál­ních tech­no­lo­gií a ruč­ní řeme­sl­né tvor­by. Díky dob­ré­mu a neu­stá­le dopl­ňo­va­né­mu tech­nic­ké­mu vyba­ve­ní obo­ru mohou stu­den­ti vyu­žít řadu pro­střed­ků k rea­li­za­ci a vývo­ji svých pro­jek­tů. Studenti obo­ru aktiv­ně vyu­ží­va­jí gra­fic­ké­ho soft­wa­ru Adobe Photoshop, Illustrator, soft­wa­ru Rhinoceros pro 3D mode­lo­vá­ní a kla­sic­ké­ho mode­lo­vá­ní v hlí­ně nebo jiných mate­ri­á­lech. Počítačové pro­gra­my jsou vyu­čo­vá­ny postup­ně již od prv­ní­ho roč­ní­ku a stu­den­ti během stu­dia vět­ši­nou vše dob­ře zvládnou.

Ve čtvr­tém roč­ní­ku mohou volit způ­sob rea­li­za­ce a dosáh­nou tak v jim nej­bliž­ších pro­gra­mech pra­xi nut­nou pro poz­děj­ší uplat­ně­ní. V prů­bě­hu stu­dia se učí, jak jed­nat se zákaz­ní­kem, a je kla­den důraz na vyso­kou úro­veň pre­zen­ta­ce vlast­ních prací.

Vzhledem k širo­ké šká­le zís­ka­ných zna­los­tí a růz­no­ro­do­sti rea­li­za­cí pro­jek­tů nema­jí stu­den­ti pro­blém s uplat­ně­ním. Při hle­dá­ní zaměst­ná­ní mohou vyu­žít zna­los­ti v gra­fi­ce, navr­ho­vá­ní desig­nu výrob­ků, 3D mode­lo­vá­ní a tvor­bě vizu­a­li­za­cí. Mohou se tak uplat­nit jako gra­fi­ci v reklam­ních agen­tu­rách, v desig­nér­ských stu­di­ích, nebo ve fir­mách zabý­va­jí­cích se 3D mode­lo­vá­ním a tvor­bou vizu­a­li­za­cí. Zde je trh do budouc­na ote­vřen a již v sou­čas­nos­ti je mož­né vyu­žít zna­los­ti z kon­struk­ce 3D počí­ta­čo­vých mode­lů v archi­tek­tu­ře a desig­nu. Většina nada­ných žáků však volí stu­di­um na vyso­kých ško­lách umě­lec­ké­ho zaměření.

Podmínky při­je­tí

Přijímací říze­ní, kte­ré pro­běh­ne v led­nu, obsa­hu­je talen­to­vou zkouš­ku, hod­no­ce­ní pro­spě­chu v 7. a 8 tří­dě u vybra­ných před­mě­tů a test vše­o­bec­né­ho kul­tur­ní­ho pře­hle­du. Talentová zkouš­ka obsa­hu­je mal­bu, kresbu, hod­no­ce­ní domá­cích pra­cí a pohovor.

Škola pořá­dá pří­prav­né kur­zy z kres­by a mal­by, kde se zájem­ci o stu­di­um mohou na talen­to­vé zkouš­ky při­pra­vit a s odbor­ný­mi uči­te­li zkon­zul­to­vat své domá­cí prá­ce.
Přihlášky do umě­lec­kých obo­rů musí ško­la obdr­žet do 30. lis­to­pa­du pří­sluš­né­ho kalen­dář­ní­ho roku (na ZŠ do 15. listopadu).

Organizace stu­dia

Čtyřleté den­ní stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou. Součástí matu­rit­ní zkouš­ky je prak­tic­ká práce.

Dokumenty ke stažení

Přihláška k obo­ru k tis­ku a vyplnění

    

Leták obo­ru včet­ně stu­dij­ní­ho plánu

Více o oboru

Aktuální dění může­te sle­do­vat na našem Facebookovém pro­fi­lu.