Informace pro uchazeče

Zde najde­te infor­ma­ce o dnech ote­vře­ných dve­ří, pří­prav­ných kur­zech, talen­to­vých zkouš­kách a při­jí­ma­cích zkouškách.
Dozvíte se jak podat při­hláš­ku ke stu­diu a v pří­pa­dě při­je­tí zápi­so­vý lístek.
Aktuálně zde uve­řej­ňu­je­me dal­ší uži­teč­né ter­mí­ny a informace.

Informace k při­jí­ma­cí­mu říze­ní pro škol­ní rok 2021/22

Uzavření podávání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou je  30. listopadu 2021.

Pro škol­ní rok 2022/23 je ote­vře­no pou­ze při­jí­ma­cí říze­ní do obo­rů s talen­to­vou zkouškou.

 

Umělecké studium

Pro škol­ní rok 2022/23 je v tuto chví­li mož­né podá­vat při­hláš­ku do těch­to oborů:

 

Průmyslové studium

V sou­čas­né době je není mož­né podá­vat při­hláš­ky do prů­mys­lo­vých oborů.

Dny ote­vře­ných dve­ří a pří­prav­né kur­zy pro škol­ní rok 2022/23

nut­ná rezer­va­ce termínů

Dny ote­vře­ných dve­ří  – nut­ná rezer­va­ce na tel. 465 518 111

  • sobo­ta 22. led­na 2022 od 8 do 13 hodin

Přípravné kur­zy – ter­mí­ny obsazeny 

Přihlášky ke studiu

Umělecké studium

Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 30. listopadu.

Fromulář při­hláš­ky k tis­ku a k vyplění:

    

Průmyslové studium

Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 1. března.

Formulář při­hláš­ky ke stažení:

Další infor­ma­ce ohled­ně při­jí­ma­cí­ho říze­ní, pře­stu­pů či nastou­pe­ní do vyš­ší­ho ročníku

Informace podá

  • RNDr. Hana Havlová
  • zástup­ky­ně ředi­te­le ško­ly pro peda­go­gic­ké věci
  • tel. 465 518 113
  • hhavlova@ssup.cz