Dokumenty

Zde může­te najít povin­ně zve­řej­ňo­va­né informace.

Výsledky přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou 2021/22

Výsledky přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou 2021/22

Vyhlášení výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní do níže uve­de­ných obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou ŠVP Design oděvů (RVP 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů) ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design (RVP 82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví) ŠVP Grafický design tis­ko­vin (RVP 82-41-M/05...

číst více
Provoz školy v týdnu od 4. 1. 2021

Provoz školy v týdnu od 4. 1. 2021

aktu­a­li­za­ce k 28. 12. 2020 Výuka na střed­ních ško­lách pro­bí­há distanč­ním způ­so­bem. Jsou umož­ně­ny pre­zenč­ní indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce (vždy pou­ze jeden žák/student a jeden peda­go­gic­ký pra­cov­ník). Je umož­ně­no koná­ní při­jí­ma­cích zkou­šek, a to bez ome­ze­ní počtu osob...

číst více
Další termíny opravných závěrečných zkoušek

Další termíny opravných závěrečných zkoušek

písem­ná zkouš­ka:  7. pro­sin­ce 2020 prak­tic­ká zkouš­ka: 7.–8. pro­sin­ce 2020 úst­ní zkouš­ka: 10. pro­sin­ce 2020 všech­ny zkouš­ky se kona­jí v budo­vě SŠUP na Zahradní uli­ci   Pokyn k oprav­ným zkouškám:

číst více
Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2020

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek 2020

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK
SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
jar­ní zku­šeb­ní obdo­bí 2020
a
TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
škol­ní rok: 2019/2020

Změna ter­mí­nů urče­ných poky­nem ředi­te­le č. 3/2020 ze dne 29. 1. 2020

číst více