Informace pro uchazeče

Zde najde­te infor­ma­ce o dnech ote­vře­ných dve­ří, pří­prav­ných kur­zech, talen­to­vých zkouš­kách a při­jí­ma­cích zkouškách.
Dozvíte se jak podat při­hláš­ku ke stu­diu a v pří­pa­dě při­je­tí zápi­so­vý lístek.
Aktuálně zde uve­řej­ňu­je­me dal­ší uži­teč­né ter­mí­ny a informace.

Informace k při­jí­ma­cí­mu říze­ní pro škol­ní rok 2021/22

Uzavření podávání přihlášek je do 1. března 2021.

Pro škol­ní rok 2021/22 je ote­vře­no pou­ze při­jí­ma­cí říze­ní do obo­rů bez talen­to­vé zkoušky.

Umělecké studium

Pro škol­ní rok 2021/22 není v tuto chví­li mož­né podá­vat při­hláš­ku.

 

Průmyslové studium

V sou­čas­né době se podá­va­jí při­hláš­ky do níže uve­de­ných oborů:

Přihlášky je nut­né ode­vzdat do 1. břez­na 2021. 

Přihlášky ke studiu

Umělecké studium

Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 30. listopadu.

Fromulář při­hláš­ky ke stažení:

Průmyslové studium

Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 1. března.

Formulář při­hláš­ky ke stažení:

Další infor­ma­ce ohled­ně při­jí­ma­cí­ho říze­ní, pře­stu­pů či nastou­pe­ní do vyš­ší­ho ročníku

Informace podá

  • RNDr. Hana Havlová
  • zástup­ky­ně ředi­te­le ško­ly pro peda­go­gic­ké věci
  • tel. 465 518 113
  • hhavlova@ssup.cz