Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky 1. kolo

Výsledky tes­tů ke sta­že­ní zde:

V úte­rý 2. květ­na 2023 v době od 8.00 do 10.00 hod. mají ucha­ze­či a jejich zákon­ní zástup­ci mož­nost sezná­mit se s pod­kla­dy při­jí­ma­cí­ho říze­ní. Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní s roz­hod­nu­tím o při­je­tí – nepři­je­tí budou zve­řej­ně­né téhož dne na úřed­ní des­ce ško­ly a na webo­vých strán­kách školy.

Pro neú­spěš­né ucha­ze­če je mož­nost podat při­hláš­ku do 2. kola  — více info zde.