Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

V násle­du­jí­cích ter­mí­nech chys­tá­me pří­prav­né kur­zy kres­by a mal­by pro vyko­ná­ní talen­to­vé zkouš­ky, kte­ré jsou sou­čás­tí při­jí­ma­cí­ho říze­ní výtvar­ných obo­rů. Tyto kur­zy nejsou povin­né a jsou urče­ny pře­de­vším pro ty ucha­ze­če, kte­ří nema­jí v kresbě a mal­bě vět­ší zku­še­nos­ti a chtě­jí se na talen­to­vé zkouš­ky lépe při­pra­vit. Na kur­zy dopo­ru­ču­je­me při­nést domá­cí prá­ce ke konzultaci.

Kresba

Kurz je zamě­řen na zvlád­nu­tí zákla­dů tech­ni­ky kres­by, vol­bu kom­po­zi­ce, výpo­čet roz­mě­rů a pro­por­cí, mode­la­ci tvarů.

Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů: 11. 11. 2023 | 25. 11. 2023 | 9. 12. 2023

Účastník si při­ne­se pomůc­ky pro kresbu (tuž­ku, rud­ku, uhel), kres­lí­cí papí­ry poskyt­ne škola.

Malba

Kurz je zamě­řen na zákla­dy tech­ni­ky mal­by, míchá­ní barev, mode­la­ci tva­rů barvou.

Obsah kur­zů je ve všech ter­mí­nech stej­ný a je mož­né vybrat si z těch­to ter­mí­nů: 11. 11. 2023 | 25. 11. 2023 | 9. 12. 2023

Účastník si při­ne­se pomůc­ky pro mal­bu (štět­ce, pale­tu, tem­pe­ro­vé bar­vy, kelím­ky na vodu), papí­ry pro mal­bu poskyt­ne škola.

Termíny:

Všechny kur­zy se budou konat vždy v sobo­tu od 9.30–13.00 hod.

Je mož­né si vybrat maxi­mál­ně 3 libo­vol­né ter­mí­ny (pokud nebu­dou obsa­ze­ny), to zna­me­ná např. jeden kurz mal­by a dva kur­zy kres­by apod. Zájemcům o obor Fotografie a média sta­čí kurz kres­by, pro­to­že mal­ba není sou­část talen­to­vé zkoušky.

V pří­pa­dě opa­ko­vá­ní někte­ré­ho kur­zu bude zájem­cům věno­ván indi­vi­du­ál­ní pří­stup dle jeho potřeb.

Do pří­prav­né­ho kur­zu se ucha­ze­či mohou přihlásit:

  • tele­fo­nic­ky na čís­le 465 518 111
  • nebo e-mai­lem na adre­se: bspacek@ssup.cz

Při při­hlá­še­ní je nut­né nahlá­sit jmé­no a pří­jme­ní ucha­ze­če, kon­takt­ní e-mail, náplň kur­zu — kres­ba nebo mal­ba a vybra­ný termín.

Zájemce obdr­ží e-mail, kte­rý potvr­dí účast na kur­zu v daném ter­mí­nu. Rezervace kur­zu pro­běh­ne až po zapla­ce­ní část­ky (více info o plat­bě bude uve­de­no v e-mai­lu) na účet ško­ly a to nej­poz­dě­ji do 5 pra­cov­ních dnů od začát­ku kur­zu. V pří­pa­dě, že plat­ba nebu­de při­psá­na na účet ško­ly pět dnů pře­dem, bude rezer­va­ce mís­ta na kur­zu zru­še­na a je mož­né mís­to poskyt­nout dal­ším zájemcům.

Cena kur­zu je 400 Kč za jeden blok kur­zu (4 vyu­čo­va­cí hodiny).

Místo koná­ní kur­zu – ate­li­é­ry v budo­vě ško­ly na Špindlerově ulici.

 

Přihlášení je povin­né, bez rezer­va­ce nebu­de moci zájem­ce kurz konat!

Pokud se nebu­de­te moci kur­zu zúčast­nit, podej­te pro­sím zprá­vu nej­poz­dě­ji do pěti pra­cov­ních dnů před ter­mí­nem kur­zu, abychom moh­li zru­šit regis­tra­ci a vrá­tit vám pení­ze na účet. Uvolněný ter­mín bude nabíd­nut dal­ším zájem­cům. V pří­pa­dě, že se neod­hlá­sí­te z kur­zu do pěti pra­cov­ních dnů pře­dem a nedo­sta­ví­te se na kurz, bude zálo­ho­vá plat­ba za kon­krét­ní kurz již nevratná.

 

Vedoucí kur­zu: Mgr. Bohuslav Špaček