Dokumenty

Zde může­te najít povin­ně zve­řej­ňo­va­né informace.

Výsledky přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou 2023/24

Výsledky přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou 2023/24

Vyhlášení výsled­ků 1. kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní do níže uve­de­ných obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou ŠVP Design oděvů(RVP 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů) ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design(RVP 82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví) ŠVP Grafický design tiskovin(RVP...

číst více
Informace pro rodiče a žáky

Informace pro rodiče a žáky

Vážení rodi­če, váže­ný žáku,v posled­ní době se opa­ko­va­ně stá­vá, že pro­ve­de­te plat­bu z účtu ve pro­spěch naší ško­ly a neu­ve­de­te ve vari­a­bil­ním sym­bo­lu evi­denč­ní čís­lo žáka. Škola pak nemů­že plat­bu iden­ti­fi­ko­vat a nepři­řa­dí ji k žáko­vi. Při nástu­pu do ško­ly kaž­dý žák...

číst více
Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní do níže uve­de­ných obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou ŠVP Design oděvů(RVP 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů) ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design(RVP 82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví) ŠVP Design pro­duk­tů a obalů(RVP 82-41-M/04...

číst více
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly (dále jen „správ­ní orgán“), jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdělávání...

číst více
Mimořádné opatření – platné od 31. 1. 2022

Mimořádné opatření – platné od 31. 1. 2022

Ministerstvo zdra­vot­nic­tví jako správ­ní úřad pří­sluš­ný pod­le § 80 odst. 1 písm. g) záko­na č. 258/2000 Sb., o ochra­ně veřej­né­ho zdra­ví a o změ­ně někte­rých sou­vi­se­jí­cích záko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a § 2 odst. 1 záko­na č....

číst více