Informace pro uchazeče

Zde najde­te infor­ma­ce o dnech ote­vře­ných dve­ří, pří­prav­ných kur­zech, talen­to­vých zkouš­kách a při­jí­ma­cích zkouškách.
Dozvíte se jak podat při­hláš­ku ke stu­diu a v pří­pa­dě při­je­tí zápi­so­vý lístek.
Aktuálně zde uve­řej­ňu­je­me dal­ší uži­teč­né ter­mí­ny a informace.

Informace k při­jí­ma­cí­mu říze­ní pro škol­ní rok 2021/22

Umělecké studium

Pro škol­ní rok 2021/22 není v tuto chví­li mož­né podá­vat při­hláš­ku.

 

Průmyslové studium

V sou­čas­né době je mož­né podá­vat při­hláš­ku do prů­mys­lo­vých oborů:

Termín doru­če­ní při­hlá­šek je do 28. květ­na 2021

 

roz­hod­nu­tí o pří­je­tí ucha­ze­čů do prů­mys­lo­vých oborů:

pro 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní bude  zve­řej­ně­no dne 19. květ­na 2021

pro 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní bude zve­řej­ně­no dne 21. květ­na 2021

Dny ote­vře­ných dve­ří a pří­prav­né kur­zy pro škol­ní rok 2022/23

Dny ote­vře­ných dve­ří 

  • pátek 15. říj­na 2021 od 13 do 17 hodin
  • sobo­ta 16. říj­na 2021 od 8 do 13 hodin
  • sobo­ta 22. led­na 2022 od 8 do 13 hodin

Přípravné kur­zy:

  • Předpokládané ter­mí­ny jsou v lis­to­pa­du a pro­sin­ci 2021. Přesné  ter­mí­ny budou zve­řej­ně­ny v září 2021.

Přihlášky ke studiu

Umělecké studium

Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 30. listopadu.

Fromulář při­hláš­ky ke stažení:

Průmyslové studium

Přihlášku musí naše ško­la obdr­žet do 1. března.

Formulář při­hláš­ky ke stažení:

Další infor­ma­ce ohled­ně při­jí­ma­cí­ho říze­ní, pře­stu­pů či nastou­pe­ní do vyš­ší­ho ročníku

Informace podá

  • RNDr. Hana Havlová
  • zástup­ky­ně ředi­te­le ško­ly pro peda­go­gic­ké věci
  • tel. 465 518 113
  • hhavlova@ssup.cz