Informace pro uchazeče

Zde najde­te infor­ma­ce o dnech ote­vře­ných dve­ří, pří­prav­ných kur­zech, talen­to­vých zkouš­kách a při­jí­ma­cích zkouškách.
Dozvíte se jak podat při­hláš­ku ke stu­diu a v pří­pa­dě při­je­tí zápi­so­vý lístek.
Aktuálně zde uve­řej­ňu­je­me dal­ší uži­teč­né ter­mí­ny a informace.

Informace k při­jí­ma­cí­mu říze­ní pro škol­ní rok 2023/24

Umělecké studium

Pro škol­ní rok 2023/24 není v tuto chví­li mož­né podá­vat při­hláš­ku do těch­to oborů.

Průmyslové studium

V sou­čas­né době není mož­né podá­vat při­hláš­ky do prů­mys­lo­vých oborů

   

  Dny ote­vře­ných dve­ří a pří­prav­né kur­zy pro škol­ní rok 2024/25

  Dny ote­vře­ných dve­ří 

  • pátek 13. říj­na 2023
  • sobo­ta 14. říj­na 2023
  • sobo­ta 20. led­na 2024

  Další infor­ma­ce k jed­not­li­vým dnům budou zve­řej­ně­ny během září 2023.

  Přípravné kur­zy  

  • 11. 11. 2023 | 25. 11. 2023 | 9. 12. 2023

  Pro absol­vo­vá­ní kur­zů je nut­ná rezer­va­ce, kte­rá bude spuš­tě­na v září 2023.

  Přihlášky ke studiu

  Umělecké studium

  Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 30. listopadu.

  Fromulář při­hláš­ky k tis­ku a k vyplění:

      

  Průmyslové studium

  Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 1. března.

  Formulář při­hláš­ky ke sta­že­ní a vyplnění:

      

  Další infor­ma­ce ohled­ně při­jí­ma­cí­ho říze­ní, pře­stu­pů či nastou­pe­ní do vyš­ší­ho ročníku

  Informace podá

  • RNDr. Hana Havlová
  • zástup­ky­ně ředi­te­le školy
  • tel. 465 518 113
  • hhavlova@ssup.cz