Zprovoznění programů Adobe pro žáky školy

Pro všech­ny žáky umě­lec­kých obo­rů a obo­ru Reklama a pro­pa­ga­ce jsou k dis­po­zi­ci v rám­ci výu­ky zdar­ma všech­ny pro­gra­my Adobe i pro domá­cí výuku.

Níže uvá­dí­me jed­no­du­chý návod, jak si pro­gra­my stáh­nout a pou­ží­vat ve svém počítači.

  1. Navštivte strán­ku Adobe.com  (vyber­te naši zemi)
  2. V pra­vém hor­ním rohu je Přihlášení
  3. Přihlaste se pomo­cí stej­ných úda­jů jako ve ško­le tj. e-mail prijmeni.jmeno@zaci.ssup.cz a hes­lo do apli­ka­cí ADOBE (niko­liv do sítě školy)
  4. Po úspěš­ném při­hlá­še­ní si v pra­vém rohu vyber­te vol­bu „Podpora / Stahování a insta­la­ce„.
  5. Vyberte si pou­ze jed­nu apli­ka­ci, kte­rou chce­te stáh­nout a naista­luj­te si je do své­ho PC.
  6. Spolu s vybra­nou apli­ka­cí se stáh­ne i obsluž­ný pro­gram Creative Cloud Desktop, kte­rý slou­ží k obslu­ze (insta­la­ce, odin­sta­la­ce, aktu­a­li­ze­ce) dal­ších pro­gra­mů Adobe.

Jednoduchý obra­zo­vý návod:

V pří­pa­dě pro­blé­mů kon­tak­tuj­te p. uč. Pavla Vomáčku pvomacka@ssup.cz .