Informace pro uchazeče

Zde najde­te infor­ma­ce o dnech ote­vře­ných dve­ří, pří­prav­ných kur­zech, talen­to­vých zkouš­kách a při­jí­ma­cích zkouškách.
Dozvíte se jak podat při­hláš­ku ke stu­diu a v pří­pa­dě při­je­tí zápi­so­vý lístek.
Aktuálně zde uve­řej­ňu­je­me dal­ší uži­teč­né ter­mí­ny a informace.

Informace k při­jí­ma­cí­mu říze­ní pro škol­ní rok 2024/25

Informace k postu­pu podá­vá­ní při­hlá­šek do obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou ZDE.

Informace k postu­pu podá­vá­ní při­hlá­šek a výbě­ru ško­ly najde­te na www.prihlaskynastredni.cz.

Elektronická při­hláš­ka bude spouš­tě­na 1. úno­ra 2024 na www.dipsy.cz

Umělecké studium

Pro škol­ní rok 2024/25 již není mož­né podá­vat při­hláš­ku do obo­rů s talen­to­vou zkouškou.

Průmyslové studium

Přihlašování bude spuš­tě­no 1. úno­ra 2024 pomo­cí por­tá­lu www.dipsy.cz.

  Informace k postu­pu podá­vá­ní při­hlá­šek a výbě­ru ško­ly najde­te na www.prihlaskynastredni.cz.

  Přihlášky ke studiu

  Informace k postu­pu podá­vá­ní při­hlá­šek do obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou ZDE.

  Informace k postu­pu podá­vá­ní při­hlá­šek a výbě­ru ško­ly najde­te na www.prihlaskynastredni.cz.

  Elektronická při­hláš­ka bude spouš­tě­na 1. úno­ra 2024 na www.dipsy.cz.

  Další infor­ma­ce ohled­ně při­jí­ma­cí­ho říze­ní, pře­stu­pů či nastou­pe­ní do vyš­ší­ho ročníku

  Informace podá

  • RNDr. Hana Havlová
  • zástup­ky­ně ředi­te­le školy
  • tel. 465 518 113
  • hhavlova@ssup.cz