Informace pro ucha­ze­če

Zde najde­te infor­ma­ce o dnech ote­vře­ných dve­ří, pří­prav­ných kur­zech, talen­to­vých zkouš­kách a při­jí­ma­cích zkouš­kách.
Dozvíte se jak podat při­hláš­ku ke stu­diu a v pří­pa­dě při­je­tí zápi­so­vý lís­tek.
Aktuálně zde uve­řej­ňu­je­me dal­ší uži­teč­né ter­mí­ny a infor­ma­ce.

Informace k při­jí­ma­cí­mu říze­ní pro škol­ní rok 2021/22

Uzavření podávání přihlášek je do 30. listopadu 2020.

Pro škol­ní rok 2021/22 je ote­vře­no pou­ze při­jí­ma­cí říze­ní do obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou.

Umělecké studium

Vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení.

Pro škol­ní rok 2021/22 je v tuto chví­li mož­né podá­vat při­hláš­ku do 1. kola.

Uzavření podá­vá­ní při­hlá­šek je do 30. lis­to­pa­du 2020.

Přihlášky se při­jí­ma­jí do těch­to obo­rů:

Průmyslové studium

V sou­čas­né době není mož­né podá­vat při­hláš­ky

Dny ote­vře­ných dve­ří a pří­prav­né kur­zy pro škol­ní rok 2021/22

Dny ote­vře­ných dve­ří 

  • pátek 16. říj­na 2020 od 13 do 17 hodin
  • sobo­ta 17. říj­na 2020 od 8 do 13 hodin
  • sobo­ta 23. led­na 2021 od 8 do 13 hodin

Říjnové ter­mí­ny jsou zru­še­ny, mož­nost tele­fo­nic­kých kon­zul­ta­cí.

Přípravné kur­zy:

  • z důvo­du epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce jsme nuce­ni zru­šit všech­ny ter­mí­ny pří­prav­ných kur­zů

Přihlášky ke stu­diu

Umělecké studium

Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 30. lis­to­pa­du.

Fromulář při­hláš­ky ke sta­že­ní:

Průmyslové studium

Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 1. břez­na.

Formulář při­hláš­ky ke sta­že­ní:

Další infor­ma­ce ohled­ně při­jí­ma­cí­ho říze­ní, pře­stu­pů či nastou­pe­ní do vyš­ší­ho roč­ní­ku

Informace podá

  • RNDr. Hana Havlová
  • zástup­ky­ně ředi­te­le ško­ly pro peda­go­gic­ké věci
  • tel. 465 518 113
  • hhavlova@ssup.cz