Informace pro uchazeče

Zde najde­te infor­ma­ce o dnech ote­vře­ných dve­ří, pří­prav­ných kur­zech, talen­to­vých zkouš­kách a při­jí­ma­cích zkouškách.
Dozvíte se jak podat při­hláš­ku ke stu­diu a v pří­pa­dě při­je­tí zápi­so­vý lístek.
Aktuálně zde uve­řej­ňu­je­me dal­ší uži­teč­né ter­mí­ny a informace.

Dny ote­vře­ných dve­ří a pří­prav­né kur­zy pro škol­ní rok 2024/25

Dny ote­vře­ných dve­ří 

  • pátek 13. říj­na 2023 — od 13 do 17 hod.
  • sobo­ta 14. říj­na 2023 — od 8 do 13 hod.
  • sobo­ta 20. led­na 2024 — od 8 do 13 hod.

 

Přípravné kur­zy  

  • 11. 11. 2023 | 25. 11. 2023 | 9. 12. 2023

Pro absol­vo­vá­ní kur­zů je nut­ná rezer­va­ce. Více na níže uve­de­ném odkazu.


Přihlášky ke studiu

Umělecké studium

Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 30. listopadu.

Fromulář při­hláš­ky k tis­ku a k vyplění:

    

Průmyslové studium

Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 1. března.

Formulář při­hláš­ky ke sta­že­ní a vyplnění:

    

Další infor­ma­ce ohled­ně při­jí­ma­cí­ho říze­ní, pře­stu­pů či nastou­pe­ní do vyš­ší­ho ročníku

Informace podá

  • RNDr. Hana Havlová
  • zástup­ky­ně ředi­te­le školy
  • tel. 465 518 113
  • hhavlova@ssup.cz