STRUČNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

STRUČNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

pro škol­ní rok 2024/2025

Zpracováno pod­le aktu­ál­ně dostup­ných infor­ma­cí k 20. říj­nu 2023

 

Podle návr­hu MŠMT (zatím ve schva­lo­va­cím pro­ce­su) může ucha­zeč o stu­di­um na střed­ní ško­le podat v prv­ním kole při­jímacího říze­ní nej­vý­še DVĚ při­hláš­ky do obo­rů vzdě­lá­ní s talen­to­vou zkouš­kou a nej­vý­še tři přihláš­ky pro ostat­ní obo­ry vzdě­lá­ní. Maximálně mož­ný počet poda­ných při­hlá­šek může být tedy pět.


PŘIHLÁŠKY DO OBORŮ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • ter­mín pro podá­vá­ní při­hlá­šek do obo­rů vzdě­lá­ní s talen­to­vou zkouš­kou je do 30. lis­to­pa­du 2023
 • při­hláš­ku je ide­ál­ní doru­čit do ško­ly osob­ně (zkon­t­ro­lu­je­me všech­ny potřeb­né úda­je). V pří­pa­dě zaslá­ní poš­tou je kvů­li nepra­vi­del­né­mu doru­čo­vá­ní zási­lek Českou poš­tou spo­leh­li­věj­ší zásil­ka ozna­če­ná D+1.
 • ucha­zeč může podat maxi­mál­ně DVĚ při­hláš­ky do obo­ru s talen­to­vou zkouš­kou.
  Obě při­hláš­ky musí obsa­ho­vat iden­tic­ké pořa­dí obo­rů nebo škol s JIŽ URČENOU PRIORITOU. Na při­hláš­kách musí být uve­de­ný ter­mín talen­to­vé zkouš­ky.
  Součásti při­hláš­ky je potvr­ze­ní zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti ke stu­diu zvo­le­né­ho obo­ru a uve­de­né výsled­ky vzdě­lá­vá­ní ze ZŠ s potvr­ze­ním ško­ly (v pří­pa­dě, že ucha­zeč už není žákem ZŠ, sta­čí kopie vysvěd­če­ní z pří­sluš­ných roč­ní­ku ZŠ).
 • v prů­bě­hu pro­sin­ce 2023 ucha­ze­či ško­la ode­šle pozván­ku na talen­to­vou zkouš­ku s uve­de­ným regis­trač­ním číslem.
 • výsled­ky talen­to­vé zkouš­ky (tj. obo­ry vzdě­lá­ní 82 Umění a uži­té umě­ní) budou ucha­ze­či zaslá­ny poš­tou nej­poz­dě­ji do 20. led­na 2024.
 • nej­poz­dě­ji do 15. úno­ra 2024 bude zve­řej­ně­no pořa­dí ucha­ze­čů (na dve­řích ško­ly a stán­kách ško­ly). Na SŠUP toto zve­řej­ně­ní před­po­klá­dá­me do 12. led­na 2024.

 

PŘIHLÁŠKY DO OBORŮ BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

 • ucha­ze­či mohou podat elek­tro­nic­kou při­hláš­ku maxi­mál­ně do TŘÍ obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky od 1. úno­ra do 20. úno­ra 2024. Do při­hláš­ky dle své pri­o­ri­ty zařa­dí i obo­ry s talen­to­vou zkouš­kou, pokud ucha­zeč do tako­vých obo­rů při­hláš­ku podal. POZOR: POŘADÍ (PRIORITA) ŠKOL HRAJE V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ZÁSADNÍ ROLI.
 • SLEDUJTE ZPRAVODAJSTVÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MŠMT.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní se ucha­ze­či dozví 15. květ­na 2024.